СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

  • Романа Мацьків Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0002-2966-6012
  • Тетяна Топольницька Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0003-0125-542X
  • Руслан Данилейчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0002-2074-1266
Ключові слова: конкурентоспроможність, регіон, аспекти конкурентоспроможності, соціальна відповідальність, переваги, фактори конкурентоспроможності

Анотація

У статті узагальнено комплексне трактування конкурентоспроможності регіону на основі вже виділених раніше наукових підходів. Зосереджено увагу на тому, що конкурентоспроможність регіону визначають у таких аспектах: досягнення високого рівня життя населення, ефективне функціонування господарських структур та забезпечення інвестиційної привабливості регіону. Визначено, що вагомим фактором забезпечення описаних аспектів конкурентоспроможності регіону є реалізація підприємствами заходів із соціальної відповідальності. У довгостроковій перспективі реалізація корпоративної соціальної відповідальності передбачає побудову стратегії, яка спрямовує підприємство на реалізацію принципів сталого розвитку, підзвітності та прозорості і на досягнення високих стандартів операційної та виробничої діяльності. Доведено, що такий підхід забезпечує отримання значних переваг від її реалізації, які прямо чи опосередковано впливають на підвищення конкурентоспроможності регіонів у відповідних аспектах. У статті визначено гіпотетичний взаємозв’язок між перевагами, які отримують компанії від реалізації КСВ стратегій, та аспектами конкурентоспроможності регіону. Доведено, що ведення соціально відповідальної діяльності підприємствами сприяє її поширенню і серед населення, органів влади, громадських установ і організацій. А це, своєю чергою, сприяє підвищенню конкурентоспроможності регіону.

Посилання

Галушка З., Грунтковський В. Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспроможності українського бізнесу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 124–125. С. 43–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_124-125_15. (дата звернення: 21.04.2021).

Бобровська О. Ю., Савостенко Т. О., Польська І. Е. Забезпечення конкурентоспроможності регіонів у контексті активізації економічного розвитку / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. 48 с.

Романко О. П. Поняття конкурентоспроможності регіону та його ознаки. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3869 (дата звернення: 21.04.2021).

Міжнародний стандарт ISO/FDIS 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності». URL: http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf (дата звернення: 21.04.2021).

Буй Ю. В. Особливості поширення соціальних інновацій у соціально-економічних системах в умовах сталого (збалансованого) розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород. 2019. Вип. 25 (1). С. 35–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_25%281%29__9 (дата звернення: 21.04.2021).

Halushka, Z., Hruntkovskyi, V. (2011) Sotsialna vidpovidalnist yak chynnyk konkurentospromozhnosti ukrainskoho biznesu [Sustainability as a factor in the competitiveness of Ukrainian business]. Ekonomika: Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T.H. Shevchenka [Economy: Bulletin of Kyiv National University of T. Shevchenko]. Kyiv. Vol. 124–125. P. 43–45. Retrieved from: http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Social_responsibility_as_a_factor_of_the_ Ukrainian_business_competitiveness_14379.pdf (in Ukrainian)

Bobrovska, O., Savostenko, T. & Polska, I. (2013) Zabezpechennya konkurentospromozhnosti rehioniv u konteksti aktyvizatsiyi ekonomichnoho rozvytku [Ensuring the competitiveness of regions in the context of intensifying economic development]. Dnipropetrovsk. (in Ukrainian)

Romanko, O. (2015) Ponyattya konkurentospromozhnosti rehionu ta yoho oznaky [The concept of competitiveness of the region and its features]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. Vol. 3. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3869 (in Ukrainian)

International standard ISO / FDIS 26000 "Guidelines for social responsibility". Retrieved from: https://www.iso.org/standard/42546

Bui, Yu (2019) Osoblyvosti poshyrennya sotsialʹnykh innovatsiy u sotsialʹno-ekonomichnykh systemakh v umovakh staloho (zbalansovanoho) rozvytku [Peculiarities of spreading social innovations in socio-economic systems in the conditions of sustainable (balanced) development]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu : seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University: Series: International Economic Relations and the World Economy]. Uzhhorod. Vol. 25 (1). P. 35–38. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_25%281%29__9 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 369
Завантажень PDF: 214
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Мацьків, Р., Топольницька, Т., & Данилейчук, Р. (2021). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ