ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Оксана Демченко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-1687-3044
Ключові слова: інструменти, механізми, джерела фінансової підтримки, територіальні громади

Анотація

Стаття присвячена аналізу інструментарію фінансової підтримки територіальних громад. В ході дослідження систематизовано основні механізми, інструменти та джерела фінансової підтримки територіальних громад в Україні. Серед механізмів фінансової підтримки територіальних громад в Україні, які реалізуються на практиці, виділено механізм субвенцій, механізм дотацій, механізм перерозподілу коштів через Державний фонд регіонального розвитку, механізм фінансової допомоги та грантів, механізм кредитування. Систематизовано основні грантові можливості для територіальних громад України на 2021 рік. До переліку інструментів фінансової підтримки територіальних громад віднесено вісім позицій, три з яких виділено як інструменти розвитку територіальних громад України. Визначено зовнішні та внутрішні джерела фінансової підтримки територіальних громад України.

Посилання

Актуальні гранти та конкурси для громад на 2021 рік. URL: https://khoda.gov.ua/aktualn%D1%96-granti-ta-konkursi-dlja-gromad-na-2021-r% D1%96k (дата звернення: 29.04.2021)

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI; зі змін. і доп. від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 29.04.2021)

Державний фонд регіонального розвитку: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://dfrr.minregion.gov.ua/ (дата звернення: 29.04.2021)

Овчаренко Т., Бочі А., Поворозник В. Особливості формування та виконання бюджету об’єднаних територіальних громад. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД). 2017. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/t_ormuvannya_vikon_budjet_final.pdf (дата звернення: 29.04.2021)

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.04.2021)

Про Державний бюджет України на 2021 рік: Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text (дата звернення: 29.04.2021)

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII; зі змін. і доп. від 14.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 29.04.2021)

Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 618; зі змін. і доп. від 29.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF#n9 (дата звернення: 29.04.2021)

Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088; зі змін. і доп. від 18.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2017-%D0%BF#n10 (дата звернення: 29.04.2021)

Програма підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України : Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://sectoral.minregion.gov.ua/ (дата звернення: 29.04.2021)

Hnydiuk І. Reformatting Ukrainian Budget System within the Conditions of Power Decentralization. World Science. 2020. 1 (53). Р. 4-10.

Khersonska oblasna derzhavna administratsiia (2021) Aktualni hranty ta konkursy dlia hromad na 2021 rik [Current grants and competitions for communities for 2021], Kherson. URL: https://khoda.gov.ua/aktualn%D1%96-granti-ta-konkursi -dlja-gromad-na-2021-r%D1%96k (in Ukrainian).

Budget Code of Ukraine: Code of Ukraine № 2456-VI. (2010, July, 8). Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (in Ukrainian).

State Regional Development Fund: Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine (2021). Derzhavnyi fond rehionalnoho rozvytku: Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. URL: https://dfrr.minregion.gov.ua/ (in Ukrainian).

Ovcharenko T., Bochi A., Povoroznyk V. (2017) Osoblyvosti formuvannia ta vykonannia biudzhetu obiednanykh terytorialnykh hromad [Features of formation and execution of the budget of the united territorial communities], Kyiv: Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen (MTsPD). URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/t_ormuvannya_vikon_budjet_final.pdf (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2021) On modification of the Procedure and conditions of granting of a subvention from the state budget to local budgets for implementation of measures concerning social and economic development of separate territories № 102 (2021, February, 03). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2021-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2020) Law of Ukraine On the State Budget of Ukraine for 2021. № 1082-IX (2020, December, 15) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2020) Law of Ukraine On voluntary association of territorial communities № 157-VIII (2015, February, 05). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2015) On the statement of the formula of distribution of volume of the medical subvention from the state budget to local budgets № 618 (2015, August, 19) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF#n9 (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2017) On the statement of the formula of distribution of the educational subvention between local budgets № 1088 (2017, December, 27) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2017-%D0%BF#n10 (in Ukrainian).

Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2021) Prohrama pidtrymky sektoralnoi polityky – Pidtrymka rehionalnoi polityky Ukrainy [Sector Policy Support Program – Regional Policy Support of Ukraine]. Kyiv. URL: https://sectoral.minregion.gov.ua/ (in Ukrainian).

Hnydiuk І. Reformatting Ukrainian Budget System within the Conditions of Power Decentralization. World Science. 2020. 1 (53). Р. 4-10.

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 285
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Демченко, О. (2021). ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-4
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ