ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИДОБУТОК НАФТИ І ГАЗУ

Ключові слова: витрати, собівартість, нормативи, вуглеводні, методи, планування, родовище, свердловини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розрахунку витрат на видобуток вуглеводнів. Розглянуто методи розрахунків собівартості у вітчизняній та закордонній практиці. Проаналізовано структуру нормативів, які є основою планування витрат на підприємствах нафтогазового комплексу. Досліджено ефективність застосування діючих методів планування витрат на видобуток вуглеводнів на вітчизняних підприємства, зокрема встановлено, що найбільшу частку у нормативах займають постійні витрати на видобуток вуглеводнів, які розраховують виходячи із кількості свердловин на родовищі. Таким чином, діюча методика розрахунку витрат на видобуток вуглеводнів не відображає реальності витрат видобутку із різних родовищ, так як не враховує особливостей видобутку із старих та нових родовищ, а отже не враховує градуювання легковидобувних та важковидобувних вуглеводнів.

Посилання

Фінансова звітність за 2020 рік ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Офіційний сайт ОГТСУ. URL: https://tsoua.com/wp-content/uploads/2021/04/GTSO_20-ukr-final-dlya-publikacziyi.pdf

Закревський А. «Свійський» газ: із чого складається собівартість видобутку українських вуглеводнів І чому, якщо вона низька, це говорить про повний занепад галузі. URL: https://mind.ua/openmind/20181968-svijskij-gaz-iz-chogo-skladaetsya-sobivartist-vidobutku-ukrayinskih-vuglevodniv (дата звернення 11.05.2021)

Ghorbani Pashakolaie V., Khaleghi Sh., Mohammadi T. and Khorsandi M. Oil production cost function and oil recovery implementation – Evidence from an Iranian oil field. Energy exploration & exploitation. Number. 2015. Vol. 33. P. 459–470.

Reserve replacement in the oil and gas industry – A study on cost differences. Bachelor thesis in Business Administration, Accounting & Industrial and Financial Management, Spring Term. 2015. 44 p. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/43559303.pdf

Jojarth Ch. The End of Easy Oil: Estimating Average Production Costs for Oil Fields around the World. March. 2008. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/55148/2008_03_The_End_of_Easy_Oil.pdf

Матюшіна Ю. І. Облік і контроль виробничих витрат в управлінні промислових підприємств : дис. на здобуття наукового ступеня канд. економ. наук: 08.00.09. Київ, 2015. 210 с.

Фадєєва І. Г., Гринюк О. І. Сучасні аспекти управлінського обліку витрат на нафтогазовидобувних підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економiка та держава. 2015. № 5. С. 38–42.

Про затвердження Методики визначення виробничо-технологічних витрат природного газу: наказ Міністерства палива і енергетики від 23 червня 2008 р. № 340. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/fin38483?an=2552

Облік в галузях промисловості : навчальний посібник / М.С. Кузів, Н.П. Михайлишин, Н.В. Гудзь, О.М. Берестецька; за заг. ред. Н.В. Гудзь. Тернопіль : КРОК, 2013. С. 53–79.

Метошоп І.М. Дослідження собівартості видобутку нафти і газу. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 квітня 2019 р. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. С. 202–204.

Finansova zvitnist (2020). [Financial statements]. TOV «Operator hazotransportnoyi systemy Ukrayiny». Retrieved from: https://tsoua.com/wp-content/uploads/2021/04/GTSO_20-ukr-final-dlya-publikacziyi.pdf. (in Ukrainian)

Zakrevsʹkyy A. (2018). «Sviysʹkyy» haz: iz choho skladayetʹsya sobivartistʹ vydobutku ukrayinsʹkykh vuhlevodniv I chomu, yakshcho vona nyzʹka, tse hovorytʹ pro povnyy zanepad haluzi ["Own" gas: what is the cost of production of Ukrainian hydrocarbons And why, if it is low, it indicates the complete decline of the industry]. URL: https://mind.ua/openmind/20181968-svijskij-gaz-iz-chogo-skladaetsya-sobivartist-vidobutku-ukrayinskih-vuglevodniv.

Ghorbani Pashakolaie V., Khaleghi Sh, Mohammadi T. and Khorsandi M. (2015). Oil production cost function and oil recovery implementation – Evidence from an Iranian oil field. Energy exploration & exploitation. Vol. 33. P. 459–470.

Gedeck P., Vigh D. (2015). Reserve replacement in the oil and gas industry – A study on cost differences. Bachelor thesis in Business Administration, Accounting & Industrial and Financial Management, Spring. 44 p. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/43559303.pdf

Jojarth Ch. (2008). The End of Easy Oil: Estimating Average Production Costs for Oil Fields around the World. March. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/55148/2008_03_The_End_of_Easy_Oil.pdf.

Matyushina Y.I. (2015). Oblik i kontrolʹ vyrobnychykh vytrat v upravlinni promyslovykh pidpryyemstv [Accounting and control of production costs in the management of industrial enterprises]. Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Fadyeyeva I.H., Hrynyuk O.I. Suchasni aspekty upravlinsʹkoho obliku vytrat na naftohazovydobuvnykh pidpryyemstvakh: vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid [Modern aspects of management cost accounting at oil and gas companies: domestic and foreign experience]. Ekonomika ta derzhava. Vol. 5, pp. 38-42. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennya Metodyky vyznachennya vyrobnycho-tekhnolohichnykh vytrat pryrodnoho hazu (2008) [On approval of the Methodology for determining the production and technological costs of natural gas]: nakaz Ministerstva palyva i enerhetyky. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/fin38483?an=2552

Hudzʹ N.V. (Ed). (2013). Oblik v haluzyakh promyslovosti [Accounting in industries: a textbook]. Ternopilʹ: KROK. (in Ukrainian)

Metoshop I.M. (2019). Doslidzhennya sobivartosti vydobutku nafty i hazu [Study of the cost of oil and gas production]. Ekonomiko-upravlinski aspekty transformatsiyi ta innovatsiynoho rozvytku haluzevykh i rehionalnykh suspilnykh system v suchasnykh umovakh. Materialy Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi, 11-12 kvitnya. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH, pp. 202-204. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 282
Завантажень PDF: 349
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Метошоп, І., Федорович, І., & Левицька, Г. (2021). ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИДОБУТОК НАФТИ І ГАЗУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-10
Розділ
ЕКОНОМІКА