ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА АМАРАНТУ, КОНОПЛІ ТА СОРГО В УКРАЇНІ

Ключові слова: економічний аналіз, виробництво, агропідприємства, амарант, конопля, сорго

Анотація

В статті обґрунтовано доцільність виробництва амаранту, коноплі, та сорго на території України. Встановлено, що аномальні кліматичні умови в минулих сезонах змусили аграріїв звернути увагу на вирощування альтернативних посухостійких культур. Ідентифіковано потенціал сортів амаранту та його середню врожайність. З метою визначення достатності продукції на ринку України здійснено аналіз посівних площ амаранту. Досліджено стан галузі коноплярства в Україні та посівні площі технічної коноплі. Встановлено, що в світі переробляється 100% рослини конопель, в той час коли в Україні – лише 85%, решта вважається відходами. Розглянуто проблематику ринку коноплі в Україні. Проаналізовано посівні площі сорго в Україні, яке здебільшого вирощують в степовій зоні. Узагальнено, що стримуючим фактором розширення площі посівів сорго в інших зонах, є недостатня сума температурних показників упродовж вегетаційного періоду.

Посилання

Boutin A. Sur la presence d’une proportion considerable de nitre dans L’ Amaranthus blitum. Comp. Rend. 1873. V. 76. Р. 413–417.

Амарантова хвиля: в Україні зростають площі під посівами амаранту. URL: https://agroday.com.ua/2019/10/30/amarantova-hvylya-v-ukrayini-zrostayut-ploshhi-pid-posivamy-amaratnu/ (дата звернення: 06.02.2021).

Марченко Ж. Ю. Напрями використання коноплепродукції у світі. Луб’яні та технічні культури : зб. наук. пр. Суми : ВД «Еллада». 2015. Вип. 4(9). С. 159-166.

Примаков О. А., Маринченко І. О. Технічні коноплі – перспективи розвитку культури. Технічні культури: інноваційні напрями досліджень : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених (Глухів, 17-19 жовт. 2012 р.) / ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН. Харків : ПП «Озеров», 2013. С. 145-150.

Johnson Renée Hempasan Agricultural Commodity. Congressional Research Service. March 10, 2017. Congressional Research Digital Collection. URL : https://fas.org/sgp/crs/misc/RL32725.pdf (дата звернення: 05.02.2021).

В Україні площі посівів технічних конопель продовжують зменшуватися. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-plosi-posiviv-tehnicnih-konopel-prodovzuut-zmensuvatisa (дата звернення: 04.02.2021).

Державна служба статистики України. Сільське господарство України за 2017, 2018, 2019 роки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Застрожніков А. Г., Застрожнікова І.В. Місце і роль фермерських господарств в системі агробізнесу. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь : Люкс, 2010. № 2. С. 106–116.

Ринок сорго в Україні та світі. Агробізнес Сьогодні: веб-сайт. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7839-rynok-sorho-v-ukraini-ta-sviti.html (дата звернення: 05.02.2021).

Миколенко С. Ю., Захаренко А. А. Дослідження впливу амарантового та льняного борошна на якість печива. Технічні науки та технології. 2020. № 1 (19). С. 228–240.

Boutin A. (1873) Sur la presence d’une proportion considerable de nitre dans L’ Amaranthus blitum. Comp. Rend. V. 76. Р. 413–417.

Amarantova khvylja: v Ukrajini zrostajutj ploshhi pid posivamy amarantu [Amaranth wave: in Ukraine the areas under amaranth crops are growing]. Retrieved from: https://agroday.com.ua/2019/10/30/amarantova-hvylya-v-ukrayini-zrostayut-ploshhi-pid-posivamy-amaratnu/ (in Ukrainian)

Marchenko, Zh. Ju. (2015). Naprjamy vykorystannja konopleprodukciji u sviti [Areas of use of hemp products in the world]. Lub'jani ta tekhnichni kuljtury - Bast and technical crops: a collection of scientific papers, 4(9), 159–166. (in Ukrainian)

Prymakov, O. A. & Marynchenko, I. O. (2013). Tekhnichni konopli – perspektyvy rozvytku kuljtury [Technical hemp – prospects for cultural development]. Proceedings of the Materialy nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh (Ghlukhiv, 17-19 zhovt. 2012 r.), Kharkiv: DSLK ISGh Pivnichnogho Skhodu NAAN. pp. 145-150. (in Ukrainian)

Johnson Renée (2017). Hempasan Agricultural Commodity Congressional Research Service. Retrieved from: https://fas.org/sgp/crs/misc/RL32725.pdf

V Ukrajini ploshhi posiviv tekhnichnykh konopelj prodovzhujutj zmenshuvatysja [In Ukraine, the area under technical hemp continues to decline]. Retrieved from: https://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-plosi-posiviv-tehnicnih-konopel-prodovzuut-zmensuvatisa (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020). Siljsjke ghospodarstvo Ukrainy v 2017, 2018, 2019 rokakh [Agriculture of Ukraine in 2017, 2018, 2019]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Zastrozhnikov, A. H. & Zastrozhnikova, I.V. (2010). Mistse i rol' fermers'kykh hospodarstv v systemi ahrobiznesu [The place and role of farms in the agribusiness system]. Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) - Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences), 2, 106–116. (in Ukrainian)

Rynok sorgho v Ukrajini ta sviti [Sorghum market in Ukraine and the world]. Retrieved from: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7839-rynok-sorho-v-ukraini-ta-sviti.html (in Ukrainian)

Mykolenko, S. Yu. & Zakharenko, A. A. (2020). Doslidzhennia vplyvu amarantovoho ta l'nianoho boroshna na iakist' pechyva [Investigation of amaranth and flax flour on the quality of biscuits]. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii – Technical sciences and technologies, 1 (19), 228–240. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 236
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Безугла, Л. (2021). ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА АМАРАНТУ, КОНОПЛІ ТА СОРГО В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-79
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ