РОЛЬ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентний потенціал підприємства, економічний розвиток, виробниче підприємство, формування складових потенціалу

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до визначення конкурентного потенціалу підприємства. Визначено, що він націлений на вирішення завдань функціонування та розвитку підприємства через забезпечення зростання його конкурентних переваг. Формування потенціалу підприємства повинно ураховувати специфічні характеристики галузі та вибрану модель розвитку підприємства. Виробничі підприємства обирають інноваційно-орієнтовану модель розвитку для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на довгостроковому інтервалі. Конкурентний потенціал не є окремою складовою економічного потенціалу підприємства, а характеризує ступінь його розвитку. Запропоновано принципи формування й вимоги до окремих складових конкурентного потенціалу виробничого підприємства. Визначено вплив рівня складових конкурентного потенціалу на забезпечення економічного розвитку підприємства.

Посилання

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навч. посіб. Київ : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. 324 с.

Федулова Л. І. Економіка знань : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / НАН України; Iн-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2009. 600 с.

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навч. посіб. / за заг. ред.: О. М. Ястремської, Г. В. Верещагіної. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. 392 с.

Близнюк С. В., Остапенко А. В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 7. С. 40–42.

Якименко-Терещенко Н.В., Ніколаєш Я.Р. Сутність та принципи розвитку конкурентного потенціалу економічної системи. Економiка та держава. 2018. № 2. С. 32–35.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. Москва : ИНФРА-М, 2000. 312 с.

Косянчук Т. Ф. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» . Серія «Економіка». Острог, 2013. Вип. 23. С. 51–54.

Михальченко О.А. Концептуальні основи формування поняття "конкурентний потенціал авіабудівного підприємства". Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль : Економічна думка, 2015. Т. 21, № 9–10. С. 48–51.

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексик О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 316 с.

Illjashenko S. M. (2005) Upravlinnja innovacijnym rozvytkom [Management of innovative development]. Kyiv: Knjaghynja Oljgha. (in Ukrainian)

Fedulova L. I. (2009) Ekonomika znanj [Knowledge economy]. Kyiv: NAN Ukrajiny; In-t ekon. ta proghnozuv. (in Ukrainian)

Jastremsjka O. M., Vereshhaghina Gh. V. (2010) Strateghichne upravlinnja innovacijnym rozvytkom pidpryjemstva [Strategic management of innovative development of the enterprise]. Kharkiv: INZhEK. (in Ukrainian)

Blyznjuk S. V., Ostapenko A. V. (2011) Konkurentnyj potencial pidpryjemnyctva jak kateghorija suchasnykh ekonomichnykh doslidzhenj [Competitive potential of entrepreneurship as a category of modern economic research]. Investyciji: praktyka ta dosvid, no. 7, pp. 40–42.

Yakymenko-Tereshchenko, N. V., Nikolayesh, Ya. R.(2018) Sutnistj ta pryncypy rozvytku konkurentnogho potencialu ekonomichnoji systemy [The essence and principles of development of competitive potential of the economic system]. Ekonomika ta derzhava, no. 2, pp. 32–35.

Fatkhutdynov R. A. (2000) Konkurentosposobnostj: ekonomyka, strateghyja, upravlenye [Competitiveness: economics, strategy, management]. Moscow: YNFRA-M. (in Russian)

Kosjanchuk T. F. (2013) Diaghnostyka konkurentnogho potencialu pidpryjemstva [Diagnosis of the competitive potential of the enterprise]. Naukovi zapysky Nacionaljnogho universytetu «Ostrozjka akademija»; «Ekonomika», vol. 23, pp. 51–54.

Mykhaljchenko O. A. (2015) Konceptualjni osnovy formuvannja ponjattja "konkurentnyj potencial aviabudivnogho pidpryjemstva" [Conceptual foundations for forming the concept of "competitive potential of aviation construction enterprise"]. Ekonomichnyj analiz – XXI, no. 9–10, pp. 48–51.

Fedonin O. S. (2006) Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka [Enterprise potential: formation and evaluation]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 308
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Черкасова, Т., & Сокір, А. (2021). РОЛЬ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-65
Розділ
ЕКОНОМІКА