СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ВІД ПІРАМІДИ МАСЛОУ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Ключові слова: інноваційна економіка, піраміда Маслоу, мотивація, інноваційна піраміда, глобальні індекси, конкурентоспроможність країни

Анотація

У статті розглянуто основні характерні риси інноваційної економіки. Виявлено, що ключовим елементом у структурі сучасної, розвинутої та конкурентоспроможної економіки є людина, яка здатна творити та створювати. Така людина повинна мати не тільки природні здібності та високий рівень свідомості, але й знаходитися в певних умовах (рівень життя, доходів, безпеки тощо), які, безумовно, повинні створюватися на рівні держави. На підставі проведених досліджень запропоновано авторську схему, яка визначає місце та роль людини в структурі сучасної інноваційної економіки. За результатами аналізу ТОП-10 країн-лідерів світу за чотирма глобальними індексами (Індекс глобальної конкурентоспроможності, Глобальний індекс інновацій, Світовий рейтинг добробуту, Індекс глобальної конкурентоспроможності талантів) за три роки виявлено, що існує взаємозв’язок між добробутом життя населення, продуктивністю талантів та, як наслідок, конкурентоспроможністю економіки країни в цілому.

Посилання

Шевчук С.В. Визначення поняття інноваційна економіка. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 1. С. 83–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_1_21.

Яковенко Л.І. Інноваційний характер економіки знань. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2010. № 2. С. 141–145. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2010/02/141.pdf.

Захарченко В.І. Інновації та економічне зростання в сучасній економіці. URL: https://economics.opu.ua/files/scientific-base/monogr/maslennikov_mon.pdf.

Краус Н.М. Інноваційна економіка: дефініція поняття та інституціональний базис розвитку. URL: https://economics-msu.com.ua/web/uploads/journals_pdf/2-4-1-2015.pdf#page=36.

Чубукова О.Ю. Складові інноваційної економіки – освіта, технологічні уклади, когнітивні технології. Науковий вісник Полісся. 2016. № 3(7). С. 130–133 URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/6213/1/20170511_307.pdf.

Антохов А.А. Взаємовпливи людського капіталу та інноваційного розвитку економіки. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. Випуск 1-2(44). С. 32–35. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/44_2_2018/07.pdf.

Ковальчук В., Шахно А. Інвестування в людський капітал як фактор інноваційного розвитку економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 2(15). С. 33–40. URL: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16kvareu_002.pdf.

Кундєєва Г.О., Решетник Н.І., Хусаінов Р.В. Людський капітал в контексті інноваційного розвитку економіки України. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2013/10.pdf.

Мацибора Т.В. Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 69–75. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/12/e_apk_2016_12_12.pdf.

Точиліна Ю.Ю. Роль людського капіталу в інноваційному розвитку національної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Випуск 26, частина 2. С. 88–91. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_2_2019ua/18.pdf.

Поснова Т.В. Креативний людський капітал як чинник інноваційного розвитку економіки. Економічний простір. 2019. № 141. С. 172–182. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/19/18.

Сахненко О.І. Вплив відтворення людського капіталу на інноваційний розвиток суспільства. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5613.

Ярмак О.В. Інноваційний розвиток: особливості та виміри в умовах економічної глобалізації. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер.: Економічна теорія та право. 2014. № 2. С. 118–126. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/2-118-126.pdf.

Пирамида потребностей по Маслоу. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамида_потребностей_по_Маслоу.

Іванова В.Б. Дослідження феномену життєвого циклу інновації як просторово-часового континууму. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія. 2017. Вип. № 5(11). Частина 1. С. 134–138.

The Global Competitiveness Index. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index.

The Global Innovation Index. WIPO. Всемирная организация интеллектуальной собственности. URL: https://www.wipo.int/portal/ru/

The Legatum Prosperity Index™. URL: https://li.com/reports/

The Global Talent Competitiveness Index. URL: https://gtcistudy.com.

The Legatum Prosperity Index™. A tool for transformation. Overview. URL: https://li.com/reports/2018-legatum-prosperity-index/

The Global Talent Competitiveness Index (GTCI). 2019. Entrepreneurial Talent and Global Competitiveness. URL: https://gtcistudy.com/wp-content/uploads/2019/01/GTCI-2019-Report.pdf.

Shevchuk, S.V. (2011). Vyznachennia poniattia innovatsiina ekonomika [Definition of the concept of innovative economy]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Market Relations Development in Ukraine, no. 1, 83–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_1_21 (in Ukrainian)

Yakovenko, L.I. (2010). Innovatsiinyi kharakter ekonomiky znan [Innovative nature of the knowledge economy]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, no. 2, 141–145. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2010/02/141.pdf (in Ukrainian)

Zakharchenko, V.I. (2016). Innovatsii ta ekonomichne zrostannia v suchasnii ekonomitsi [Innovation and economic growth in the modern economy]. URL: https://economics.opu.ua/files/scientific-base/monogr/maslennikov_mon.pdf (in Ukrainian)

Kraus, N. (2015). Innovatsiina ekonomika: definitsiia poniattia ta instytutsionalnyi bazys rozvytku [Innovative economy: definition of concept and institutional basis of development]. URL: https://economics-msu.com.ua/web/uploads/journals_pdf/2-4-1-2015.pdf#page=36 (in Ukrainian)

Chubukova, O.Yu., & Rallie, N.V. (2016). Skladovi innovatsiinoi ekonomiky – osvita, tekhnolohichni uklady, kohnityvni tekhnolohii [Components of innovative economy – education, technological way, cognitive technologies]. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific bulletin of Polissia, no. 3(7), 130–133 URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/6213/1/20170511_307.pdf (in Ukrainian)

Antohov, A.A. (2018). Vzaiemovplyvy liudskoho kapitalu ta innovatsiinoho rozvytku ekonomiky [Interaction human capital and innovative development of the economy]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator» – Scientific and practical journal «Business Navigator», no. 1-2(44), 32–35. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/44_2_2018/07.pdf (in Ukrainian)

Kovalchuk, V., & Shakhno A. (2016). Investuvannia v liudskyi kapital yak faktor innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Investment in human capital as a factor of innovative development of Ukraine’s economy]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-Economic Problems and the State, 15(2), 33–40. URL: bhttps://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16kvareu_002.pdf (in Ukrainian)

Kundieieva, G., Reshetnik, N., & Khusainov, R. (2013). Liudskyi kapital v konteksti innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Human capital in the context of innovative development of ukrainian economy]. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2013/10.pdf (in Ukrainian)

Matsybora, T.V. (2016). Investytsii v liudskyi kapital yak umova rozvytku innovatsiinoi ekonomiky [Investment in human capital as the condition of innovation development of economy]. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Ekonomika APK» – International Scientific and Production Journal «The Economy of Agro-Industrial Complex», no. 12, 69–75. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/12/e_apk_2016_12_12.pdf (in Ukrainian)

Tochylina, Yuliya. (2019). Rol liudskoho kapitalu v innovatsiinomu rozvytku natsionalnoi ekonomiky [The role of human capital in innovation development of the national economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, no. 26(2), 88–91. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_2_2019ua/18.pdf (in Ukrainian)

Posnova, Т. (2019). Kreatyvnyi liudskyi kapital yak chynnyk innovatsiinoho rozvytku ekonomiky [Creative human capital as factor of innovative development of economy]. Ekonomichnyi prostir – Economic scope, no. 141, 172–182. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/19/18 (in Ukrainian)

Sakhnenko, O.I. (2016). Vplyv vidtvorennia liudskoho kapitalu na innovatsiinyi rozvytok suspilstva [The influence of reproduction of human capital on innovative development of society]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5613 (in Ukrainian)

Yarmak, O.V. (2014). Innovatsiinyi rozvytok: osoblyvosti ta vymiry v umovakh ekonomichnoi hlobalizatsii [Innovative development: features and criteria in the conditions of economic globalization]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Ser.: Ekonomichna teoriia ta pravo – The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Economics, no. 2, 118–126. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/2-118-126.pdf (in Ukrainian)

Pyramyda potrebnostei po Maslou [Maslow's hierarchy of needs]. Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамида_потребностей_по_Маслоу.

Ivanova, V.B. (2017). Doslidzhennia fenomenu zhyttievoho tsyklu innovatsii yak prostorovo-chasovoho kontynuumu [Investigation the phenomenon of the life cycle of innovation as a space-time continuum]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Economic Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy, no. 5(11), 134–138. (in Ukrainian)

The Global Competitiveness Index. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index.

The Global Innovation Index. WIPO. Всемирная организация интеллектуальной собственности. URL: https://www.wipo.int/portal/ru/

The Legatum Prosperity Index™. URL: https://li.com/reports/

The Global Talent Competitiveness Index. URL: https://gtcistudy.com.

The Legatum Prosperity Index™. A tool for transformation. Overview. URL: https://li.com/reports/2018-legatum-prosperity-index/

The Global Talent Competitiveness Index (GTCI). 2019. Entrepreneurial Talent and Global Competitiveness. URL: https://gtcistudy.com/wp-content/uploads/2019/01/GTCI-2019-Report.pdf.

Переглядів статті: 724
Завантажень PDF: 350
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Соколова, Л., Іванова, В., & Верясова, Г. (2021). СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ВІД ПІРАМІДИ МАСЛОУ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-43
Розділ
ЕКОНОМІКА