ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ У ФІТНЕС ІНДУСТРІЇ

Ключові слова: менеджмент, маркетинг, фітнес індустрія, фітнес послуги, здоровий спосіб життя

Анотація

У статті розглянуто основні питання, які стосуються менеджменту та маркетингу фітнес індустрії в сучасному світі. Фітнес індустрія є не лише однією з найпопулярніших галузей, але й важливою складовою активного та здорового способу життя. Зростання популярності занять фітнесом вимагає ефективного менеджменту та маркетингу. Маркетингові послуги для успішного функціонування фітнес-центрів та студій відіграє велику роль у їх подальшому розвитку. Саме просування маркетингових послуг у цьому напрямі робить успішне на сьогодні зростання попиту у фітнес індустрії. Запровадження ряду маркетингових підходів спрямованих на покращення здорового способу життя, робить успішним фітнес індустрію в нашій країні і поза нею. Запропоновано окремі шляхи розвитку фітнес індустрії, що забезпечуються на засадах маркетингу.

Посилання

Вавилов В. Фітнес менеджмент. Київ 2017. 248 с.

Маляр Н.С. Оздоровчий фітнес: Методичні рекомендації. Тернопіль: ТНЕУ. Екон. думка, 2019. 41 с.

Мічуда Ю. П. Фітнес-індустрія в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку. Науковий часопис. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – В. 2 (28)13. 2013. С. 77–81.

Мороз О. О., Чорнокоза Л. Е. Спортивно-оздоровча аеробіка і шейпінг: метод. вказівки. Чернівці. 2000. 31 с.

Олешко В.Г. Підготовка спортсменів у силових видах спорту: навч. посіб. Київ. ДІА. 2011. 444 с.

Середа І.О. Методичні рекомендації для організації та проведення самостійних занять із оздоровчої аеробіки: навч. посіб. Тернопіль, 2016. 55 с.

Толмачова С. Є., Кузьменко Н.В., Чеховська А.Ю. Фізичне виховання: Аеробіка : навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2019. 151 с.

Тулайдан В.Г. Оздоровчий фітнес. Львів : Фест-Прінт, 2020. 139 с.

Усачов Ю.О., Пунда С.П., Білецька В.В. Фізичне виховання. Фітнес-технології силової спрямованості. Київ: НАУ, 2014. 56 с.

Khurtenko О., Tomich, L., Drahunov, D., Hancheva, K., Lytvyn-Zhmurko, T., & Radchuk, H. (2023). Neuroscientific View on Making Urgent Decisions, Responding to Unusual Situations in Sports and the Role of Emotions. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, vol.14(1), pp.370–386

J. M. Rhea, B. A. Aveyard. "The Women’s Health Big Book of Exercises." Rodale Books, 2016. 432 p.

A. Shpak. Functional Training for Athletes at All Levels. Human Kinetics, 2018. 256 c.

E. Helms, A. Aragon, A. Fitschen. The Muscle and Strength Pyramids. Muscle and Strength Pyramids, LLC, 2019. 376 p.

T. R. Baechle, R. W. Earle. Essentials of Strength Training and Conditioning. Human Kinetics, 2008. 641 p.

Vavylov V. (2017) Fitnes menedzhment.[Fitness management] Kyiv 248 p.

Maliar N.S. (2019) Ozdorovchyi fitnes: Metodychni rekomendatsii. [Health fitness: Methodical recommendations] Ternopil: TNEU. Ekon. dumka, 41 p.

Michuda Yu. P. (2013) Fitnes-industriia v Ukraini: problemy ta perspektyvy podalshoho rozvytku. [Fitness industry in Ukraine: problems and prospects for further development.] Naukovyi chasopys. Seriia 15 : Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury. vol.2 (28)13. pp. 77–81.

Moroz O. O., (2000) Chornokoza L. E. Sportyvno-ozdorovcha aerobika i sheipinh: metod. vkazivky. [Sports and health aerobics and shaping: method. instructions] Chernivtsi. 31 p.

Oleshko V.H. (2011) Pidhotovka sportsmeniv u sylovykh vydakh sportu: navch. posib. [Training of athletes in strength sports] Kyiv. DIA. 444 p.

Sereda I.O. (2016) Metodychni rekomendatsii dlia orhanizatsii ta provedennia samostiinykh zaniat iz ozdorovchoi aerobiky: navch. posib.[Methodical recommendations for organizing and conducting independent classes in health aerobics]. Ternopil, 55 p.

Tolmachova S. Ye., Kuzmenko N.V., Chekhovska A.Iu. (2019) Fizychne vykhovannia [Physical education: Aerobics]. Aerobika : navch. posib. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. 151 p.

Tulaidan V.H. (2020) Ozdorovchyi fitnes.[Health fitness] Lviv : Fest-Print, 139p.

Usachov Yu.O., Punda S.P., Biletska V.V. (2014) Fizychne vykhovannia. Fitnes-tekhnolohii sylovoi spriamovanosti. [Physical Education. Strength-oriented fitness technologies]. Kyiv: NAU, 56 p.

Khurtenko O., Tomich, L., Drahunov, D., Hancheva, K., Lytvyn-Zhmurko, T., & Radchuk, H. (2023). Neuroscientific View on Making Urgent Decisions, Responding to Unusual Situations in Sports and the Role of Emotions. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, vol.14(1), pp.370–386

J. M. Rhea, B. A. Aveyard. (2016). The Womens Health Big Book of Exercises. Rodale Books. 432 p.

A. Shpak. "Functional Training for Athletes at All Levels. (2018). Human Kinetics. 256 p.

E. Helms, A. Aragon, A. Fitschen. (2019). The Muscle and Strength Pyramids. Muscle and Strength Pyramids, LLC. 376 p.

T. R. Baechle, R. W. Earle. (2008) "Essentials of Strength Training and Conditioning." Human Kinetics. 641 p.

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Драгунов, Д., & Ридзель, Ю. (2024). ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ У ФІТНЕС ІНДУСТРІЇ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-21
Розділ
МАРКЕТИНГ