МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкуренція, конкурентний потенціал, оцінка конкурентоспроможності, інтегральний метод, виробниче підприємство

Анотація

Розглянуто переваги та недоліки основних методів оцінки конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано авторський підхід до оцінки конкурентного потенціалу виробничого підприємства, що полягає в інтегральній оцінці по шести елементах (виробничому, трудовому, фінансовому, інноваційному, маркетинговому і управлінському), що чинять безпосередній вплив на конкурентоспроможність потенціалу. Сформовано методику розрахунку конкурентоспроможності потенціалу господарюючого суб’єкта на основі методу ранжирування факторів за допомогою експертних оцінок, яка базується на системі показників оцінки та враховує вплив кожного із складових елементів. Розглянуто основні переваги та обмеження застосування на практиці представленої методики.

Посилання

Портер М. Конкуренция. Москва : Вильямс, 2000.

Ільницька-Гикавчук Г.Я. Методи оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 3(1). С. 24–27.

Кваско А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Наукові записки. 2017. № 1 (54). С. 111–118.

Герасимчук В.Г. Диагностика систем управления предприятием : Научное пособие. Москва : ИСДО, 1995.

Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. Москва : Центр экономики и маркетинга, 1996.

Амосов О.Ю. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку підприємства. Проблеми економіки. 2011. № 3. С. 79–83.

Халімон Т.М. Формування та оцінка потенціалу конкурентоспроможності підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 5(2). С. 35–39.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Романко О.П. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика : монографія. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011.

Трасковецька Л.М., Боровик Л.В., Боровик, О.В. Автоматизація математичних методів експертних оцінок. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Військові та технічні науки. 2013. № 2. С. 373–384.

Porter, M. (2000). Konkurentsyya [Competition]. Moscow: Williams. (in Russian)

Ilnytska-Hykavchuk, G.Ya. (2018). Metody otsinky konkurentospromozhnosti turystychnykh pidpryyemstv [Methods for assessing the competitiveness of tourism enterprises]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Ekonomichni nauky Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 3 (1), 24–27. (in Ukrainian)

Kvasko, A.W. (2017). Analiz metodiv otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Analysis of methods for assessing the competitiveness of the enterprise]. Naukovi zapysky – Scientific Notes, 1 (54), 111–118. (in Ukrainian)

Gerasimchuk, V.H. (1995). Dyahnostyka system upravlenyya predpryyatyem: Nauchnoe posobye [Diagnostics of enterprise management systems: Scientific manual]. Moscow: ISDO. (in Russian)

Azoev, H.L. (1996). Konkurentsyya: analyz, stratehyya, praktyka [Competition: analysis, strategy, practice]. Moscow: Center for Economics and Marketing. (in Russian)

Amosov, O.Yu. (2011). Otsinka potentsialu konkurentospromozhnosti yak osnovnoho aspektu rozvytku pidpryyemstva [Assessment of the potential of competitiveness as a key aspect of enterprise development]. Problemy ekonomiky –Problems of Economics, 3, 79–83. (in Ukrainian)

Khalimon, T.M. (2016). Formuvannya ta otsinka potentsialu konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Formation and assessment of the competitiveness potential of the enterprise]. Ekonomichnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi – Economic Bulletin of the Zaporizhia State Engineering Academy, 5 (2), 35–39. (in Ukrainian)

Kuzʹmin, O.YE., Melʹnyk, O.H., & Romanko, O.P. (2011). Konkurentospromozhnistʹ pidpryyemstva: planuvannya ta diahnostykaKonkurentospromozhnistʹ pidpryyemstva: planuvannya ta diahnostyka [Competitiveness of the enterprise: planning and diagnostics]. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG. (in Ukrainian)

Traskovetsʹka, L.M., Borovyk, L.V., & Borovyk, O.V. (2013). Avtomatyzatsiya matematychnykh metodiv ekspertnykh otsinok [Automation of mathematical methods of expert evaluations]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Ser.: Viysʹkovi ta tekhnichni nauky – Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Ser.: Military and Technical Sciences, 2, 373–384. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 175
Завантажень PDF: 352
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Базилюк, В., & Базилюк, К. (2021). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-85
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ