СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Ключові слова: зовнішнє середовище, конкуренція, механізму фазового переходу, організаційні зміни, система управління, управління розвитком, форми та види розвитку

Анотація

У статті актуалізовано дослідження необхідності безперервного розвитку, що є парадигмою сучасного ефективного та конкурентоздатного підприємства. На основі проведених досліджень запропоновано визначати розвиток підприємства як послідовну зміну сфер діяльності, закономірно викликану як реактивною, так і проактивною реакцією менеджменту на вплив факторів внутрішнього й зовнішнього середовища, з метою досягнення стабільного та ефективного стану всіх елементів суб’єкта господарювання. Узагальнено класифікацію видів та форм розвитку, яка дозволяє розглядати його як багатогранну та різнобічну зміну якісного стану суб’єкту господарювання. Зазначені особливості визначили доцільність оптимізації системи управління розвитком підприємства до умов зовнішнього та внутрішнього середовища, які дозволили оптимізувати модель системи управління розвитком підприємства на основі механізму фазового переходу, що включає фактори впливу зовнішнього середовища на розвиток підприємства, суб’єкти та об’єкти управління розвитком, рівні системи управління розвитком, механізм фазового переходу, методи і засоби здійснення змін та результат – перехід підприємства в перспективну фазу розвитку.

Посилання

Варламова З. Н. Сущность развития организаций. Вестник Челябинского государственного университета. 2009. №19. С. 156–160.

Ерохина Е. А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход. URL: http://ek-lit.agava.ru/eroh/index/html

Жилінська Л.О. Управління розвитком машинобудівних підприємств на стратегічну перспективу : дис. … доктора. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Маріуполь, 2016. 436 с.

Коваленко Н. В. Система управління розвитком підприємства та її складники. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. № 4(72). С. 98–107.

Коверга С. В. Управління збалансованим розвитком промислових підприємств : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.04. Донбас. держ. машинобуд. академія. Краматорськ, 2015. 40 с.

Крючок С. І. Управління стійким економічним розвитком сільськогосподарських підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дніпр. держ. аграр.-екон. ун-т. Дніпро, 2018. 20 с.

Кушнер М. А., Карлина Е. П. Концептуальные основы управления развитием предприятия. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2011. №21(238). С. 112–117.

Литвиненко А. О. Управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. Харків : Харк. нац. екон. ун-т, 2015. 20 с.

Павлов В. В. Креативні технології в системі управління розвитком підприємства : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Київ, 2015. 20 с.

Пащенко О. П. Стратегічне управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. Т.2. С. 99–103.

Передерієнко Н. І., Котляревський Я. В. Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств. Наукові записки Української академії друкарства. 2012. № 2. С. 103–111.

Погорєлов Ю.С. Розвиток підприємства: поняття та види. URL: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp88/knp88_75-81.pdf

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія. ВД «ІНЖЕК», 2006. 496 с.

Чемезов И. С. Система управления развитием предприятия на основе механизма фазового перехода : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.05.00. Пенза, 2011. 24 с.

Varlamova Z. N. (2009) Sushchnost' razvitiya organizatsiy [The essence of the development of organizations]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, no 19, pp. 156–160. (in Russian)

Yerokhina Ye. A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: sistemno-sinergeticheskiy podkhod [The theory of economic development: a system-synergetic approach]. Available at: http://ek-lit.agava.ru/eroh/index/html (in Russian)

Zhylinsʹka L. O. (2016) Upravlinnya rozvytkom mashynobudivnykh pidpryyemstv na stratehichnu perspektyvu [Management of development of machine-building enterprises on strategic perspective] : dys. … doktora. ekon. nauk : 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy (za vydamy ekonomichnoyi diyalʹnosti)». Mariupolʹ, 436 p. (in Ukrainian)

Kovalenko N. V. (2019) Systema upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva ta yiyi skladnyky [Enterprise development management system and its components]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, no 4(72), pp. 98–107. (in Ukrainian)

Koverha S. V. (2015) Upravlinnya zbalansovanym rozvytkom promyslovykh pidpryyemstv [Management of balanced development of industrial enterprises] : avtoref. dys... d-ra ekon. nauk : 08.00.04. Donbas. derzh. mashynobud. akademiya. Kramatorsʹk, 40 p. (in Ukrainian)

Kryuchok S. I. (2018) Upravlinnya stiykym ekonomichnym rozvytkom silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Management of sustainable economic development of agricultural enterprises] : avtoref. dys... kand. ekon. nauk : 08.00.04 / Dnipr. derzh. ahrar.-ekon. un-t. Dnipro, 20 p. (in Ukrainian)

Kushner M. A., Karlina Ye. P. (2011) Kontseptual'nyye osnovy upravleniya razvitiyem predpriyatiya [Conceptual foundations of enterprise development management]. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i menedzhment, no 21(238), pp. 112–117. (in Russian)

Lytvynenko A. O. (2015) Upravlinnya rozvytkom materialʹno-tekhnichnoyi bazy pidpryyemstva [Management of development of material and technical base of the enterprise] : avtoref. dys... kand. ekon. nauk : 08.00.04 / Khark. nats. ekon. un-t im. S. Kuznetsya. Kharkiv : Khark. nats. ekon. un-t, 20 p. (in Ukrainian)

Pavlov V. V. (2015) Kreatyvni tekhnolohiyi v systemi upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Creative technologies in the management system of enterprise development] : avtoref. dys ... kand. ekon. nauk : 08.00.04. Kyyiv. nats. un-t tekhnolohiy ta dyzaynu. Kyyiv, 20 p. (in Ukrainian)

Pashchenko O. P. (2011) Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Strategic management of enterprise development]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, no 2, T. 2, pp. 99–103. (in Ukrainian)

Perederiyenko N. I., Kotlyarevsʹkyy Ya. V. (2012) Sutnisno-zmistovna kharakterystyka protsesiv upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv [Essential and substantive characteristics of business development management processes]. Naukovi zapysky Ukrayinsʹkoyi akademiyi drukarstva, no 2, pp. 103–111. (in Ukrainian)

Pohoryelov Yu. S. Rozvytok pidpryyemstva: ponyattya ta vydy [Enterprise development: concepts and types]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp88/knp88_75-81.pdf (in Ukrainian)

Rayevnyeva O. V. (2006) Upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva: metodolohiya, mekhanizmy, modeli [Management of enterprise development: methodology, mechanisms, models] : monohrafiya [a monograph]. VD «INZHEK», 496 p. (in Ukrainian)

Chemezov I. S. (2011) Sistema upravleniya razvitiyem predpriyatiya na osnove mekhanizma fazovogo perekhoda [System of enterprise development management on the basis of the phase transition mechanism] : avtoreferat dis. ... kandidata ekonomicheskikh nauk : 08.05.00. Penza, 24 p. (in Russian)

Переглядів статті: 429
Завантажень PDF: 223
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Дячков, Д., Бондар, Т., & Дарнєв, М. (2021). СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-41
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ