ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, облік, організація обліку розрахунків з оплати праці, форми та системи оплати праці, документальне забезпечення, автоматизація бухгалтерського обліку

Анотація

У статті досліджена проблематика організації обліку розрахунків з персоналом щодо оплати праці. Презентована розроблена схема організації обліку розрахунків з персоналом щодо оплати праці. Визначені основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на організації обліку розрахунків із персоналом з оплати праці. Проаналізовані внутрішні взаємопов’язані фактори впливу – фактор формування документального забезпечення розрахунків з оплати праці та фактор автоматизації обліку розрахунків із персоналом щодо оплати праці. Систематизовані основні рівні документального забезпечення розрахунків із персоналом з оплати праці та розроблена схема організації процесу такого документального забезпечення. Акцентоване питання автоматизації обліку розрахунків з оплати праці та сформовані основні проблемні моменти, що мають бути враховані під час вибору програмного забезпечення в частині автоматизації визначеної ділянки обліку.

Посилання

Варламова І.С. Проблеми обліку заробітної плати на підприємстві та напрямки його вдосконалення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Вип. 34. С. 135–139.
2. Подмешальська Ю.В., Панченко А.М. Удосконалення організації обліку заробітної плати. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 58–63.
3. Попова В.Д., Колотило Ю.І. Облік оплати праці: проблеми та напрямки удосконалення облікового забезпечення управління персоналом. Молодий вчений. 2019. № 10 (74). С. 714–721.
4. Садовніков О.А., Сировой Г.В. Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці та удосконалення їх шляхів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. № 8 (162). Ч. 1. С. 76–83.
5. Суліменко ЛА., Киян А.В., Вітер С.А. Облік і аналіз розрахунків з оплати праці. Інфраструктура ринку. 2018. № 18. С. 395–404.
1. Varlamova I.S. (2019) Problemy obliku zarobitnoi platy na pidpryiemstvi ta napriamky yoho vdoskonalennia [Problems of accounting of employment fees at the enterprise and their ways of its improvement]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 34, pp. 135–139.
2. Podmeshalska Yu.V., Panchenko A.M. (2020) Udoskonalennia orhanizatsii obliku zarobitnoi platy [Improvement of the organization of payroll accounting]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 1, pp. 58–63.
3. Popova V.D., Kolotylo Yu.I. (2019) Oblik oplaty pratsi: problemy ta napriamky udoskonalennia oblikovoho zabezpechennia upravlinnia personalom [Accounting of payment of labor: problems and directions of improvement of accounting support for personnel management]. Molodyi vchenyi – A young scientist, vol. 10 (74), pp. 714–721.
4. Sadovnikov O.A., Syrovoi G.V. (2011) Suchasni problemy obliku rozrakhunkiv z oplaty pratsi ta udoskonalennia yikh shliakhiv [Modern problems of accounting for payment of labor and improvement of their ways]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia – Bulletin of the Eastern Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, vol. 8 (162), part 1, pp. 76–83.
5. Sulimenko L.A., Kiyan A.V., Viter S.A. (2018) Oblik i analiz rozrakhunkiv z oplaty pratsi [Accounting and analysis of payroll calculations]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 18, pp. 395–404.
Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Скорнякова, Ю., & Лапшункова, О. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-25
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ