ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯК ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ ТА ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НАУКИ

Ключові слова: управління як практична діяльність, менеджмент як наука, еволюція управління, управлінська діяльність у Стародавньому Cвіті, управлінський інструментарій

Анотація

Стаття присвячена питанню еволюції управління як практики. Автором узагальнено основні положення реалізації управлінських процесів у країнах Стародавнього Світу: Стародавньому Єгипті, Вавилоні, Стародавній Індії, Стародавньому Китаї, Стародавній Греції, Стародавньому Римі. Основою для аналізу стали ключові праці даних країн, які дійшли до нашого часу: «Повчання Птаххотепа» (Стародавній Єгипет), «Кодекс Хаммурапі» (Вавилон), «Артхашастра» (Стародавня Індія), «Дао-Де-Цзин», «Лунь Юй» (Стародавній Китай), «Держава», «Політика» (Стародавня Греція). Їх узагальнення дало можливість автору сформулювати ключові положення управління у Стародавньому Світі, виокремити управлінський інструментарій та взаємопов’язати їх із сучасними теоріями менеджменту. Акцентовано увагу на становленні і реалізації функцій управління у стародавньому суспільстві.

Посилання

Аристотель. Політика. Переклав з давньогрецької Олександр Кислюк. Київ : «ОСНОВИ». 2005.

Конфуцій. Бесіди і судження. Видавництво : Арій. 2022.

Крижанівський О. П. Історія стародавнього Сходу: Підручник. К. : Либідь, 2006. 592 с.

Лао-Цзи. Дао-Де-Цзин. Переклад з китайської Ян Хін-Шун та Жозеф Ліньов. 1998 р.

Платон. Держава. Переклад з давньогрецької Дзвінки Коваль. Київ. ОСНОВИ. 2000.

Fayol Henri. Administration industrielle et générale. Paris. Dunod et Pinat. 1917. 174 p.

The Teachings of Ptahhotep: The Oldest Book in the World. 2016. 74 р.

Arystotel (2005) Polityka [Politics]. Pereklav z davnyogretskoyi Oleksandr Kyslyuk. Kyiv : “OSNOVY”.

Konfutsiy (2022) Besidy i sudzhennya [Conversations and judgments]. Vydavnytstvo: Ariy.

Kryzhanivskyy O. P. (2006) Istoriya Starodavnyogo Skhodu [Ancient East History]. Pidruchnyk [the textbook]. K. : Lybid.

Lao-Tszy (1998) Dao-De-Tszyn [Tao Te Ching]. Pereklad z kytayskoyi Yan Khin-Shun and Zhozef Linyov.

Platon (2000) Derzhava [State]. Pereklad z davnyogretskoyi Dzvinky Koval. Kyiv : “OSNOVY”.

Fayol Henri (1917) Administration industrielle et générale. Paris. Dunod et Pinat.

(2016) The Teachings of Ptahhotep: The Oldest Book in the World.

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Оліх , Л. (2024). ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯК ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ ТА ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НАУКИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-67
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ