НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, фактор виробництва, робоча сила, відтворення, трудовий потенціал

Анотація

Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення відтворення робочої сили у сільському господарстві. Визначено співвідношення категорії «робоча сила» і інших суміжних категорій. Автором запропоновано власне бачення дії нормативно-правового забезпечення на відтворення робочої сили. Зазначено, що вагомий вплив на якість відтворення робочої сили здійснює освіта, нормативно-правове регулювання якої представлено Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про професійно-технічну освіту» тощо. Показано не врахування самої специфіка освіти при формуванні нормативно-правового забезпечення. Адже, загальновідомим є той факт, що результати освітнього процесу мають відкладений характер, внаслідок чого започатковані освітні програми і напрями значною мірою повинні орієнтуватися на не до кінця визначені перспективні потреби в робочій, яка знаходиться в стадії формування. Аналіз законодавства у сфері охорони здоров’я показав, що ним визначено правові, організаційні, економічні та соціальні основи забезпечення охорони здоров’я. Крім того, на наш погляд, вдалося врегулювати суспільні відносини сфери охорони здоров’я, що в подальшому стане однією із основ забезпечення гармонійного розвитку людини, підвисить її працездатність і довголіття, мінімізує вплив шкідливих для здоров’я факторів тощо. Автор доходить висновку, що нормативно-правове забезпечення відтворення робочої сили у вітчизняній економіці охоплює широке коло законодавчих актів, які прямо або опосередковано впливають на кількісне і якісне її відтворення. На наш погляд, основною невирішеною проблемою сьогодення є декларативність окремих нормативно-правових актів визвано низьким фінансовим забезпеченням планів дій, націлених на розширене відтворення робочої сили та її інтеграції у міжнародний ринок праці. Вирішення даних проблем сприятиме активізації відтворювальних процесів, пов’язаних із робочою силою в сільському господарстві.

Посилання

Аубакиров Я.А. Национальная экономика: теоретико-методологические и практические проблемы развития. Алматы, 2009. 408 с.

Деякі питання електронної системи охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів від 25 квітня 2018 р. № 411. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF

Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р. №322-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Конституція України: за станом на 28 червня 1996 р. Київ : Феміна, 1996. 64 с.

Кириченко І. Битва за професіоналізм. Дзеркало тижня. 2012. № 33.

Кундицький О.О. Регулювання фінансової бази відтворення факторів виробництва : монографія. Львів : Тріада плюс, 2011. 552 с.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19 жовтня 2017 р. № 2168-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. №2694-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості: Закон України від 14.11.2017 № 2206-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2206-19

Про утворення Національної служби здоров’я України: Постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. № 1101. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF

Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. Колективна аналітична доповідь. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515

Цілі Сталого Розвитку і Україна: Національна доповідь. URL: https://bit.ly/2FF5xYR

Aubakirov Ya.A. (2009) Natsional'naya ekonomika: teoretiko-metodologicheskie i prakticheskie problemy razvitiya. [National economy: theoretical-methodological and practical problems of development]. Almaty. 408 s. (in Russian)

Deiaki pytannia elektronnoi systemy okhorony zdorovia [Some issues of the electronic health care system]: Postanova Kabinetu Ministriv vid 25 kvitnia 2018 r. № 411. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF

Kodeks zakoniv pro pratsiu [Code of Labor Laws] vid 10 hrudnia 1971 r. № 322-VII. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Konstytutsiia Ukrainy (1996) [The Constitution of Ukraine] za stanom na 28 chervnia 1996 r. Kyiv : Femina 64 s.

Kyrychenko I. (2012) Bytva za profesionalizm [The battle for professionalism]. Dzerkalo tyzhnia. No 33. pp. 21-27.

Kundytskyi O.O. (2011) Rehuliuvannia finansovoi bazy vidtvorennia faktoriv vyrobnytstva [Regulation of the financial base of reproduction of factors of production]. Lviv: Triada plius. 552 s. (in Ukrainian)

Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia [About the state financial guarantees of medical service of the population]: Zakon Ukrainy vid 19 zhovtnia 2017 r. № 2168-VIII. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2168-19.

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy [On the basics of national security of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 19 chervnia 2003 r. № 964-IV. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Pro okhoronu pratsi [On labor protection]: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 1992 r. №2694-XII. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.

Pro pidvyshchennia dostupnosti ta yakosti medychnoho obsluhovuvannia u silskii mistsevosti [On improving the availability and quality of health care in rural areas]: Zakon Ukrainy vid 14.11.2017 № 2206-VIII. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2206-19.

Pro utvorennia Natsionalnoi sluzhby zdorovia Ukrainy [On the establishment of the National Health Service of Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv vid 27 hrudnia 2017 r. № 1101. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF.

Rozvytok liudskoho kapitalu: na shliakhu do yakisnykh reform [Development of human capital: on the way to quality reforms]. Kolektyvna analitychna dopovid. Retrieved from https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine] vid 16.01.2003 r. № 435 IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515

Tsili Staloho Rozvytku i Ukraina [Sustainable Development Goals and Ukraine]: Natsionalna dopovid. Retrieved from https://bit.ly/2FF5xYR

Переглядів статті: 222
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Стахович, А. (2021). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-44
Розділ
ЕКОНОМІКА