МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: маркетингове ціноутворення, маркетингова цінова політика, конкуренція, конкурентоспроможність, ринок авіаційних послуг, авіаційні перевезення

Анотація

Доведено, що ціна є одним з маркетингових інструментів, здатних вплинути на ефективність авіакомпаній та їх конкурентоспроможність. Встановлено, що маркетингова орієнтація підприємств, які працюють на ринку авіаційних послуг, сформувала новий підхід до ціноутворення, який дозволяє забезпечити утримання конкурентних позицій. Сформульовано термін «маркетингове ціноутворення на ринку авіаційних послуг» та проаналізовано особливості цього процесу. Відзначено, що важливим елементом системи цін на авіаперевезення є тарифи, як один з контрольованих факторів цінової політики. Визначено основні маркетингові принципи ціноутворення та досліджено ситуацію на ринку авіаперевезень. Проаналізовано підходи до маркетингового ціноутворення та досліджено фактори, які впливають на цей процес. Сформовано структурно-логічну схему ціноутворення на ринку авіаційних послуг з використанням принципів маркетингу.

Посилання

International Air Transport Association. URL: http://www.iata.org (дата звернення 19.08.2023).

International Civil Aviation Organization. URL: http://www.icao. (дата звернення 19.08.2023).

Kotler P., Armstrong G. Principles of Marketing. 14th Edition. Pearson Education Limited, Essex, England, 2012. 1020 р.

Nagl Thomas T., Hogan John, Zale Joseph The Strategy and Tactics of Pricing: New International Edition. Routledge; 5th edition, 2013. 352 р.

Wehner C., López-Bonilla J. M., López-Bonilla L. M., Santos J. A. C. State of the art of pricing policy in air transportation: network carriers vs. low-cost airlines. Tourism & Management Studies. 2018. Vol. 14(3). Р. 32-40. DOI: https://doi.org/10.18089/tms.2018.14303.

Kletzel J., Terry B. Commercial Aviation Trends. 2017. URL: https://www.strategyand.pwc.com/ trend/2017-commercial-aviation-trends. (дата звернення 19. 08. 2023).

Корж М. В. Управління ціновою політикою у складі системи регулювання конкурентоспроможності товару і підприємства. Економічний форум. 2013. № 4. С. 98-108.

Корінєв В. Л. Маркетинговий підхід до управління ціновою політикою на підприємстві. Вісник економічної науки України. 2014. № 2. С. 42-47.

Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Терованесова О. Ю., Фоменко В. М. Цінова політика підприємств як елемент маркетингового комплексу в системі маркетинг-менеджменту. Modern Economics. 2022. № 31. С. 82-89. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V31(2022)-12.

Malighetti P., Paleari S., Redondi R. Pricing strategies of low-cost airlines: The Ryanair case study. Journal of Air Transport Management. 2009. Vol. 15. Issue 4, July 2009. P. 195-203.

Михальченко О. Ділова активність пасажирських авіакомпаній України та шляхи зростання їх інституціональної конкурентоспроможності. Економіка та суспільство. 2023. № 52. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-79.

Харазішвілі Ю.М., Бугайко Д.О., Ляшенко В.І. Сталий розвиток авіаційного транспорту України: стратегічні сценарії та інституційний супровід: монографія / за ред. Ю.М. Харазішвілі; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 276 с.

Звіт про діяльність Державної авіаційної служби України за 2020 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua › sites › davias-zvit-2020. (дата звернення 19.08.2023).

Звіт про діяльність Державної авіаційної служби України за 2022 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua › sites › davias-zvit-2022. (дата звернення 19.08.2023).

Соколова З., Набок І., Прокоп’єва А., Сидоренко К., Бойчук Д., Родіонов П. Аналіз ефектів утілення угоди про спільний авіаційний простір із ЄС для галузі пасажирських авіаперевезень України в довоєнний період. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. № 6(47). С. 400–423. DOI: 10.55643/fcaptp.6.47.2022.3937

International Air Transport Association. Retrieved from: http://www.iata.org (accessed 19.08.2023).

International Civil Aviation Organization. Retrieved from: http://www.icao. (accessed 19.08.2023).

Kotler, P. & Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing. 14th Edition. Pearson Education Limited, Essex, England, 1020 р.

Nagl, Thomas T., Hogan, John & Zale, Joseph (2013). The Strategy and Tactics of Pricing: New International Edition. Routledge; 5th edition, 352 р.

Wehner, C., López-Bonilla, J. M., López-Bonilla, L. M. & Santos, J. A. C. (2018). State of the art of pricing policy in air transportation: network carriers vs. low-cost airlines. Tourism & Management Studies, vol. 14(3), р. 32-40. DOI: https://doi.org/10.18089/tms.2018.14303.

Kletzel, J. & Terry B. (2017). Commercial Aviation Trends. Retrieved from: https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-commercial-aviation-trends. (accessed 19.08.2023).

Korzh, M. V. (2013). Upravlinnia tsinovoiu politykoiu u skladi systemy rehuliuvannia konkurentospromozhnosti tovaru i pidpryiemstva [Price policy management as part of the product and enterprise competitiveness regulation system]. Ekonomichnyi forum, no 4, pp. 98-108. [in Ukrainian].

Koriniev V. L. (2014). Marketynhovyi pidkhid do upravlinnia tsinovoiu politykoiu na pidpryiemstvi [Marketing approach to price policy management at the enterprise]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no 2, pp. 42-47. [in Ukrainian].

Kuzmynchuk, N. V., Kutsenko, T. M., Terovanesova, O. Yu. & Fomenko V. M. Tsinova. (2022). Polityka pidpryiemstv yak element marketynhovoho kompleksu v systemi marketynh-menedzhmentu [Pricing policy of enterprises as an element of the marketing complex in the marketing management system]. Modern Economics, no 31, pp. 82-89. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V31(2022)-12. [in Ukrainian].

Malighetti, P., Paleari, S. & Redondi R. (2009). Pricing strategies of low-cost airlines: The Ryanair case study. Journal of Air Transport Management, vol. 15, Issue 4, p. 195-203.

Mykhalchenko, O. (2023). Dilova aktyvnist pasazhyrskykh aviakompanii Ukrainy ta shliakhy zrostannia yikh instytutsionalnoi konkurentospromozhnosti [Business activity of passenger airlines of Ukraine and ways of increasing their institutional competitiveness]. Ekonomika ta suspilstvo, 52. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-79. [in Ukrainian].

Kharazishvili, Yu.M., Buhaiko, D.O. & Liashenko V.I. (2022). Stalyi rozvytok aviatsiinoho transportu Ukrainy: stratehichni stsenarii ta instytutsiinyi suprovid: monohrafiia [Sustainable development of air transport of Ukraine: strategic scenarios and institutional support: monograph] / za red. Yu.M. Kharazishvili; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, 276 p. [in Ukrainian].

State Aviation Service of Ukraine. (2021). Zvit pro diialnist Derzhavnoi aviatsiinoi sluzhby Ukrainy za 2020 rik [Report on the activities of the State Aviation Service of Ukraine for 2020]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua › sites › davias-zvit-2020. (accessed 19.08.2023). [in Ukrainian].

State Aviation Service of Ukraine. (2023). Zvit pro diialnist Derzhavnoi aviatsiinoi sluzhby Ukrainy za 2022 rik [Report on the activities of the State Aviation Service of Ukraine for 2022]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua › sites › davias-zvit-2022. (accessed 19.08.2023). [in Ukrainian].

Sokolova, Z., Nabok, I., Prokopieva, A., Sydorenko, K., Boichuk, D., Rodionov, P. (2022). Analiz efektiv utilennia uhody pro spilnyi aviatsiinyi prostir iz YeS dlia haluzi pasazhyrskykh aviaperevezen Ukrainy v dovoiennyi period [Analysis of the effects of the implementation of the agreement on common aviation space with the EU for the passenger air transportation industry of Ukraine in the pre-war period]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(47), 400–423. DOI: 10.55643/fcaptp.6.47.2022.3937 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Радченко, О., Сабірова, І., & Хайдарова, Т. (2023). МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-23
Розділ
МАРКЕТИНГ