ІННОВАЦІЙНА ДИФУЗІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: інновація, організація, підприємства ресторанного господарства, інноваційна дифузія, пандемія COVID-19

Анотація

В статті розкриті питання сучасного стану діяльності підприємств ресторанного господарства. Визначені основні критичні зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємств гостинності. Визначені наслідки що були спричинені пандемією COVID-19. Досліджено роботи наукової спільноти, щодо питань діяльності підприємств ресторанного господарства. Саме це стало підставами визначення мети та завдання наукового дослідження. В статті надається оцінювання наукового бачення інноваційних дифузій організаційної діяльності підприємств ресторанного господарства. Визначені передумови застосування кожної гіпотези та встановлено, що в сучасних кризисних умовах підприємства ресторанного господарства знаходиться на першому рівні інноваційної дифузії. На підставі цього була запропонована програма інноваційної дифузної організації ресторанного господарства з елементами фокусування.

Посилання

Бовш Л.А., Гопкало Л.М., Тесля Ю.А. Геокарта клієнтського середовища в умовах ескалації пандемії. Ресторанно-готельний консалтинг. Інновації. 2020 Вип.3 №2. С. 33-35. URL: https://doi.org/10.31866/2616-7468.3.2.2020.219691 (дата звернення: 2.04.2021).

Бунт рестораторов: как бизнес пытается сменить "запреты" на "рекомендации". URL: https://biz.liga.net/keysy/prodovolstvie/opinion/bunt-restoratorov-kak-biznes-pytaetsya-smenit-zaprety-narekomendatsii (дата звернення: 12.04.2021).

Кoваленкo Л.Г. Асoртиментна пoлітика закладів рестoраннoгo гoспoдарства України. Екoнoміка та суспільствo. 2016. №5. С. 158-162.

Литвишко Л.О., Горбенко Ю.А. Адаптація бізнесу до нових реалій пандемії COVID-19. Матеріали і всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці» В рамках реалізації проекту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP. 2020. C. 65. URL: https://drive.google.com/file/d/1k3PeCfr_7sJJogv8VydUQn4vwRAqT7xE/view 2 (дата звернення: 11.04.2021).

Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні». URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID-19-Report-UKR.pdf

Скільки втратили кафе і ресторани під час карантину – дослідження. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/10/661570/(дата звернення: 2.04.2021).

Bovsh L.A., Gopkalo L.M., Tesla Yu.A. (2020) Heokarta kliientskoho seredovyshcha v umovakh eskalatsii pandemii [Geographic map of the client environment in an escalating pandemic]. Restaurant and hotel consulting. Innovations, no 2. pp. 33-35. Available at: https: //doi.org/10.31866/2616-7468.3.2.2020.219691 (accessed 2 Аpril 2021).

Revolt of restaurateurs: how business tries to change "prohibitions" on "recommendations" Available at: https://biz.liga.net/keysy/prodovolstvie/opinion/bunt-restoratorov-kak-biznes-pytaetsya-smenit-zaprety-na rekomendatsii (accessed 12 April 2021).

Kovalenko L.G. (2016) Asortymentna polityka zakladiv restorannoho hospodarstva Ukrainy [Assortment policy of restaurants of Ukraine]. Economy and society. no5. pp. 158-162.

Litvishko L.O., Gorbenko Yu.A. (2020) Adaptatsiia biznesu do novykh realii pandemii COVID-19 [Adaptation of business to the new realities of the COVID-19]. Pandemic Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference "Management and administration in the context of combating hybrid threats to national security" In the framework of the Erasmus + project "Academic counteraction to hybrid threats" P. 65 URL: https://drive.google.com/file/d/1k3PeCfr_7sJJogv8VydUQn4vwRAqT7xE/view 2 (accessed 11 April 2021).

The COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine. "Roadmap for competitive development of tourism in Ukraine". Available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID-19-Report-UKR.pdf

How many cafes and restaurants lost during quarantine – research. Economic truth. Available at: https://www.althoughda.com.ua/news/2020/06/10/661570/ (accessed 02 April 2021).

Переглядів статті: 358
Завантажень PDF: 236
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Компанець, К., Антонюк, І., & Медведєва, А. (2021). ІННОВАЦІЙНА ДИФУЗІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-57
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА