КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

  • Марина Король Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0000-0003-4031-0858
  • Роман Бабинець Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0009-0002-2169-2643
  • Юрій Нам'як Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0009-0009-4165-8582
Ключові слова: міжнародні економічні відносини, транснаціональні банки, глобалізація, банківський сектор

Анотація

Стаття присвячена дослідженню напрямів конкурентної стратегії транснаціональних банків у глобальній економіці. Стверджуємо, що основною формою конкурентної боротьби між банками є транскордонні злиття та поглинання, основою яких є процес концентрації капіталу. Автори переконані в тому, що на перший план у сучасних умовах глобалізації та транснаціоналізації світової економіки виходить ефективна конкурентна стратегія, яка дає змогу транснаціональним банкам невеликого або середнього розміру конкурувати з великими банківськими структурами. Саме здатність транснаціональних банків мобілізувати та ефективно використовувати свої матеріальні активи дає можливість їм динамічно розвиватися у довгостроковій перспективі. Проаналізовано найбільш відомі конкурентні стратегії транснаціональних банків: матрицю «товар-ринок» (А.І.Ансоффа), матрицю Бостонської групи, стратегічну модель М.Портера, стратегію трансформаційної сфокусованої універсалізації.

Посилання

Коваль В. В. Конкурентні стратегії транснаціональних банків у сучасних умовах фінансової глобалізації. Формування ринкової економіки. 2011. №26. С. 58–67.

Кайлюк, Є. М. Стратегічний менеджмент / Є. М. Кайлюк,, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко. Харків: ХНАМГ, 2010. 279 с.

Лютий І. О. Банківський маркетинг: підручн. [для студ. вищ. навч. закл.]/ І. О. Лютий, О. О. Солодка. К.: Центр учбової літератури, 2009. 776 с.

Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. Київ: Алерта: Центр учбової літератури, 2010. 586 с.

Макарчук К. О. Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки як суб’єкти міжнародного бізнесу. Вісник Харківського Національного Університету імені В. Н. Каразіна. № 1144. 2014. №3. С. 41–45.

Саєнко М. Г. Стратегія підприємства. Тернопіль: Економічна думка. 2006. 390 с.

Офіційний сайт банку Barclays Bank UK PLC URL: https://www.barclays.co.uk/

Koval V. V. (2011). Konkurentni stratehii transnatsionalnykh bankiv u suchasnykh umovakh finansovoi hlobalizatsii. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. [Competitive strategies of transnational banks in the current conditions of financial globalization]. №26. Р. 58-67. (in Ukrainian)

Kailiuk Ye. M., Andrieieva V. M., Hrynenko Kailiuk V. V. (2010). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kharkiv: KhNAMH, 279 р. (in Ukrainian)

Liutyi I. O., Solodka O. O. (2009). Bankivskyi marketynh: pidruchn. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] [Banking marketing: a textbook. [for students of higher educational institutions]] K.: Tsentr uchbovoi literatury, 776 p. (in Ukrainian)

Melnyk P. V., Taranhul L. L., Hordei O. D. (2010). Bankivski systemy zarubizhnykh krain [Banking systems of foreign countries]. Kyiv: Alerta: Tsentr uchbovoi literatury, 586 p. (in Ukrainian)

Makarchuk K. O. (201). Transnatsionalni korporatsii ta transnatsionalni banky yak subiekty mizhnarodnoho biznesu [Transnational corporations and transnational banks as subjects of international business]. Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho Universytetu imeni V. N. Karazina. № 1144. 2014. №3. P. 41–45. (in Ukrainian)

Saienko M. H. (2006). Stratehiia pidpryiemstva. [Enterprise strategy.]. Ternopil: Ekonomichna dumka, 390 p. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait banku Barclays [Official website of the bank] Bank UK PLC. URL: https://www.barclays.co.uk/

Переглядів статті: 22
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Король, М., Бабинець, Р., & Нам’як, Ю. (2023). КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-19
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ