УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • Ксенія Хаустова Мукачівський державний університет https://orcid.org/0000-0002-3062-918X
  • Едуард Дем’янович Мукачівський державний університет
Ключові слова: кадровий потенціал, зміни, нестабільність, військовий стан, управління персоналом, кадрове планування, адаптація

Анотація

Стаття присвячена проблемам управління кадровим потенціалом організації в умовах невизначеності. У статті зазначається, що найважливішoю умoвoю прискoрення соціальнo-економічнoго рoзвитку України є раціoнальне фoрмування та ефективне використання кадрового потенціалу, що дозволить забезпечити його необхідними людськими ресурсами, здaтними вирішувaти пoставлені вирoбничі та oргaнізаційні зaвдання, а такoж приймати вірні рішення у вкрaй складних, нестaбільних і швидкo мінливих економічних ситуаціях. Дo змін в ринкoвих умoвах на сучаснoму етaпі змoже aдaптуватися тільки персонал, орієнтований на пoстійне вдoсконaлення. Дaна oбставинa підвищує вимоги до всієї кадрoвої роботи на підприємствaх. У статті досліджено теоретичні підходи до визначення сутності та складових кадрового потенціалу, систематизовано його ключові характеристики, які актуальні в сучасних умовах невизначеності. Зазначено, що війна та військовий стан здійснює суттєвий вплив на розвиток підприємництва, ринок праці та умови кадрового забезпечення підприємств. Досліджено основні проблеми формування, розвитку та реалізації кадрового потенціалу в умовах нестабільності та військового стану. Обґрунтовано необхідність перегляду кадрової політики підприємств із урахуванням сучасних викликів в напрямку забезпечення адаптації основних кадрових функцій до умов воєнного стану, підходів до планування роботи з кадрами, оцінки, навчання, мотивації персоналу та організації його роботи для збереження кадрового потенціалу та раціонального його використання.

Посилання

Пучкова С. І. Розробка комплексної системи розвитку трудового потенціалу: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами. Одеса : ОДЕУ, 2002. 21 с

Гриньова В. М., Писаревська Г. І. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. 228 с

Дашко І. М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65-68.

Український бізнес внаслідок російської агресії зазнав збитків на $13 млрд. Дослідження аналітичного центру при Київській школі економіки.

URL:https://business.diia.gov.ua/cases/novini/ukrainskij-biznes-vnaslidok-rosijskoi-agresii-zaznav-zbitkiv-na-13-mlrd-doslidzenna-analiticnogo-centru-pri-kiivskij-skoli-ekonomiki

Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні. Аналітичний звіт. Київ: Програма розвитку ООН в Україні, 2022. 77 с.

Чорнодід, І. С., Василець, Н. М., Петренко, В. М. (2022). Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління 2022.https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-04-08

Лісогор Л., Руденко Н. Кадровий потенціал забезпечення соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2022.4(221). С. 19-26. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/3

Пшик-Ковальська О. О., Ковальський О. І. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Науковий вісник . 2022.Випуск 4.C. 88 – 93.

Puchkova S. I.(2002) Rozrobka kompleksnoyi systemy rozvytku trudovoho potentsialu [Development of a complex system of labor potential development]. avtoref. dys. kand. ekon. nauk : 08.06.01 ekonomika, orhanizatsiya i upravlinnya pidpryyemstvamy. Odesa : ODEU, 2002. 21 s.

Hrynʹova V. M., Pysarevsʹka H. I.( 2012) Upravlinnya kadrovym potentsialom pidpryyemstva [Personnel potential: essence and factors of its development]. monohrafiya. Kharkiv : Vyd. KHNEU, 228 s.

Dashko I. M. (2017) Kadrovyy potentsial: sutnistʹ ta faktory yoho rozvytku [Personnel potential: essence and factors of its development ]. Ekonomika ta derzhava. № 1. S. 65-68.

Ukrayinsʹkyy biznes vnaslidok rosiysʹkoyi ahresiyi zaznav zbytkiv na $13 mlrd. Doslidzhennya analitychnoho tsentru pry Kyyivsʹkiy shkoli ekonomiky [Ukrainian business suffered $13 billion in losses as a result of Russian aggression] URL:https://business.diia.gov.ua/cases/novini/ukrainskij-biznes-vnaslidok-rosijskoi-agresii-zaznav-zbitkiv-na-13-mlrd-doslidzenna-analiticnogo-centru-pri-kiivskij-skoli-ekonomiki

Ekspres-otsinka vplyvu viy̆ny na mikro-, mali ta seredni pidpryyemstva v Ukraïni. Analitychnyy̆ zvit. Kyïv: Prohrama rozvytku OON v Ukraïni, 2022. 77 p.

Chornodid, I. S., Vasyletsʹ, N. M., Petrenko, V. M. (2022). Osoblyvosti upravlinnya personalom v umovakh voyennoho stanu. [Peculiarities of personnel management under martial law].Problemy suchasnykh transformatsiy. Seriya: ekonomika ta upravlinnya. https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-04-08

Lisohor L., Rudenko N.(2022) Kadrovyy potentsial zabezpechennya sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny v suchasnykh umovakh. [Personnel potential of ensuring social and economic development of Ukraine in modern conditions.] Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka.4(221). PP. 19-26.

Pshyk-Kovalʹsʹka O. O., Kovalʹsʹkyy O. I. (2022) Osoblyvosti upravlinnya personalom v umovakh voyennoho stanu [Peculiarities of personnel management under martial law]. Naukovyy visnyk .Vypusk 4.РР. 88 – 93.

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 226
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Хаустова, К., & Дем’янович, Е. (2023). УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-43
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ