АНАЛІЗ СТАНУ ЗАБОРГОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ПЕРЕД ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: підприємства житлово-комунального господарства, комунальні послуги, житлово-комунальне господарство, стан оплати населенням, заборгованість населення

Анотація

Здійснено аналіз заборгованості населення за спожиті послуги перед підприємствами житлово-комунального господарства в цілому по країні, за регіонами та за видами наданих послуг в умовах воєнного стану. Визначено найвищий та найнижчий рівень заборгованості населення як найбільшого боржника за спожиті житлово-комунальні послуги. Окреслені пропозиції з покращення діяльності підприємств житлово-комунального господарства. Долаючи наслідки пандемії COVID-19, в умовах воєнного стану всі види діяльності підприємств житлово-комунального господарства вимагають негайних реформаційних змін для створення умов забезпечення нової економічної моделі його експлуатації та розвитку, забезпечення надійного обслуговування з урахуванням збалансованості інтересів споживачів і підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, що, призведе до надмірного зниження навантаження на економіку держави з наступною стабілізацією та якісною зміною всього макроекономічного середовища і дасть динамічний розвиток національного господарства в цілому.

Посилання

Гончарук Н. Т. Удосконалення управління розвитком житлово-комунального господарства українських міст в умовах децентралізації. Актуальні питання у сучасній науці (серія «Державне управління»). 2023. № 3(9). С. 194–207.

Бізонич Д. В. Інституції державного управління розвитком житлово-комунального господарства сучасної України: сутнісні та нормативно-правові засади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. №3. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/38.pdf (дата звернення: 10.03.2024).

Мельникова М. В., Тарасевич О. В., Градобоєва Є. С. Економіко-правові аспекти реформування сфери житлово-комунальних послуг українських міст. Економіка України. 2020. № 4. С. 56–72. URL: https:// http://economyukr.org.ua/docs/EU_20_04_056_uk.pdf (дата звернення: 10.03.2024).

Градобоєва Є. С. Шляхи удосконалення економіко-правового забезпечення регулювання діяльності підприємств міського господарства – виконавців житлово-комунальних послуг. Економіка та право. 2019. № 2 (53). 133–142. URL : http://oaji.net/articles/2019/7058-1563454168.pdf (дата звернення: 12.03.2024).

Державна служба статистики України. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.03.2024)

Ружинська Н. О. Аналіз стану підприємств житлово-комунального господарства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 1 (18). 191–197. URL : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/18-2019-ukr (дата звернення: 24.03.2024)

Міністерство розвитку громад та інфраструктури територій. Стан оплати комунальних послуг. URL : https://mtu.gov.ua/content/12-oplata-naselennnyam-spozhitih-poslug.html (дата звернення: 20.03.2024)

Борги за «комуналку»: скільки винні українці і чим це може загрожувати сфері ЖКП. Суспільне новини : веб-сайт. URL : https://suspilne.media/459527-borgi-za-komunalku-skilki-vinni-ukrainci-i-cim-ce-moze-zagrozuvati-sferi-zkp/ (дата звернення: 20.02.24)

Борги побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 млрд грн. Exploration&Production Consulting (EXPRO) : веб-сайт. URL :https://expro.com.ua/novini/borgi-pobutovih-spojivachv-za-elektroenergyu-za-perod-povnomasshtabno-vyni-zrosli-na-15-mlrd-grn- (дата звернення: 20.02.24)

Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. №206. / Верховна рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206-2022-п#Text (дата звернення: 20.02.2024)

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1405. / Верховна рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1405-2023-п#n2 (дата звернення: 20.02.2024)

Honcharuk N. T. (2023) Udoskonalennya upravlinnya rozvytkom zhytlovo-komunal'noho hospodarstva ukrayins'kykh mist v umovakh detsentralizatsiyi [Improvement of the management of the development of the housing and communal economy of Ukrainian cities in conditions of decentralization]. Aktual'ni pytannya u suchasniy nautsi (seriya «Derzhavne upravlinnya») – Current issues in modern science, (series "Public administration"). vol. 3(9). pp. 194–207.

Bizonych D. V. (2021) Instytutsiyi derzhavnoho upravlinnya rozvytkom zhytlovo-komunal'noho hospodarstva suchasnoyi Ukrayiny: sutnisni ta normatyvno-pravovi zasady [Institutions of state management of the development of housing and communal services in modern Ukraine: essential and normative legal foundations.]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok – Public administration: improvement and development/, vol. 3. Available at : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/38.pdf (accessed February 10, 2024).

Mel'nykova M. V., Tarasevych O. V., Hradoboyeva Ye. S. (2020) Ekonomiko-pravovi aspekty reformuvannya sfery zhytlovo-komunal'nykh posluh ukrayins'kykh mist [Economic and legal aspects of reforming the sphere of housing and communal services in Ukrainian cities]. Ekonomika Ukrayiny – Ukraine economy, vol. 4. pp. 56-72. Available at : https:// http://economyukr.org.ua/docs/EU_20_04_056_uk.pdf (accessed February 10, 2024).

Hradoboyeva Ye. S. (2019) Shlyakhy udoskonalennya ekonomiko-pravovoho zabezpechennya rehulyuvannya diyal'nosti pidpryyemstv mis'koho hospodarstva – vykonavtsiv zhytlovo-komunal'nykh posluh. [Ways of improving the economic and legal provision of regulation of the activities of municipal enterprises - providers of housing and communal services]. Ekonomika ta pravo – Economy and law. vol. 2 (53). pp. 133-142. Available at : http://oaji.net/articles/2019/7058-1563454168.pdf (accessed March 12, 2024).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Zaborhovanist' naselennya z oplaty zhytlovo-komunal'nykh posluh za vydamy posluh [State Statistics Service of Ukraine. Indebtedness of the population for payment of housing and communal services by types of services]. Available at : https://www.ukrstat.gov.ua (accessed February 12, 2024)

Ruzhyns'ka N. O. (2019). Analiz stanu pidpryyemstv zhytlovo-komunal'noho hospodarstva [Analysis of the state of housing and communal enterprises]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya – Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 1 (18). pp. 191–197. Available at : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/18-2019-ukr (accessed February 24, 2024).

Ministerstvo rozvytku hromad ta infrastruktury terytoriy. Stan oplaty komunal'nykh posluh [Ministry of Community Development and Territorial Infrastructure. State of payment of utility services]. Available at: https://mtu.gov.ua/content/12-oplata-naselennnyam-spozhitih-poslug.html (accessed February 24, 2024)

Borhy za «komunalku»: skil'ky vynni ukrayintsi i chym tse mozhe zahrozhuvaty sferi ZhKP [Debts for the "communal company": how much are Ukrainians to blame and how can this threaten the housing sector]. Suspil'ne novyny : veb-sayt – Community news: website, Available at : https://suspilne.media/459527-borgi-za-komunalku-skilki-vinni-ukrainci-i-cim-ce-moze-zagrozuvati-sferi-zkp/ (accessed February 20, 2024)

Borhy pobutovykh spozhyvachiv za elektroenerhiyu za period povnomasshtabnoyi viyny zrosly na 15 mlrd hrn [Debts of household consumers for electricity increased by UAH 15 billion during the full-scale war]. Exploration&Production Consulting (EXPRO) : veb-sayt – Exploration&Production Consulting (EXPRO) : website. Available at: https://expro.com.ua/novini/borgi-pobutovih-spojivachv-za-elektroenergyu-za-perod-povnomasshtabno-vyni-zrosli-na-15-mlrd-grn- (accessed February 20, 2024)

Deyaki pytannya oplaty zhytlovo-komunal'nykh posluh v period voyennoho stanu : postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 5 bereznya 2022 r. № 206 [Some issues of payment of housing and communal services during martial law: resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 5, 2022 No. 206]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206-2022-p#Text (accessed February 20, 2024)

Pro vnesennya zmin do deyakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrayiny shchodo oplaty zhytlovo-komunal'nykh posluh : postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29 hrudnya 2023 r. № 1405 [On making changes to some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding the payment of housing and communal services: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 29, 2023 No. 1405]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1405-2023-p#n2 (accessed February 20, 2024)

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Ружинська , Н. (2024). АНАЛІЗ СТАНУ ЗАБОРГОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ПЕРЕД ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-70
Розділ
ЕКОНОМІКА