ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

  • Сергій Кандиба Науково-дослідний інститут публічного права Національної академії Національної гвардії України https://orcid.org/0000-0001-5416-2302
  • Ольга Шараєнко Університет державної фіскальної служби України https://orcid.org/0000-0003-1347-1867
Ключові слова: людський капітал, розвиток людського капіталу, сталий економічний розвиток, інвестиції у людський капітал, індекс людського капіталу, закордонний досвід

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням закордонного досвіду розвитку людського капіталу як основи сталого економічного розвитку. Основну увагу зосереджено вивченні та систематизації особливостей процесу розвитку людського капіталу на макро-, мезо- та мікрорівнях на прикладі Сполучених штатів Америки, Словаччини та Китаю. Досліджено стан розвитку людського капіталу в Україні за Індексом розвитку людського капіталу. Здійснено інтегральну оцінку стану людського розвитку в Україні за областями й поділено їх на чотири групи. Окреслені пріоритетні напрямки інвестицій Світового банку в Україні у розрізі людського капіталу. На основі отриманих результатів дослідження визначено основні проблеми розвитку людського капіталу в Україні, подолання яких сприятиме розвитку інноваційної економіки та сталому економічному розвитку країни.

Посилання

Офіційний сайт «Фундації палати США». Стаття «Людський капітал у глобальну епоху». URL: https://www.uschamberfoundation.org/bhq/human-capital-global-age (дата звернення: 17.04.2021).

Офіційний сайт Організації об’єднаних націй. Цілі сталого розвитку. URL: https://sdgs.un.org/goals (дата звернення: 26.04.2021).

Кучарчикова А., Мічяк М. Управління людським капіталом на транспортних підприємствах з прийняттям сталого розвитку в Словацькій Республіці. 2018. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2530/htm#B3-sustainability-10-02530 (дата звернення: 21.04.2021).

Єрмакова О.А. Інструменти державної інноваційної політики України в контексті впровадження європейського досвіду. Механізм регулювання економіки. 2016. № 1. С. 85-96.

Бублик М., Коваль В., Редьква О. Аналіз впливу структурних передумов конкуренції для забезпечення економічної безпеки машинобудівного комплексу. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2017/4/229-240 (дата звернення: 21.04.2021).

Парілла Дж., Ліу С. Економічний розвиток, що використовує таланти: нове бачення та порядок денний для регіональної та державної економіки. Програма міської політики. Брукінгс. 2019. 54 с. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.15_Brookings-Metro_Talent-driven-economic-development_Parilla-Liu.pdf (дата звернення: 13.04.2021).

Карузерс К., Фокс В. Навчання в коледжах, фінансова допомога та наполегливість у штаті Теннессі. Економіка для навчання. 2016. №51. С. 97-112. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775715000771?via%3Dihub (дата звернення: 19.04.2021).

Офіційний сайт «Партнерства спільного добробуту». Звіт «Як держави можуть підтримувати спільне процвітання, сприяючи розвитку людського капіталу». URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/03/How-States-Can-Support-Shared-Prosperity-by-Promoting-Human-Capital-Development.pdf (дата звернення: 15.04.2021).

Ніязбекова Ш., Мадіярова Д., Шапарова Б., Шамішева Н., Радюк Н., Курманкулова Р. Інвестиції підприємств у розвиток людського капіталу. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/339360406_Investment_of_Enterprises_in_the_Development_of_Human_Capital (дата звернення: 17.04.2021).

Офіційний сайт Світового банку України. Індекс людського капіталу за 2020 рік. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 (дата звернення: 15.04.2021).

Розрахунок Індексу регіонального людського розвитку за 2019 рік Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku-za-2019-rik.pdf (дата звернення: 10.04.2021).

Офіційний сайт Державної служби статистики. Розділ економічної регіональної статистики – наука. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/ni_reg/ni_reg.html (дата звернення: 16.04.2021).

Офіційний сайт Світового банку України. Інвестиції в людський капітал – головний пріоритет для України в умовах пандемії. URL: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2020/09/16/investing-in-human-capital-a-top-priority-for-ukraine-amid-pandemic-says-world-bank (дата звернення: 13.04.2021).

Oficijnyj sajt «Fundaciji palaty SShA». Stattja «Ljudsjkyj kapital u ghlobaljnu epokhu» [Human capital in the global era]. Available at: https://www.uschamberfoundation.org/bhq/human-capital-global-age (accessed 17 April 2021).

Oficijnyj sajt Orghanizaciji ob’jednanykh nacij. Cili stalogho rozvytku [Sustainable development goals]. Available at: https://sdgs.un.org/goals (accessed 26 April 2021).

Kucharchykova A., Michjak M. (2018) Upravlinnja ljudsjkym kapitalom na transportnykh pidpryjemstvakh z pryjnjattjam stalogho rozvytku v Slovacjkij Respublici [Human capital management in transport enterprises with the adoption of sustainable development in the Slovak Republic]. Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2530/htm#B3-sustainability-10-02530 (accessed 21 April 2021).

Jermakova, O.A. (2016) Instrumenty derzhavnoji innovacijnoji polityky Ukrajiny v konteksti vprovadzhennja jevropejsjkogho dosvidu [Instruments of the state innovation policy of Ukraine in the context of implementation of the European experience]. Mekhanizm reghuljuvannja ekonomiky. №1. pp. 85-96.

Bublyk M., Kovalj V., Redjkva O. Analiz vplyvu strukturnykh peredumov konkurenciji dlja zabezpechennja ekonomichnoji bezpeky mashynobudivnogho kompleksu [Analysis of the impact of structural preconditions of competition to ensure the economic security of the machine-building complex]. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2017/4/229-240 (accessed 21 April 2021).

Parilla Dzh., Liu S. (2019) Ekonomichnyj rozvytok, shho vykorystovujete talanty: nove bachennja ta porjadok dennyj dlja reghionaljnoji ta derzhavnoji ekonomiky. [Economic development that uses talent: a new vision and agenda for regional and national economies]. Groghrama misjkoji polityky. Brukinghs. 54 p. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.15_Brookings-Metro_Talent-driven-economic-development_Parilla-Liu.pdf (accessed 13 April 2021).

Karuzers K., Foks V. (2016) Navchannja v koledzhakh, finansova dopomogha ta napoleghlyva napoleghlyvistj u shtati Tennessi [College education, financial aid and perseverance in Tennessee]. Ekonomika dlja navchannja. №51. pp. 97-112. Available at:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775715000771?via%3Dihub (accessed 19 April 2021).

Oficijnyj sajt «Partnerstva spiljnogho dobrobutu». Zvit «Jak derzhavy mozhutj pidtrymuvaty spiljne procvitannja, spryjajuchy rozvytku ljudsjkogho kapitalu» [How States Can Support Common Prosperity by Contributing to Human Capital Development]. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/03/How-States-Can-Support-Shared-Prosperity-by-Promoting-Human-Capital-Development.pdf (accessed 15 April 2021).

Nijazbekova Sh., Madijarova D., Shaparova B., Shamisheva N., Radjuk N., Kurmankulova R. (2020) Investyciji pidpryjemstv u rozvytok ljudsjkogho kapitalu [Investments of enterprises in human capital development]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/339360406_Investment_of_Enterprises_in_the_Development_of_Human_Capital (accessed 17 April 2021).

Oficijnyj sajt Svitovogho banku Ukrajiny. Indeks ljudsjkogho kapitalu za 2020 rik [Human Capital Index for 2020]. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 (accessed 15 April 2021).

Rozrakhunok Indeksu reghionaljnogho ljudsjkogho rozvytku za 2019 rik Ministerstva rozvytku ghromad ta terytorij Ukrajiny [Calculation of the Index of Regional Human Development for 2019 of the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine]. Available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku-za-2019-rik.pdf (accessed 10 April 2021).

Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky. Rozdil ekonomichnoji reghionaljnoji statystyky – nauka. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/ni_reg/ni_reg.html (accessed 16 April 2021).

Oficijnyj sajt Svitovogho banku Ukrajiny. Investyciji v ljudsjkyj kapital – gholovnyj priorytet dlja Ukrajiny v umovakh pandemiji [nvestment in human capital is a top priority for Ukraine in a pandemic]. Available at: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2020/09/16/investing-in-human-capital-a-top-priority-for-ukraine-amid-pandemic-says-world-bank (accessed 13 April 2021).

Переглядів статті: 571
Завантажень PDF: 423
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Кандиба, С., & Шараєнко, О. (2021). ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-6
Розділ
ЕКОНОМІКА