ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, стратегія, стратегічне управління, стратегія економічної безпеки

Анотація

У статті визначене найоптимальніше поняття «стратегічне управління», а також наголошено на важливості розробки та реалізації ефективної стратегії. Розкрито зміст понять «економічна безпека» та «стратегія економічної безпеки підприємства». Відмічено, що основною метою економічної безпеки підприємства є гарантія його стабільного й ефективного функціонування на даний момент та у перспективі. Визначено, що результатом, який формалізує процес функціонування системи стратегічного управління є розробка стратегій, зокрема стратегії економічної безпеки підприємства. Акцентується увага на тому, що економічна безпека посідає вагоме місце у структурі стратегічного управління підприємством. Зазначається, що процес розробки стратегії економічної безпеки враховує як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. Охарактеризовано основні етапи процесу розробки стратегії економічної безпеки.

Посилання

Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения. Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 36–44.

Вишняков Я.Д., Харченко С.А. Управление обеспечением безопасности предприятий: экономические подходы. Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 5. URL: http://www.mevriz.ru/articles/2001/5/1533.html.

Дячков Д.В., Батура В.Ю., Сокирко І.А. Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка та управління. Київ : ВД «Гельветика», 2019. Т. 30 (69). № 5. Ч. 2. С. 31–36.

Грушенко В.И. Менеджмент : восприятие сущности менеджмента в условиях стратегических изменений : уч. пособие. Москва : Инфра-М, 2011. 288 с.

Маркіна І.А., Потапюк І.П. Загрози економічній безпеці підприємства : теоретичний аспект. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : екон. науки. Маріуполь, 2017. С. 130–137.

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. СПб. : Питер, 2000. 336 с.

Орлик О. Економічна безпека підприємства : властивості, стратегія та методи забезпечення. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : моног. Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. С. 176–182.

Торкатюк В.І., Аболхасанзаде А., Мітіна Т.В., Козинська І.О., Кузічкіна Н.І., Дріль Н.В. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств. URL: http://eprints.kname.edu.ua/38672/1/164-165.pdf.

Федірець О.В., Безручко О.Ю., Шихалієва А.Т. Оцінювання стану стратегічного управління підприємства. Наукові праці Полтавської державної агарної академії. Полтава : ПДАА, 2015. № 1(10). Т. 1. С. 269–273.

Arhipov, A. (1994) Ekonomicheskaya bezopasnost : ocenki, problemy, sposoby obespecheniya [Economic security: assessments, problems, ways to ensure]. Voprosy ekonomiki – Issues of economics. 12, 36–44. (in Russian)

Vishnyakov, Ya.D., Harchenko, S.A. (2001) Upravlenie obespecheniem bezopasnosti predpriyatij: ekonomicheskie podhody [Enterprise security management: economic approaches]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom – Management in Russia and abroad. 5. Retrieved from: http://www.mevriz.ru/articles/2001/5/1533.html (in Russian)

Dyachkov, D.V., Batura, V.Yu., Sokyrko, I.A. (2019) Formuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva [Formation of organizational and economic mechanism of economic security management of the enterprise]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads'koho. Seriya: Ekonomika ta upravlinnya – Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management. T. 30 (69), no. 5, ch. 2. 31–36. (іn Ukrainian)

Grushenko, V.I. (2011) Menedzhment: vospriyatie sushnosti menedzhmenta v usloviyah strategicheskih izmenenij [Management: the perception of the essence of management in the context of strategic changes]. Moskow: Infra-M. (in Russian)

Markina, I.A., Potapiuk, I.P. (2017) Zahrozy ekonomichniy bezpetsi pidpryyemstva : teoretychnyy aspekt [Threats to the economic security of the enterprise: a theoretical aspect]. Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya : ekonomichni nauky – Bulletin of Priazovsky State Technical University. Series: economic sciences. 130–137. (іn Ukrainian)

Mincberg, G., Alstrend, B., Lempel, D. (2000) Shkoly strategij [Schools of strategies]. SPb: Peter. (in Russian)

Orlyk, O. (2014) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: vlastyvosti, stratehiia ta metody zabezpechennia [Economic security of the enterprise: properties, strategy and methods of support], Ekonomichna bezpeka v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky – Economic security in the context of globalization of the world economy (pp. 176–182). Dnipropetrovsk: «FOP Drobiazko S.I.». (іn Ukrainian)

Torkatyuk, V.I., Abolkhasanzade, A., Mitina, T.V., Kozyns'ka, I.O., Kuzichkina, N.I., Dril', N.V. (n.d.). Mekhanizm zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv [The mechanism of economic security of enterprises]. Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/38672/1/164-165.pdf (іn Ukrainian)

Fedirets, O.V., Bezruchko, O.Iu., Shykhaliieva, A.T. (2015) Otsiniuvannia stanu stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstva [Assessment of the state of strategic management of the enterprise]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi aharnoi akademii – Scientific works of Poltava State Agar Academy. № 1 (10), Т. 1, 269–273. (іn Ukrainian)

Переглядів статті: 566
Завантажень PDF: 407
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Дячков, Д., Потапюк, І., & Капран, І. (2021). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-7
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ