КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

  • Оксана Нечипорук Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-9474-3715
Ключові слова: інструментарій, інвестиційна політика, держава, метод, регулювання, класифікаційні ознаки

Анотація

У статті проведено дослідження інструментарію формування інвестиційної політики, розглянуто та проаналізовано методи державного регулювання економіки. Досліджено, проаналізовано та класифіковано інструменти інвестиційної політики на державному рівні. Серед класифікаційних ознак інструментарію інвестиційної політики держави автором дослідження виокремлено інструменти опосередкованого впливу. Розглянуто та проаналізовано податкове регулювання та його методи. Проаналізовано та обґрунтовано подальшу децентралізацію державного управління. Розроблено та сформовано механізм реалізації державної інвестиційної політики з урахуванням децентралізації державного управління (регіонального та місцевого рівнів).

Посилання

Яркова Н.І. Роль органів державної влади в інвестиційному процесі. Економіка будівництва і міського господарства. 2012. Том 8. №2. С. 89–100.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ, із змінами та доповненнями / Верховна рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Державне регулювання економіки : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2000. 316 с.

Бойчук Р.П. Форми, методи та інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності. Право та інноваційне суспільство. 2016. №2 (7). С. 9–17.

Шевченко Н.І. Методи реалізації державної інвестиційної політики. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2010. С. 259–268.

Пересада А.А. Інвестування : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Київ : КНЕУ, 2001. 251 с.

Тимошенко Ю.В. Методи та інструменти формування сприятливого інвестиційного клімату. Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 грудня 2019 року. Київ : ТОВ "ВІПО", 2019. С. 263–266.

Клименко О.М. Види, методи та інструменти інвестиційно-промислової політики. Економіка та держава. 2010. № 3. С. 114–116.

Кудрявцева В.В. Механізм реалізації державної інвестиційної політики. Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці. Харків : Право, 2017. С. 76–81.

Бойко Є.І., Мікловда В.П. Основні напрямки підвищення ефек-тивності інвестиційної діяльності. Львів, 1994. 48 с.

Гайдуцький А.П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки. Економіка і прогнозування. 2004. № 4. С. 3–7.

Лінтур І.В. Вплив окремих елементів податкової системи України на стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2014. Вип. 6(1). С. 238–241.

Стегней М.І. Особливості державного управління інвестицій¬ною діяльністю. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Спец. вип. 28 (Ч. ІІІ). Ужго¬род, 2009. С. 193–197.

Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 2010. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Курило С.В. Інвестиційна політика, її сутність і роль у сучасних умовах. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Науково-виробничий журнал. 2009. № 2. C. 109–111.

Коваленко В. Регулятори інвестиційної рівноваги. Фінанси України. 2002. № 4. С. 97–102.

Грушко В.І. Інструменти податкового регулювання інвестицій¬ної активності. Фінанси України. 2008. № 2. С. 89–97.

Коляда Т. А. Привлечение инвестиций в государственный сектор экономики: особенности и тенденции развития. Бизнес информ. 2009. № 5. С. 6–9.

Касприк А. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом. Формування ринкової економіки в Україні. 2009. Вип. 19. C. 262–269.

Дука А.П. Теорія і практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. Київ : Каравела, 2008. 432 с.

Jarkova N.I. (2012) Rol orhaniv derzhavnoi vlady v investytsiinomu protsesi [The role of public authorities in the investment process]. Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva, Tom 8. №2. pp. 89–100.

Pro investytsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 18 veresnia 1991 r. № 1560-KhII, iz zminamy ta dopovnenniamy / Verkhovna rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky (2000) [State regulation of the economy]: navch. posib. [tutorial] Kyiv: KNEU, 316 p. (in Ukrainian)

Boichuk R.P. (2016) Formy, metody ta instrumenty derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti [Forms, methods and tools of state regulation of investment activity]. Pravo ta innovatsiine suspilstvo, №2 (7). pp. 9–17.

Shevchenko N.I. (2010) Metody realizatsii derzhavnoi investytsiinoi polityky [Methods of implementation of state investment policy]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia: Upravlinnia, pp. 259–268.

Peresada A.A. (2001) Investuvannia [ Investing] Navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts. [Teaching method. manual for indep. stud. disс.]. Kyiv: KNEU, 251p. (in Ukrainian)

Tymoshenko Yu.V. (2019) Metody ta instrumenty formuvannia spryiatlyvoho investytsiinoho klimatu [Methods and tools for forming a favorable investment climate]. Proceedings of the Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv v umovakh dynamichnoi rynkovoi koniunktury : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Ukrainian, Kyiv, December 27, 2019), Kyiv : TOV "VIPO", 2019. pp. 263–266.

Klymenko O.M. (2010) Vydy, metody ta instrumenty investytsiino-promyslovoi polityky [Types, methods and tools of investment and industrial policy]. Ekonomika ta derzhava, № 3. pp. 114–116.

Kudriavtseva V.V. (2017) Mekhanizm realizatsii derzhavnoi investytsiinoi polityky [The mechanism of realization of the state investment policy]. Innovatsiina systema ta informatsiini tekhnolohii v suchasnii nautsi. Kharkiv: Pravo, pp. 76–81.

Boiko Ye.I., Miklovda V.P. (1994) Osnovni napriamky pidvyshchennia efek-tyvnosti investytsiinoi diialnosti [The main directions of increasing the efficiency of investment activities]. Lviv, 1994. 48 p. (in Ukrainian)

Haidutskyi A.P. (2004) Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti ekonomiky [Assessment of investment attractiveness of the economy] Ekonomika i prohnozuvannia, № 4. pp. 3–7.

Lintur I.V. (2014) Vplyv okremykh elementiv podatkovoi systemy Ukrainy na stymuliuvannia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti [The influence of certain elements of the tax system of Ukraine on the stimulation of innovation and investment activities]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, Vyp. 6(1). pp. 238–241.

Stehnei M.I. (2009) Osoblyvosti derzhavnoho upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu [Features of public investment management]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika. Spets. vyp. 28 (Ch.III). Uzhhorod, pp. 193–197.

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. 2010. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua.

Kurylo S. V. (2009) Investytsiina polityka, yii sutnist i rol u suchasnykh umovakh [Investment policy, its essence and role in modern conditions]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal, № 2. pp. 109–111.

Kovalenko V. (2002) Rehuliatory investytsiinoi rivnovahy [Investment equilibrium regulators]. Finansy Ukrainy, № 4. pp. 97–102.

Hrushko V.I. (2008) Instrumenty podatkovoho rehuliuvannia investytsiinoi aktyvnosti [Tools for tax regulation of investment activity]. Finansy Ukrainy, № 2. pp. 89–97.

Koliada T.A. (2009) Pryvlechenye ynvestytsyi v hosudarstvennыi sektor эkonomyky: osobennosty y tendentsyy razvytyia [Attracting investment in the public sector of the economy: features and trends]. Byznes ynform, № 5, pp. 6–9.

Kaspryk A. (2009) Formuvannia derzhavnoho mekhanizmu upravlinnia investytsiinym protsesom [Formation of the state mechanism of investment process management]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, Vyp. 19. pp. 262–269.

Duka A.P. (2008) Teoriia i praktyka investytsiinoi diialnosti. Investuvannia [Theory and practice of investment activity. Investment] navch. posib. [tutorial] Kyiv: Karavela, 432 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 312
Завантажень PDF: 455
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Нечипорук, О. (2021). КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-55
Розділ
ЕКОНОМІКА