КРЕАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Ключові слова: креативний маркетинг, туристичні дестинації, стратегічне планування, маркетингові стратегії, конкурентні переваги, регіональний розвиток, міжнародні партнери, цільова аудиторія

Анотація

У сучасному світі туризм визнається однією з основних галузей економіки, яка впливає на соціальний та культурний розвиток країн. Тому Україна, як потенційна туристична дестинація, має великий потенціал, але для його реалізації необхідно використовувати ефективні маркетингові стратегії. В цьому контексті маркетинг стає критично важливим інструментом, оскільки від його ефективності залежить успіх країни як туристичної дестинації. Креативний маркетинг відіграє важливу роль у формуванні позитивного іміджу країни, цільової аудиторії та створенні унікальної туристичної пропозиції. Подальший розвиток туризму в умовах війни вимагає комплексного підходу та використання різноманітних стратегій. Стратегічне планування маркетингових заходів передбачає не лише розробку іміджу, спрямованого на приваблення молодого покоління, але й активні заходи, спрямовані на різноманітність туристичного продукту. Крім того, співпраця з міжнародними партнерами та участь у міжнародних заходах можуть значно збільшити привабливість України як туристичної дестинації на світовому ринку.

Посилання

Трапаідзе С., Бєлкін І. Сучасні тенденції розвитку маркетингу у туризмі. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 11(17). С. 43–59.

Кожухівська Р. Б. Управління конкурентоздатністю туристичної дестинації. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 1. С. 175–179.

Миронов Ю. Б. Кластерна модель розвитку туристичної дестинації. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2023. № 8. С. 20–28.

Любіцева О. О., Бєлоусова Н. В., Скоростецька О. О. Особливості формування туристичної дестинації як елемента смарт-міста. Географія та туризм. 2020. № 58. С. 3–10.

Костинець В. В. Тенденції цифровізації у сфері брендингу туристичних дестинацій. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. 2019. № 6(2). С. 26–30.

Смаль Б. А. Інституційні засади підвищення рівня якості продукції та послуг туристичних дестинацій. Економічний форум. 2021. № 4. С. 62–69.

Мокра А. Креативний маркетинг як інструмент реалізації клієнтоорієнтованого підходу в діяльності міжнародних готельних ланцюгів. Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка: збірник наукових праць. 2022. Вип. 1(5). С. 118–126.

Хрупкових С. Є., Іванечко Н. Р. Інструменти управління креативним маркетингом. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 1. С. 138–142.

Семак Б. Б. Вплив пандемії COVID-19 на маркетинг туристичних дестинацій. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2021. № 1(2). С. 64–71.

У ДАРТ озвучили пріоритетні напрямки роботи на 2024 рік. Державне Агентство Розвитку Туризму України, 2023. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/u-dart-ozvuchili-prioritetni-napryamki-roboti-na-2024-rik

Туристична статистика України: динаміка податкових надходжень по регіонах. Державне Агентство Розвитку Туризму України, 2023. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/turistichna-statistika-ukrayini-dinamika-podatkovih-nadhodzhen-po-regionah

Маркетингова стратегія України як туристичної дестинації. Державне Агентство Розвитку Туризму України, 2023. URL: https://promote.ukraine.ua/wp-cont ent/uploads/2021/03/Marketyngova-strategiya-Ukrayiny-yak-turystychnoyi-destynatsiyi-2021-2023.pdf

Грищенко С. І. Туристична індустрія України: аналіз тенденцій та чинників в координатах повоєнного відновлення. Економіка та суспільство. 2023. № 52. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-29

Trapaidze, S., Bielkin, I. (2023). Suchasni tendentsii rozvytku marketynhu u turyzmi [Modern trends in the development of marketing in tourism]. Aktualni pytannia u suchasnii nautsi – Topical issues in modern science, vol.11(17), pp.43–59 [in Ukrainian]

Kozhukhivska, R. B. (2020). Upravlinnia konkurentozdatnistiu turystychnoi destynatsii [Managing the competitiveness of a tourist destination]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economics, Business and Management, vol.1, pp.175–179 [in Ukrainian]

Myronov, Yu. B. (2023). Klasterna model rozvytku turystychnoi destynatsii [Cluster model of tourist destination development]. Industriia turyzmu i hostynnosti v Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi – Tourism and hospitality industry in Central and Eastern Europe, vol.8, pp.20–28 [in Ukrainian]

Liubitseva, O. O., Bielousova, N. V., Skorostetska, O. O. (2020). Osoblyvosti formuvannia turystychnoi destynatsii yak elementa smart-mista [Features of the formation of a tourist destination as an element of a smart city]. Heohrafiia ta turyzm – Geography and tourism, vol.58, pp.3–10 [in Ukrainian]

Kostynets, V. V. (2019). Tendentsii tsyfrovizatsii u sferi brendynhu turystychnykh destynatsii [Digitalization trends in the field of branding of tourist destinations]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V. I. Vernadskoho – Scientific Notes of Vernadsky Taurida National University, vol.6(2), pp.26–30 [in Ukrainian]

Smal, B. A. (2021). Instytutsiini zasady pidvyshchennia rivnia yakosti produktsii ta posluh turystychnykh destynatsii [Institutional framework for improving the quality of products and services of tourist destinations]. Ekonomichnyi forum – Economic Forum, vol.4, pp.62–69 [in Ukrainian]

Mokra, A. (2022). Kreatyvnyi marketynh yak instrument realizatsii kliientooriientovanoho pidkhodu v diialnosti mizhnarodnykh hotelnykh lantsiuhiv [Creative marketing as a tool for implementing a customer-oriented approach in the activities of international hotel chains]. Mahisterski studii heohrafichnoho fakultetu TNPU im. V. Hnatiuka: zbirnyk naukovykh prats – Master's studies of the Faculty of Geography of TNPU named after V. Hnatiuk: a collection of scientific papers, vol.1(5), pp.118–126 [in Ukrainian]

Khrupkovykh, S. Ye., Ivanechko, N. R. (2020). Instrumenty upravlinnia kreatyvnym marketynhom [Tools for managing creative marketing]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University, vol.1,pp.138–142 [in Ukrainian]

Semak, B. B. (2021). Vplyv pandemii COVID-19 na marketynh turystychnykh destynatsii [The impact of the COVID-19 pandemic on the marketing of tourist destinations]. Industriia turyzmu i hostynnosti v Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi – The tourism and hospitality industry in Central and Eastern Europe, vol.1(2), pp.64–71 [in Ukrainian]

Derzhavne Ahentstvo Rozvytku Turyzmu Ukrainy (2023). U DART ozvuchyly priorytetni napriamky roboty na 2024 rik [DART announced priority areas of work for 2024]. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/u-dart-ozvuchili-prioritetni-napryamki-roboti-na-2024-rik [in Ukrainian]

Derzhavne Ahentstvo Rozvytku Turyzmu Ukrainy (2023). Turystychna statystyka Ukrainy: dynamika podatkovykh nadkhodzhen po rehionakh [Tourism statistics of Ukraine: dynamics of tax revenues by region]. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/turistichna-statistika-ukrayini-dinamika-podatkovih-nadhodzhen-po-regionah [in Ukrainian]

Derzhavne Ahentstvo Rozvytku Turyzmu Ukrainy (2023). Marketynhova stratehiia Ukrainy yak turystychnoi destynatsii [Marketing strategy of Ukraine as a tourist destination]. URL: https://promote.ukraine.ua/wp-cont ent/uploads/2021/03/Marketyngova-strategiya-Ukrayiny-yak-turystychnoyi-destynatsiyi-2021-2023.pdf [in Ukrainian]

Hryshchenko, S. I. (2023). Turystychna industriia Ukrainy: analiz tendentsii ta chynnykiv v koordynatakh povoiennoho vidnovlennia [The tourism industry of Ukraine: analysis of trends and factors in the coordinates of post-war recovery]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 52. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-29 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 13
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Шостак, В., & Москвич, О. (2024). КРЕАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-10