США ТА КАНАДА: ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ПАРТНЕРСТВА

  • Ірина Манаєнко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-3246-3603
  • Єгор Бурий Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-6638-2545
  • Дар’я Іванова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-0839-3534
Ключові слова: глобалізація, інвестиції, співпраця, інтеграційні об’єднання, торгівельний оборот, економінча політика

Анотація

Стаття присвячена висвітленню стану економіки двох найвпливовіших країн світу – США та Канади. За допомогою економічного аналізу авторами статті визначено цілий ряд факторів через що ці країни мають перевагу рештою світу. Поміж цих фактов були: рівень залежності між економічним зростанням та взаємовідносинами даних країн; ступінь залученості країн Північної Америки до міжнародних інтеграційних процесів, обсяг експорту та імпорту, важливі події у розвитку країн. Крім цього, у статті показано динаміка основних макроекономічних показників (ВВП та детальну структуру обігу товарів). Вивчення даного матеріалу призначене для усіх охочих з метою подальшого розуміння колосального успіху розвинутих країн, як наслідок – для формування стратегічних планів вітчизняної економіки. Більшість вчених та економістів впевнені, що в сучасній світовій економіці здатність країн залишатися конкурентоспроможними все більше покладається на здатність розробляти та комерціалізувати інноваційні технології. Тож наша місія – сприяти власним економічним інноваціям та промисловій конкурентоспроможності, просуваючи науку, стандарти та технології вимірювання таким чином, щоб підвищити економічну безпеку та покращити якість нашого життя.

Посилання

Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І.М. Міжнародні економічні відносини. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

Гончар Б.М. США і ООН: деякі проблеми взаємодій. Київ : Наукова періодика, 2011.

Договір між Сполученими Штатами Америки, Сполученими Штатами Мексики та Канадою про торгівельне співробітництво. URL: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between

Канадо-датські відносини. URL: https://www.international.gc.ca/country-pays/denmark-danemark/relations.aspx?lang=eng

Вуркман Даніель. Найбільші торгівельні партнери Канади. Торонто : Світовий експорт, 2020.

Іміграційна статистика. Міністерство національної безпеки США. 2020. URL: https://www.dhs.gov/immigration-statistics

Іміграція до Канади: статистика та факти. Статиста. 2021. URL: https://www.statista.com/

Кімберлі А., Бойл М.Дж. Статистика та компоненти експорту та імпорт США. Вашингтон : Баланс, 2020.

Світовий банк. URL: https://www.worldbank.org/

Артемчук Д.В., Конопка Н.О. Співробітництво США та Канади в сфері безпеки і оборони на сучасному етапі. Наукові записки студентів та аспірантів, серія «Міжнародні відносини». 2020. № 5. С. 278-287. URL: https://eprints.oa.edu.ua/8291/1/32.pdf.

Derhachova, V. V., Kuznietsova, K. O., & Manaienko, I. M. (2019). Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [International Economic Relations]. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho. (in Ukrainian)

Honchar, B. M. (2011). SShA i OON: deiaki problemy vzaiemodii [US and UN: some problems of interaction]. Kyiv: Naukova periodyka. (in Ukrainian)

Dohovir mizh Spoluchenymy Shtatamy Ameryky, Spoluchenymy Shtatamy Meksyky ta Kanadoiu pro torhivelne spivrobitnytstvo [Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada]. Retrieved from: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between

Kanado-datski vidnosyny [Canada-Denmark relations]. Retrieved from: https://www.international.gc.ca/country-pays/denmark-danemark/relations.aspx?lang=eng

Vurkman, Daniel (2020). Naibilshi torhivelni partnery Kanady [Canada’s Top Trading Partners]. Toronto: Svitovyi eksport.

Imihratsiina statystyka [Immigration Data and Statistics]. (2020). Ministerstvo natsionalnoi bezpeky SShA. Retrieved from: https://www.dhs.gov/immigration-statistics

Imihratsiia do Kanady: statystyka ta fakty [Immigration in Canada: Statistics & facts]. (2021). Statysta. Retrieved from: https://www.statista.com/

Kimberli, A., Boil, M. J. (2020). Statystyka ta komponenty eksportu ta import SShA [US Imports and Exports with Components and Statistics]. Washington: Balans 2020.

Svitovyi bank [The World Bank]. Retrieved from: https://www.worldbank.org/

Artemchuk D. V., Konopka N. O. (2020). Spivrobitnytstvo SShA ta Kanady v sferi bezpeky i oborony na suchasnomu etapi [Cooperation between the United States and Canada in the field of security and defense at the present stage]. Naukovi zapysky studentiv ta aspirantiv, seriia «Mizhnarodni vidnosyny», (5), 278-287. Retrieved from: https://eprints.oa.edu.ua/8291/1/32.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 935
Завантажень PDF: 1910
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Манаєнко, І., Бурий, Є., & Іванова, Д. (2021). США ТА КАНАДА: ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ПАРТНЕРСТВА. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-9
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають