ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Ключові слова: державне управління, освітні послуги, освіта, реформа, розвиток

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем державного управління сферою освітніх послуг у різних країнах світу. Досліджено моделі державного управління сферою освітніх послуг, які мають організаційний вплив на суспільні відносини у сфері освітніх послуг із застосування державно-владних повноважень та включають у себе цілеспрямоване розроблення, прийняття і реалізацію регулюючих і координуючих впливів. Наведено ви- значення дефініції «державне управління сферою освітніх послуг». Проаналізовано особливості державних політик більшості розвинених країн світу щодо сфери освіти. Встановлено, що найхарактернішим досвідом зарубіжних країн є оптимальне збалансування між державним регулюванням і автономією навчальних закладів, зокрема управління ними та їхнє фінансування. Доведено, що автономія освітніх установ є тенденцією світового масштабу, проте в кожній країні виражається по-різному.

Посилання

Паризьке Комюніке – 2018: створено Європейський простір вищої освіти / Національна академія педагогічних наук України. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/1492/

U21 Ranking of National Higher Education Systems. URL: http://www.universitas21.com/article/projects/details/152/u21-ranking-of-nationalhigher-education-systems (дата звернення: 10.03.2021).

Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект : навчально-наукове видання / Н.Г. Протасова, В.І. Луговий, Ю.О. Молчанова та ін.; за заг. ред. Н.Г. Протасової. Київ; Львів : НАДУ, 2012. 456 с.

Сікорська І.М. Удосконалення державного управління вищою освітою в контексті європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Донец. держ. ун-т управління. Донецьк, 2006. 21 с.

Карпенко О.В., Вербова В.В. Освітні послуги в Швеції: досвід для України. Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. 2013. № 2. С. 87–94.

Бабічев А.В. Зарубіжний досвід із питань управління змінами в системі вищої освіти. Теорія та практика державного управління. 2017. Вип. 2. С. 192−200.

Edukacja w gmsnie, powsacie iwojewodztwie: zwzorami regulamsnow I uchwal / red. t. Agata Galuska, Wieslav Misztal, Pawel Stanczyk; Federacja Zwsazkow I Stowarzyszen Cmin I Powiatow RP. Centrum Prawa Miejscowego. Krakow : Fundacja Rozwoju Samorzadnosci I Prasy Lokalnej, 1999. 108 s.

Університети та ВНЗ Польщі. Moja Edukacja − навчання в Польщі від 17 березня 2018 р. URL: https://mojaedukacja.com/universytety (дата звернення: 10.03.2021).

Григанська С.В. Державне регулювання системи вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Класичний приват. ун-т. Запоріжжя, 2008. 20 с.

Paris Communique – 2018: the European space of higher education was created / Natsionalna akademiiapedahohichnykh nauk Ukrainy. Available at: http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/1492/

U21 Ranking of National Higher Education Systems. Available at: http://www.universitas21.com/article/projects/details/152/u21-ranking-of-nationalhigher-education-systems (accessed 10 March 2021).

Reformuvannia osvity v Ukraini: derzhavno-upravlinskyi aspekt: navchalno-naukove vydannia [Reforming education in Ukraine: state-administrative aspect]: educational-scientific edition / N.G. Protasova, V.I. Lugovyi, Yu.O. Molchanov and others (2012); for general ed. N.G. Protasova. Kiev; Lviv: NAPA, 456 p.

Sikorskaya I.M. (2006) Udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia vyshchoiu osvitoiu v konteksti yevropeiskoi intehratsii [Improving public administration of higher education in the context of European integration]: author’s ref. dis. ... cand. Sciences of the state. man.: 25.00.02. Donets. state University of Management. Donetsk, 21 p.

Karpenko O.V., Verbova V.V. (2013) Osvitni posluhy v Shvetsii: dosvid dlia Ukrainy [Educational services in Sweden: experience for Ukraine]. Pedahohika i psykholohiia. Visnyk APN Ukrainy [Pedagogy and psychology. Bulletin of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine], no. 2, pp. 87–94.

Babichev A.V. (2017) Zarubizhnyi dosvid iz pytan upravlinnia zminamy v systemi vyshchoi osvity [Foreign experience in managing change in higher education]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 192–200.

Edukacja w gmsnie, powsacie iwojewodztwie: zwzorami regulamsnow I uchwal / red. t. Agata Galuska, Wieslav Misztal, Pawel Stanczyk; Federacja Zwsazkow I Stowarzyszen Cmin I Powiatow RP (1999) Centrum Prawa Miejscowego. Krakow: Fundacja Rozwoju Samorzadnosci I Prasy Lokalnej.

Universities and universities of Poland. Moja Edukacja – study in Poland from March 17 (2018). Available at: https://mojaedukacja.com/universytety (accessed 10 March 2021).

Griganskaya S.V. (2008) Derzhavne rehuliuvannia systemy vyshchoi osvity v Ukraini [State regulation of the higher education system in Ukraine]: author’s ref. dis. ... cand. sciences of the state. manag.: 25.00.02. Classic private. un-t. Zaporozhye, 20 p.

Переглядів статті: 257
Завантажень PDF: 279
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Самойлик, Ю. (2021). ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-88
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ