ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ З ПОЗИЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: регіон, сталий розвиток, оцінка, індекс людського розвитку, індекс сталого розвитку, методологія

Анотація

Дане дослідження спрямоване на визначення динаміки рівня сталого розвитку регіонів України за 2013-2021 рр. Результатом дослідження є розробка методичного підходу до оцінювання рівня сталого розвитку регіону, який базується на поєднанні складових індексу людського розвитку та інтегрального показника якості довкілля. Отримані оцінки засвідчили негативний вплив військових дій на території країни на всі регіони. Тенденція до зниження індексу сталого розвитку протягом 2014-2017 рр. зафіксована у всіх регіонах України. Лише незначна кількість регіонів змогли у 2021 р. відновитись і покращити значення показника порівняно з 2013 р. Найбільш уразливими виявились економічна сфера та здоровʼя населення. Покращення екологічної складової є, скоріше, наслідком економічного спаду, а не результатом свідомої політики. Отримані результати свідчать про необхідність зеленої трансформації технологічної основи економіки регіонів та відповідного вдосконалення регіональної політики.

Посилання

Методика вимірювання регіонального людського розвитку. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Державна служба статистики України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Київ, 2012. 50 с.

Вахович І.М., Табалова О.Є. Регіональні асиметрії сталого розвитку України: діагностика та механізми вирівнювання: монографія. Луцьк: Волиньполіграф, 2012. 344 с.

Sustainable Development Index Ukraine: Region Profiles (2004-2018). Cвітовий центр даних: неурядова організація. URL: http://sdi.wdc.org.ua/ukraine/ (дата доступу: 23.05.2023)

The Subnational Human Development Database. 2023. URL: https://www.nature.com/articles/sdata201938 (дата доступу: 23.05.2023)

Павліха Н.В., Цимбалюк І.О., Хомюк Н.Л., Войчук М.В., Савчук А.Ю. та ін. Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2022. 516 с.

Koblianska I. Оцінка сталого розвитку регіонів України за 2013-2021 рр. та виявлення факторів регіональної диференціації: набір даних. Супровідні матеріали до наукового дослідження в рамках виконання науково-дослідної роботи Сумського державного університету «Реструктуризація національної економіки в напрямі цифрових трансформацій для сталого розвитку» (№0122U001232). (v1). Zenodo. 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.10061496

Roser M. (2014). Human Development Index (HDI). Our World in Data, 2014. https://ourworldindata.org/human-development-index

Smits J., Permanyer I. The Subnational Human Development Database. Scientific Data. 2019. № 6. 190038. https://doi.org/10.1038/sdata.2019.38

Permanyer I., Smits J. Inequality in Human Development across the Globe. Population and Development Review. 2020. № 46(3). 583–601. https://doi.org/10.1111/padr.12343

Zhong R., Pei F., Yang K., Xia Y., Wang H., Yan G. Coordinating socio-economic and environmental dimensions to evaluate regional sustainability—Towards an integrative framework. Ecological Indicators. 2021. № 130. 108085. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108085

Попова О.Л. Екодіагностика природо-господарської організації території України: агроландшафтний аспект. Економіка і прогнозування. 2012. № 3. С. 92-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2012_3_9 (дата доступу: 23.05.2023)

Human Development Report 2016. Technical Notes. 2016. URL: https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf (дата доступу: 23.05.2023)

Коблянська, І. Результати обчислень індикатора сталого розвитку регіонів України за 2013-2021 рр. Супровідні матеріали до наукового дослідження в рамках виконання науково-дослідної роботи Сумського державного університету «Реструктуризація національної економіки в напрямі цифрових трансформацій для сталого розвитку» (№0122U001232). (v1). Zenodo. 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.10085330

Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku. [Methodics for measuring regional human development]. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Kyiv, 2012. 50 s. (In Ukrainian).

Vakhovych, I.M., & Tabalova, O.Ie. (2012). Rehionalni asymetrii staloho rozvytku Ukrainy: diahnostyka ta mekhanizmy vyrivniuvannia: monohrafiia. [Regional asymmetries of sustainable development of Ukraine: diagnosis and mechanisms of equalization: monograph]. Lutsk: Volynpolihraf. 344 p. (In Ukrainian).

Sustainable Development Index Ukraine: Region Profiles (2004-2018). SCD. Svitovyi tsentr danykh: neuriadova orhanizatsiia. URL: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/ (accessed May 23, 2023).

The Subnational Human Development Database. 2023. URL: https://www.nature.com/articles/sdata201938 (дата доступу: 23.05.2023)

Pavlikha, N.V., Tsymbaliuk, I.O., Khomiuk, N.L., Voichuk, M.V., Savchuk, A.Iu. et al. (2022). Bezpeka staloho rozvytku rehioniv ta terytorialnykh hromad Ukrainy na zasadakh inkliuzyvnoho zrostannia: monohrafiia. [Security of sustainable development of regions and territorial communities of Ukraine on the basis of inclusive growth: monograph]. Lutsk: Vezha-Druk. 516 p. (In Ukrainian).

Koblianska, I. (2023). Otsinka staloho rozvytku rehioniv Ukrainy za 2013-2021 rr. ta vyiavlennia faktoriv rehionalnoi dyferentsiatsii: nabir danykh. Suprovidni materialy do naukovoho doslidzhennia v ramkakh vykonannia naukovo-doslidnoi roboty Sumskoho derzhavnoho universytetu «Restrukturyzatsiia natsionalnoi ekonomiky v napriami tsyfrovykh transformatsii dlia staloho rozvytku» (№0122U001232). (v1). [Assessment of sustainable development of the regions of Ukraine for 2013-2021 and identification of factors of regional differentiation: data set. Supplementary data to the research of Sumy State University "Restructuring of the national economy in the direction of digital transformations for sustainable development" (№0122U001232)]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10061496. (In Ukrainian).

Roser, M. (2014). Human Development Index (HDI). Our World in Data. https://ourworldindata.org/human-development-index

Smits, J., & Permanyer, I. (2019). The Subnational Human Development Database. Scientific Data, 6, 190038. https://doi.org/10.1038/sdata.2019.38

Permanyer, I., & Smits, J. (2020). Inequality in Human Development across the Globe. Population and Development Review, 46(3), 583–601. https://doi.org/10.1111/padr.12343

Zhong, R., Pei, F., Yang, K., Xia, Y., Wang, H., & Yan, G. (2021). Coordinating socio-economic and environmental dimensions to evaluate regional sustainability—Towards an integrative framework. Ecological Indicators, 130, 108085-. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108085

Popova, O.L. (2012). Ekodiahnostyka pryrodo-hospodarskoi orhanizatsii terytorii Ukrainy: ahrolandshaftnyi aspekt. [Eco-diagnostics of the environmental and economic organization of the territory of Ukraine: agro-landscape aspect]. Ekonomika i prohnozuvannia, 3, 92-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2012_3_9 (accessed May 23, 2023). (In Ukrainian).

Human Development Report 2016. Technical Notes. 2016. URL: https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf (дата доступу: 23.05.2023)

Koblianska, I. (2023). Rezultaty obchyslen indykatora staloho rozvytku rehioniv Ukrainy za 2013-2021 rr. Suprovidni materialy do naukovoho doslidzhennia v ramkakh vykonannia naukovo-doslidnoi roboty Sumskoho derzhavnoho universytetu «Restrukturyzatsiia natsionalnoi ekonomiky v napriami tsyfrovykh transformatsii dlia staloho rozvytku» (№0122U001232). (v1). [Results of calculations of the indicator of sustainable development of the regions of Ukraine for 2013-2021. Supplementary data to the research of Sumy State University "Restructuring of the national economy in the direction of digital transformations for sustainable development" (№0122U001232)]. Zenodo. 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.10085330 (In Ukrainian).

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Коблянська, І. (2023). ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ З ПОЗИЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-18
Розділ
ЕКОНОМІКА