ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОМПАНІЯХ ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ КОНФЛІКТНОСТІ

  • Ольга Миронова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-3188-2881
Ключові слова: конфлікт, організаційна культура, лідер, рівень конфліктності, методи зниження конфліктності

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності зниження рівня конфліктності в сучасних компаніях для забезпечення ефективної організаційної культури. Сьогодні не викликає сумніву в важливості ефективного управління персоналом. Одним із елементів його забезпечення є формування ефективної організаційної культури. На рівень організаційної культури компанії впливає багато факторів, в тому числі й рівень конфліктності. Для отримання високого рівня організаційної культури необхідно забезпечити низький рівень конфліктності. У дослідженні проаналізовано сутність конфлікту як соціального феномену. Запропоновано визначати конфлікт як зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомості окремо взятого індивіда, у міжособистісних взаємодіях індивідів, або груп людей, які пов'язані з гострими негативними емоціями, переживаннями Розглянуто основні передумови виникнення конфліктів у компаніях. Досліджено зв’язок між рівнем конфліктності в компанії та рівнем її організаційної культури. Визначено, що високий рівень конфліктності призводить до погіршення організаційної культури в компанії. Проведено теоретичне узагальнення методів зниження рівня конфліктності. Серед них визначено дві групи методів: структурні та міжособистісні. Обґрунтовано роль лідера у зниженні рівня конфліктності в компанії та запропоновано перелік необхідних дій та навиків лідера у цьому процесі. Серед них можна виділити такі, які вміння слухати, акцентування уваги на предметі конфлікту та намагання об’єднати всіх учасників конфлікту для його вирішення. На основі наведеної методики досліджено рівень конфліктності досліджуваної невеликої компанії та виявлено, що він знаходиться на високому рівні. Також з’ясовано тип її організаційної культури. Виокремлено основні негативні моменти, які присутні в організаційній культурі компанії. Для зменшення негативних аспектів запропоновано перелік заходів щодо зниження рівня конфліктності. Зроблено прогноз щодо результатів запровадження розробленої програми щодо зниження рівня конфліктності в досліджуваній компанії.

Посилання

Monastyrs'kyj, H.L. (2007). Teoriia orhanizatsii. [Theory of organization]. Ternopil : Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)

Mel'nyk, A.O. (2018). Rol' motyvatsijnoi funktsii v orhanizatsijnij kul'turi. [The role of the motivational function in organizational culture]. In O.V. Mazorenko (Ed.), Proceedings from: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Suchasni problemy upravlinnia pidpryiemstvamy: teoriia ta praktyka» – International scientific conference «Modern problems of the enterprise management: theory and practice» (Kharkiv, March 29–30th, 2018). (pp. 74–76). Kharkiv ; Vydavets' FOP Mezina. (in Ukrainian)

Brown, A. (1992). Organizational Culture: The Key to Effective Leadership and Organizational Development. Leadership & Organization Development Journal, 13(2), 3–6. https://doi.org/10.1108/01437739210009545

Sazonova, T.O., Shul'zhenko, I.V. & Khavroniuk, V.Yu. (2020). Upravlinnia konfliktamy iak vazhlyvyj element orhanizatsijnoi kul'tury suchasnoi orhanizatsii [Conflict management as an important element of the organizational culture of a modern organization]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure. 47, 101–105. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/21.pdf. https://doi.org/10.32843/infrastruct47-19. https://doi.org/10.32843/infrastruct47-19. (in Ukrainian)

Honchar, M.F. & Bilyk, Yu.V. (2017). Osoblyvosti upravlinnia u stresovykh sytuatsiiakh. Stres-menedzhment na pidpryiemstvi [Features of management in stressful situations. Stress management at the enterprise]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy. Ekonomichna seriia – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 27(2), 93–97. (in Ukrainian)

Shul'zhenko, I.V., Sarafannikov, V.V. & Sobakar, S.V. (2017). Rol' kerivnyka v upravlinni konfliktamy na pidpryiemstvi [The role of the leader in conflict management in the enterprise]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 20, 670–673. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/137.pdf. (in Ukrainian)

Prymush, M. (2006). Konfliktolohiia [Conflictology]. Kyiv : Vydavnychyj dim «Profesional». (in Ukrainian)

Coser, L. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. The British Journal of Sociology, 8(3), 197–207. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/586859?seq=1

Borodkin, F. & Korjak, N. (2013). Vnimanie: konflikt! [Attention: conflict!]. Moskva : Nauka. (in Russian)

Mel'nyk, P.V., Filonenko, M.M. & Hats'ka, L.P. (2001). Menedzhment [Management]. Irpin' : Akademiia DPS Ukrainy. (in Ukrainian)

Leonov, N.I. (2006). Konfliktologija [Conflictology]. Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo psihologo-social'nogo instituta; Voronezh : Izdatel'stvo NPO «MODJeK». (in Russian)

Ancupov, A.Ja. & Shipilov, A.I. (2009). Konfliktologija [Conflictology]. Moskva : JuNITI-DANA. (in Russian)

Sonnenfeld, J.a. & Agle, B. R. (1998). A Study of the Cultural Effects of Industry and Career Systems on Top Executive Perceptions of Ethical Problems. International Journal of Value-Based Management, 11, 73–91. https://doi.org/10.1023/A:1007770414323.

Myronova, О. (2020). Measures to decreasing the conflict level in an organization. In O.V. Mazorenko (Ed.), Proceedings from: International scientific conference «Modern problems of the enterprise management: theory and practice», (Kharkiv – Torun, March 3 – 4, 2020). (pp. 18 – 21). Kharkiv : FOP Panov A.M.

Монастирський, Г.Л. (2007). Теорія організації. (Навчально-методичний комплекс). Тернопіль : Економічна думка.

Мельник, А.О. (2018). Роль мотиваційної функції в організаційній культурі. О.В. Мазоренко (Відп. ред.), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 29-30 березня 2018 р.) (с. 74–76). Харків: Видавець ФОП Мезіна.

Brown, A. (1992). Organizational Culture: The Key to Effective Leadership and Organizational Development. Leadership & Organization Development Journal, 13(2), 3–6. https://doi.org/10.1108/01437739210009545

Сазонова, Т.О., Шульженко, І.В. & Хавронюк, В.Ю. (2020). Управління конфліктами як важливий елемент організаційної культури сучасної організації. Інфраструктура ринку, 47, 101–105. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/21.pdf. (дата звернення: 28.03.2021). https://doi.org/10.32843/infrastruct47-19

Гончар, М.Ф. & Білик, Ю.В. (2017). Особливості управління у стресових ситуаціях. Стрес-менеджмент на підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України. Економічна серія, 27(2), 93–97.

Шульженко, І.В., Сарафанніков, В.В. & Собакар, С.В. (2017). Роль керівника в управлінні конфліктами на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки, 20, 670–673. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/137.pdf (дата звернення: 12.09.2020).

Примуш, М. (2006). Конфліктологія. Київ : Видавничий дім «Професіонал».

Coser, L. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. The British Journal of Sociology, 8(3), 197–207. URL: https://www.jstor.org/stable/586859?seq=1. (accessed 30 March 2021).

Бородкин, Ф. & Коряк, Н. (2013). Внимание: конфликт! Москва : Наука.

Мельник, П.В., Філоненко, М.М. & Гацька, Л.П. (2001). Менеджмент. Ірпінь : Академія ДПС України.

Леонов, Н.И. (2006). Конфликтология. Москва : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК».

Анцупов, А.Я. & Шипилов, А.И. (2009). Конфликтология. Москва : ЮНИТИ-ДАНА.

Sonnenfeld, J.a. & Agle, B. R. (1998). A Study of the Cultural Effects of Industry and Career Systems on Top Executive Perceptions of Ethical Problems. International Journal of Value-Based Management, 11, 73–91. https://doi.org/10.1023/A:1007770414323

Myronova, О. (2020). Measures to decreasing the conflict level in an organization. In O.V. Mazorenko (Ed.), International scientific conference «Modern problems of the enterprise management: theory and practice», (Kharkiv – Torun, March 3 – 4, 2020). (pp. 18 – 21). Kharkiv : FOP Panov A.M.

Переглядів статті: 314
Завантажень PDF: 198
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Миронова, О. (2021). ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОМПАНІЯХ ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ КОНФЛІКТНОСТІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-61
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ