ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТАЙМ-МАРКЕТИНГУ НА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Ключові слова: тайм-маркетинг, час, інформація, маркетингові комунікації, міжнародний ринок, товар, послуга, маркетингова діяльність

Анотація

У статті розглянуті традиційні та синтетичні інструменти маркетингових комунікацій, які в сучасних умовах, а особливо при функціонування суб’єктів господарювання на міжнародному ринку потребують осучаснення, більш креативного підходу реалізації та врахування фактору часу. Визначено сутність тайм-маркетингу та його відмінності від тайм-менеджменту. Ідентифіковано можливості використання тайм-маркетингу в маркетинговій діяльності, зокрема при виборі засобів маркетингових комунікацій чи плануванні їх комплексу. Зазначено, що раціональна та емоційна складова, які притаманні тайм-маркетингу є визначальними при формуванні комунікаційного повідомлення. В процесі дослідження запропоновано застосовувати переваги тайм-маркетингу при просування товарів та послуг на міжнародному ринку, що може сприяти підвищенню ефективності функціонування діяльності суб'єктів в цілому та їх політики просування зокрема.

Посилання

Бортнік С.М., Конюх І.М. Інтегровані маркетингові комунікації у діяльності підприємства та оцінка їх ефективності. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/58.pdf

Бондар В.П., Гаврилко Т.О. Комунікації в сучасному маркетингу. URL: http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Bondar.pdf

Новікова Л. В., Чернишова Л. О. Маркетингові комунікації як складова маркетингової політики підприємства на міжнародному ринку. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 340–345.

Гребенюкова О.О. Сучасна структура комплексу маркетингових комунікацій. Траектория науки. 2015. Вип. № 1. С. 228–233.

Marketing Technologies of Business Development / Edited by Mykhailo Oklander, Magdalena Wierzbik-Strońska. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2020. 236 p. Available at: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/marketing_technologies_of_business_development/69.pdf

Кендюхов О.В., Ягельська К.Ю. Економічний підхід до вивчення часу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 3. С. 141–148.

Лазоренко Т.В., Дідченко Ю.О. Правила успішного використання тайм-менеджменту. Молодий вчений. 2017. № 1(41). С. 632–635.

Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Толочій Р.М. Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 21. С. 288–292. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/58.pdf

Малыгин А. Время как маркетинговый ресурс. Спорт Бизнес Консалтинг. №2-3. 2014. URL: https://www.s-bc.ru/news/tajm-marketing.html

Малыгин А.В. Тайм-маркетинг: в центре внимания – время клиента. Инновации в образовании. 2009. № 1. С. 44–58.

Robbins M. The 5 Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage. Savio Republic. 2017. 241 p.

Bortnik, S.M., Koniukh, I.M. Intehrovani marketynhovi komunikatsii u diialnosti pidpryiemstva ta otsinka yikh efektyvnosti [Integrated marketing communications in the enterprise and evaluation of their effectiveness]. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/14-2016/58.pdf (in Ukrainian)

Bondar, V.P., Havrylko, T.O. Komunikatsii v suchasnomu marketynhu [Communications in modern marketing]. Retrieved from http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Bondar.pdf (in Ukrainian)

Novikovam L.V., Chernyshova, L.O. (2018) Marketynhovi komunikatsii yak skladova marketynhovoi polityky pidpryiemstva na mizhnarodnomu rynku [Marketing communications as a component of the company's marketing policy in the international market]. Biznes Inform. No 11, pp. 340–345. (in Ukrainian)

Hrebeniukova O.O. (2015) Suchasna struktura kompleksu marketynhovykh komunikatsii [The modern structure of the complex of marketing communications]. Traektoryia nauky, no 1, pp. 228–233. (in Ukrainian)

Oklander M. (2020) Marketing Technologies of Business Development. M. Oklander, M. Wierzbik-Strońska (Eds). Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Retrieved from http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/marketing_technologies_of_business_development/69.pdf

Kendjukhov, O.V., Jagheljsjka, K.Ju. (2012). Ekonomichnyj pidkhid do vyvchennja chasu [An economic approach to studying time]. Marketyngh i menedzhment innovacij, no 3, pp. 141–148. (in Ukrainian)

Lazorenko, T.V. Didchenko, Y.O. and Mikhailova, E.D. (2017) Pravyla uspishnoho vykorystannia taim-menedzhmentu [Successful application of time management]. Molodyj vchenyj, no 1(41), pp. 632–635. (in Ukrainian)

Ivanycjka S.B., Ghalajda T.O., Tolochij R.M. (2018) Vprovadzhennja jevropejsjkykh metodyk tajm-menedzhmentu v Ukrajini [Implementation of European time management techniques in Ukraine]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky (electronic journal), vol. 21, pp. 288–292. Retrieved from http://global-national.in.ua/ archive/21-2018/58.pdf (in Ukrainian)

Malygin, A. (2014) Vremya kak marketingovyy resurs [Time as a marketing resource]. Sport Biznes Konsalting. no 2-3. Retrieved from https://www.s-bc.ru/news/tajm-marketing.html (in Russian)

Malygin, A.V. (2009) Taym-marketing: v tsentre vnimaniya – vremya klienta [Time Marketing: Focus on customer time]. Innovatsii v obrazovanii, no 1, pp. 44–58. (in Russian)

Robbins, M. (2017) The 5 Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage, Savio Republic, USA.

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 335
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Ус, М. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТАЙМ-МАРКЕТИНГУ НА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-46
Розділ
МАРКЕТИНГ