УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

  • Микола Шульський Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького https://orcid.org/0000-0003-4790-3904
  • Ігор Смолинець Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького https://orcid.org/0000-0002-2896-3699
Ключові слова: управління, виробництво, тенденції, сільськогосподарська продукція

Анотація

У статті проведено дослідження стану і тенденції розвитку управління виробництвом агарної продукції господарськими формуваннями Львівщини. В основу досліджень покладено матеріали статистичних органів, в яких відображено основні показники сільськогосподарського виробництва. При цьому особливу увагу сконцентровано на показниках виробництва аграрної продукції як у грошовій, так і в натуральних формах оцінки. Дослідження проведено від загального до конкретного. Загальні показники виробництва сільськогосподарської продукції господарськими аграрними формами господарювання представлені у грошовій формі. Для цього використано діючі постійні ціни на продукцію сільського господарства, що діяли у 2016 р. Такий підхід обумовлений тим, щоб уникнути негативного впливу цінового фактору на обсяги виробництва продукції. Цей методичний підхід дозволив об’єктивного оцінити обсяги виробництва аграрної продукції на протязі 2010-2019 рр. як у загальних виразах, так і в розрізі окремих галузях. При цьому дослідженнями встановлено, що в структурі продукції сільського господарства більшу питому вагу складає продукція рослинництва, ніж тваринництва. І це є характерним як для аграрних підприємств (крупні форми господарювання), так і для дрібних господарств (господарства населення). При цьому характерним є те, що хоча підприємства збільшують обсяги виробництва продукції швидшими темпами, однак вони ще не досягли і не перевершили обсягів продукування продукції господарствами населення. Статистичні органи Львівщини значну увагу приділили показникам виробництва аграрної продукції в натуральній оцінці, починаючи з 1990 і закінчуючи 2019 р. Ця інформація є цінна для наших досліджень тим, що дозволяє оцінити виробництво продукції аграрними формуваннями у дореформений і післяреформений періоди. При цьому виробництво продукції рослинництва має тверду тенденцію до зростання, за виключенням цукрового буряка. Виробництво тваринницької продукції має чіткіше виражену строкатість. При цьому позитивними наслідками характеризується виробництво продукції птахівництва як підприємствами, так і господарствами населення.

Посилання

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук та ін.]; за ред.. М.В. Присжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.К. Збарського, В.Я. Меселя-Веселяка, М.М. Федорова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.

Дорош-Кізим МА.М., Дадак О.О., Гачек Т.С. Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Серія «Економічні науки». Том 19, № 76. Львів; 2017. С. 47–55.

Копитко В.І., Копитко О.В. Напрями розвитку овочевої продукції / Бізнес-навігатор. 2021. Випуск 1 (62). С. 47–52.

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 2 / За ред. С.В. Мочерного. Львів : Світ, 2006. 568 с.

Смолинець І.Б. Індексний аналіз діяльності аграрних формувань Львівської області у контексті конкурентоспроможності. Збірник наук. праць Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2012. С. 128–134.

Смолинець І.Б. Шляхи вдосконалення окремих організаційно-правових форм підприємницької діяльності в аграрному секторі. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів, 2019. Том 21, №(92). С. 60–67.

Статистичний щорічник Львівської області за 2019 р. Частина 1. За ред. Світлани Зимовіної. Львів, 2020. 310 с.

Шульський М.Г. Аналіз співвідношення поголів’я сільськогосподарських тварин і виробництво тваринницької продукції господарствами Львівщини на стику епох. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». 2020. Том 22, №95. Львів. С. 32–37.

Шульський М.Г. Аграрне виробництво у сферах рослинництва та стику епох: минуле, сучасне, майбутнє. Журнал Київського університету ринкових відносин «Економіка бізнес, адміністрування, право». 2017. Випуск № 3. С. 183–201.

Шульський М.Г. Аналіз рівня рентабельності аграрного виробництва в сільськогосподарських підприємствах Львівщини. Прикладна економіка – від теорії до практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. С. 172–175.

Agrarian sector of the economy of Ukraine (state and prospects of development). [Ahrarnyy sektor ekonomiky Ukrayiny (stan i perspektyvy rozvytku)] [M.V. Prysyazhnyuk, M.V. Zubetsʹ, P.T. Sabluk ta in.]; za red. M.V. Pryszhnyuka, M.V. Zubtsya, P.T. Sabluka, V.K. Zbarsʹkoho, V.YA. Meselya-Veselyaka, M.M. Fedorova. Kyiv: NNTS IAE, 2011. 1008 p.

Dorosh-Kizim M.M., Dadak O.O., Gachek T.S. (2017). Prospects for the development of Ukraine's agro-industrial complex in the context of European integration [Perspektyvy rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi]. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after SZ Gzhytsky, Economic Sciences Series. Volume 19, № 76. Lviv; P. 47–55.

Kopytko V.I., Kopytko O.V. (2021). Directions of development of vegetable products [Napryamy rozvytku ovochevoyi produktsiyi]. Business-navigator. Issue 1 (62) 2021. P. 47–52.

Mocherny S.V., Larina Ya.S., Ustenko O.A., Yuriy S.I. (2006). Economic encyclopedic dictionary [Ekonomichnyy entsyklopedychnyy slovnyk]: In 2 vols. Vol. 2 / Ed. S.V. Mochernogo. Lviv: Svit, 568 p.

Smolynets I.B. (2012). Index analysis of the activity of agrarian formations of Lviv region in the context of competitiveness. [Indeksnyy analiz diyalʹnosti ahrarnykh formuvanʹ Lʹvivsʹkoyi oblasti u konteksti konkurentospromozhnosti]. Collection of sciences. Proceedings of Khmelnytsky University of Management and Law Khmelnytsky, P. 128–134.

Smolynets I.B. (2019). Ways to improve certain organizational and legal forms of entrepreneurial activity in the agricultural sector [Shlyakhy vdoskonalennya okremykh orhanizatsiyno-pravovykh form pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti v ahrarnomu sektori]. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytsky. Lviv, Volume 21, № (92). P. 60–67.

Statistical Yearbook of Lviv region for 2019 [Statystychnyy shchorichnyk Lʹvivsʹkoyi oblasti za 2019 r.]. Part 1. Ed. Svetlana Zimovina. Lviv: 2020. 310 p.

Shulskyi M.G. (2020) Analysis of the ratio of livestock and livestock production by farms in the Lviv region at the turn of the century [Analiz spivvidnoshennya poholivʺya silʹsʹkohospodarsʹkykh tvaryn i vyrobnytstvo tvarynnytsʹkoyi produktsiyi hospodarstvamy Lʹvivshchyny na styku epokh.]. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzycki. Economic Sciences Series. Volume 22, № 95. Lviv. P. 32–37.

Shulskyi M.G. (2017). Agricultural production in the spheres of crop production and the junction of epochs: past, present, future [Ahrarne vyrobnytstvo u sferakh roslynnytstva ta styku epokh: mynule, suchasne, maybutnye]. Journal of Kyiv University of Market Relations "Business Economics, Administration, Law". Issue № 3, P. 183–201.

Shulskyi M.G. (2017). Analysis of the level of profitability of agricultural production in agricultural enterprises of Lviv region [Analiz rivnya rentabelʹnosti ahrarnoho vyrobnytstva v silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh Lʹvivshchyny]. Applied economics – from theory to practice: materials of the International scientific-practical conference. Ternopil: FOP Osadtsa Yu.V., 284 p. P. 172–175.

Переглядів статті: 249
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Шульський, М., & Смолинець, І. (2021). УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-30
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ