ЗМІНИ У ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ПОЯВИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Ключові слова: діджитал комунікації, соціальні мережі, цифрове середовище, Інтернет-платформи

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку цифрових комунікацій в Україні в умовах появи соціальних мереж. Проаналізовано та систематизовано основні фактори, що ставали рушієм у змін у цифровому середовищі та причиною стрімкого росту соціальних медіа. Досліджено регіональну специфіку діджитал комунікацій у порівнянні з загальносвітовим контекстом. Акцентовано на змінах у підходах до діджитал комунікацій, рушієм яких стали соціальні мережі. Висновки демонструють необхідність критичного підходу до цифрових платформ, особливо для бізнесу та організацій, під час довгострокового планування комунікацій в Інтернеті.

Посилання

Anthes G. HTML5 leads a web revolution. Communications of the ACM. 2012. Т. 55. № 7. С. 16−17.

Facebook To Release A "Like" Button For the Whole Darn Internet. URL: https://techcrunch.com/2010/03/25/facebook-to-release-a-like-button-for-the-whole-darn-internet/ (дата звернення: 21.02.2021).

Fuchs C. Social media: A critical introduction. SAGE publications Limited, 2021.

Gutiérrez R. T. Understanding the role of digital commons in the web; The making of HTML5. Telematics and Informatics. 2018. Т. 35. № 5. С. 1438−1449.

Kaplan A. M., Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons. 2010. Т. 53. № 1. С. 59−68.

Kietzmann J. H. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business horizons. 2011. Т. 54. № 3. С. 241−251.

O’Reilly T. What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. Communications & strategies. 2007. № 1. С. 17−33.

Page R. Researching language and social media: A student guide. NY : Routledge, 2014. 201 c.

What ever happened to ICQ? URL: https://www.techspot.com/article/1771-icq/ (дата звернення: 14.02.2021).

Белей Л. Інтернет-блоґ “Живий Журнал” як мовна спільнота: статус та специфіка комунікації. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2008. № 12. С. 67−69.

Бондарєв О. Стукни в аську. Чому легендарний месенджер ICQ відправився на звалище історії. URL: https://nv.ua/ukr/techno/gadgets/stukni-v-asku-chomu-legendarnij-mesendzher-icq-vidpravivsja-na-zvalishcheistoriji-275229.html (дата звернення: 14.02.2021).

Вавдіюк Н. С., Іванчук В. Ю. Оцінка економічного піратства в Україні: методи протидії. Економічний форум. 2016. № 4. С. 4−15.

Данько Ю. А. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і мінуси. Сучасне суспільство. 2012. № 2. С. 179−184.

Довженко О. Чому Facebook, а не «Вконтакте» URL: https://ms.detector.media/onlain-media/post/9950/2011-04-06-chomu-facebook-a-ne-vkontakte/ (дата звернення: 14.02.2021).

Дубов Д. В., Ожеван М. А. Широкосмуговий доступ до мережі інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2013. 108 с.

Закусило Т. Пірати з МВС. Україна молода. 2012. URL: https://umoloda.kyiv.ua/number/2024/116/72098/(дата звернення: 20.02.2021).

Интернет 2.5G Безлимит. URL: https://www.lifecell.ua/ru/mobilnyi-internet/tarify/2G_unlim/ (дата звернення: 14.02.2021).

Как «ВКонтакте» стала главной соцсетью России – и почему перестала ей быть. URL: https://secretmag.ru/stories/vkontakte-14.htm (дата звернення: 14.03.2021).

Конык Д., Рендер С. Расставьте сети. Как использовать Интернет в интересах вашого бизнеса. Київ : ЛИК, 2011. 120 с.

Крайнікова Т. Профіль українського інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень). Вісник Книжкової палати. 2014. № 2. С. 48−51.

Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2014. 246 с.

Павел Дуров: «Facebook в последние годы теряет пользователей в СНГ». URL: https://vc.ru/social/2513-pavel-durov-facebook-lost-users-sng (дата звернення: 10.03.2021).

Паника по поводу приватности ВКонтакте − разъяснения. URL: https://habr.com/ru/post/113786/ (дата звернення: 20.02.2021).

После блокировки "ВКонтакте" аудитория Facebook за сутки выросла на 35%. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/05/19/625061/ (дата звернення: 20.02.2021).

Пінчук О. П. Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій і перспектив їх використання у навчанні. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Т. 48. Вип. 4. С. 14−34.

Серьогін В. О. Соціальні мережі як загроза прайвесі. Форум права. 2011. № 2. С. 822−827.

Харченко Н. Динаміка користування Інтернет в Україні: травень 2017. Київський міжнародний інститут соціології. 2017. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=705 (дата звернення: 10.02.2021).

Хилько М. М., Корнєєв В. М. Вплив контенту засобів масової комунікації на український соціум. Current issues of mass communication. 2014. № 16. С. 57−68.

Хінкулава К. Дискусія на Бі-Бі-Сі: Блог як комунікації. 2008. URL: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/indepth/story/2008/01/080119_blog_interactive_is.shtml (дата звернення: 14.02.2021).

Черниш Р. Ф. Соціальні мережі як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян. Проблеми законності. 2017. № 136. С. 205−214.

Halpin H. Decentralizing the social web. International Conference on Internet Science. Springer, Cham, 2018. С. 187−202.

Interview: Web inventor Tim Berners-Lee thinks his creation is out of control. Here’s his plan to save it. URL: https://www.sciencefocus.com/future-technology/interview-web-inventor-tim-berners-lee-thinks-his-creationis-out-of-control-heres-his-plan-to-save-it/ (дата звернення: 21.04.2021).

Anthes, G. (2012). HTML5 leads a web revolution. Communications of the ACM, 55(7), 16−17.

Facebook To Release A "Like" Button For the Whole Darn Internet. Retrieved from: https://techcrunch.com/2010/03/25/facebook-to-release-a-like-button-for-the-whole-darn-internet/

Fuchs, C. (2021). Social media: A critical introduction. SAGE publications Limited.

Gutiérrez, R. T. (2018). Understanding the role of digital commons in the web; The making of HTML5. Telematics and Informatics, 35(5), 1438−1449. https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.03.013

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59−68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business horizons, 54(3), 241−251. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.005

O'reilly, T. (2007). What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. Communications & strategies, (1), 17−33. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=1008839

Page, R., Unger, J. W., Zappavigna, M., & Barton, D. (2014). Researching language and social media: A student guide. Routledge.

What ever happened to ICQ? Retrieved from: https://www.techspot.com/article/1771-icq/

Belei, L. (2008). Internet-blog "Zhyvyi zhurnal" yak movna spilnota: status ta spetsyfika komunikatsii [Online blog "Livejournal" as a language community: status and specifics of communication]. Suchasni problemy

movoznavstva ta literaturoznavstva – Modern problems of linguistics and literature, 12, 67−69. Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24049/1/Лесь%20БЕЛЕЙ.pdf (in Ukrainian)

Bondariev, O. (2016). Stukny v asku. Chomu lehendarnyi mesendzher ICQ vidpravyvsia na zvalyshche istorii [Knock in ICQ. Why the legendary ICQ messenger came to the trash of history]. Retrieved from: https://nv.ua/ukr/techno/gadgets/stukni-v-asku-chomu-legendarnij-mesendzher-icq-vidpravivsja-na-zvalishche-istoriji-275229.html (in Ukrainian)

Vavdiiuk, N. S., & Ivanchuk, V. Yu. (2016). Otsinka ekonomichnoho piratstva v Ukraini: metody protydii [Assessment of economic piracy in Ukraine: methods of counteraction]. Ekonomichnyi forum – Economic forum, (4), 4−15. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN& P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecfor_2016_4_3.pdf (in Ukrainian)

Danʹko, Yu. A. (2012). Sotsialʹni merezhi yak forma suchasnoyi komunikatsiyi: plyusy i minusy [Social networks as a form of modern communication: pros and cons]. Suchasne suspilʹstvo − Modern Society, (2), 179−184. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/cuc_2012_2_25.pdf (in Ukrainian)

Dovzhenko, O. (2011). Why Facebook and not "Vkontakte". Retrieved from: https://ms.detector.media/onlain-media/post/9950/2011-04-06-chomu-facebook-a-ne-vkontakte/ (in Ukrainian)

Dubov, D. V. (2014). Shyrokosmuhovyy dostup do merezhi Internet yak vazhlyva peredumova innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny [Broadband access to the Internet as an important prerequisite for innovative development of Ukraine]. Stratehichni priorytety – Strategic Priorities, (1), 206−207. Retrieved from: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-06/0611_dop.pdf (in Ukrainian)

Zakusylo T. (2012). Piraty z MVS [Pirates from the Ministry of Internal Affairs]. Retrieved from: https://umoloda.kyiv.ua/number/2024/116/72098 (in Ukrainian)

Internet 2.5G Bezlimitnyi [Internet 2.5G Unlimited] (n.d.). Retrieved from: https://www.lifecell.ua/ru/mobilnyi-internet/tarify/2G_unlim/ (in Russian)

Kuzmin, I. (2020). Kak «VKontakte» stala glavnoy sotsset'yu Rossii – i pochemu perestala yey byt' [How VKontakte became the main social network in Russia – and why ceased to be the first]. Retrieved from: https://secretmag.ru/stories/vkontakte-14.htm (in Russian)

Konyk, D., & Render, S. (2011). Rasstav'te seti. Kak ispol'zovat' Internet v interesakh vashego biznesa [Spread the nets. How to Use the Internet to Benefit Your Business]. Kyiv: OOO Kompaniya LIK. (in Russian)

Kraynikova, T. (2014). Profilʹ ukrayinsʹkoho internet-korystuvacha (analiz vtorynnykh sotsiolohichnykh doslidzhenʹ) [Profile of the Ukrainian Internet user (analysis of secondary sociological research)]. Visnyk knyzhkovoyi palaty – Bulletin of the Book Chamber, (2), 48−48. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2014_2_16.pdf (in Ukrainian)

Kurban, O. V. (2014). PR u marketynhovykh komunikatsiyakh [PR in marketing communications]. Kyiv: Kondor-Vydavnytstvo. (in Ukrainian)

Fedorov, P. (2013). Pavel Durov: «Facebook v posledniye gody teryayet pol'zovateley v SNG» [Pavel Durov: "Facebook has been losing users in the CIS in recent years"]. Retrieved from: https://vc.ru/social/2513-pavel-durovfacebook-lost-users-sng (in Russian)

Panika po povodu privatnosti VKontakte – razyasneniya [Panic over VKontakte privacy – clarifications]. (2011). Retrieved from: https://habr.com/ru/post/113786/ (in Russian)

Posle blokirovki "VKontakte" auditoriya Facebook za sutki vyrosla na 35% [After blocking VKontakte, the Facebook audience increased by 35% during the day] (2017). Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/05/19/625061/ (in Russian)

Pinchuk, O. P. (2015). Istoryko-analitychnyy ohlyad rozvytku sotsialʹnykh merezhnykh tekhnolohiy i perspektyv yikh vykorystannya u navchanni [Historical and analytical review of the development of social network technologies and prospects for their use in education]. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya – Information technology and teaching aids, 48(4), 14–34. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_48_4_4 (in Ukrainian)

Serʹohin, V. O. (2011). Sotsialʹni merezhi yak zahroza prayvesi [Social networks as a threat to privacy]. Forum prava – Law Forum, (2), 822–827. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2011_2_133.pdf (in Ukrainian)

Kharchenko, N. (2017). Dynamika korystuvannya Internet v Ukrayini: travenʹ 2017 [Dynamics of Internet usage in Ukraine: May 2017]. Retrieved from: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=705 (in Ukrainian)

Khylʹko, M. M., & Kornyeyev, V. M. (2014). Vplyv kontentu zasobiv masovoyi komunikatsiyi na ukrayinsʹkyy sotsium [The impact of media content on Ukrainian society]. Current issues of mass communication, (16), 57–68. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apmk_2014_16_8.pdf (in Ukrainian)

Khinkulava, K. (2008). Dyskusiya na Bi-Bi-Si: Bloh yak komunikatsiyi [Discussion on the BBC: Blog as communication]. Retrieved from: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/indepth/story/2008/01/080119_blog_interactive_is.shtml (in Ukrainian)

Chernysh, R. (2017). Sotsialʹni merezhi yak odyn iz instrumentiv nakopychennya ta protypravnoho vykorystannya personalʹnykh danykh hromadyan [Social networks as one of the tools for the accumulation and illegal use of personal data of citizens]. Problemy zakonnosti – Problems of legality, (136), 205–214. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pz_2017_136_23.pdf (in Ukrainian)

Halpin, H. (2018). Decentralizing the social web. International Conference on Internet Science. Springer, Cham, 187–202.

Interview: Web inventor Tim Berners-Lee thinks his creation is out of control. Here’s his plan to save it. Retrieved from: https://www.sciencefocus.com/future-technology/interview-web-inventor-tim-berners-lee-thinks-hiscreation-is-out-of-control-heres-his-plan-to-save-it/

Переглядів статті: 238
Завантажень PDF: 279
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Мельник, А. (2021). ЗМІНИ У ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ПОЯВИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-81
Розділ
МАРКЕТИНГ