ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: витрати, витрати на виробництво, собівартість продукції, калькулювання собівартості, вдосконалення обліку витрат

Анотація

У статті розкрито економічний зміст витрат на виробництво і собівартості продукції, розглянуто класифікацію та склад витрат виробництва, систематизовано основні складові організації системи обліку витрат на виробництво та формування собівартості продукції, а також основні елементи облікової політики виробничого підприємства, що істотно впливають на процес обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції. В основі дослідження лежить ідентифікація категорій «витрати», «витрати виробництва», «собівартість продукції», а також аналіз процесів обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Об’єктом дослідження є процес обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, предметом дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до процесу інформаційного забезпечення управління витратами підприємства.

Посилання

Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Тернопіль, 2016. С. 295–298.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХIV. Дата оновлення: 10.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. Дата оновлення: 03.11.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Зелікман В.Д., Ізвєкова І.М., Сокольська Р.Б. Управлінський облік : навч. посібник. Дніпро, 2017. С. 82–85.

Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит». Одеса, 2013. С. 57–59.

Brukhanskyi R.F. (2016). Bukhhaltersʹkyyoblik: navch. рosibnyk [Accounting: education. manual]. Ternopil. (in Ukrainian)

Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 16 «Vytraty»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 31.12.99 № 318 [Accounting regulations (standard) 16 "Expenses": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 12.31.99 No. 318]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 9 «Zapasy»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 20.10.1999 № 246 [Accounting regulations (standard) 9 "Inventories": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 10.20.1999 No. 246]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Zelikman V.D., Izvekova I.M., Sokolska R.B. (2017) Upravlinsʹkyy oblik: navch. posibnyk [Management accounting: education. manual]. Dnipro. (in Ukrainian)

Maksimova V.F. (2013). Bukhhalterskyi oblik: Navch. posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv spetsialʹnosti 6.050100 «Oblik i audyt» [Education manual for students of higher educational institutions, specialty 6.050100 "Accounting and Auditing"]. Odesa. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 235
Завантажень PDF: 286
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Скорнякова, Ю., & Лукіна, Д. (2022). ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-50
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають