ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, етапи стратегічного управління, підприємство

Анотація

В статті розкрито сучасні особливості стратегічного управління підприємство із врахуванням змін у зовнішньому середовищі. Досліджена проблематика стратегічного управління підприємства. Розглянуто основні етапи стратегічного управління підприємством, а також сучасні методи обґрунтування стратегії підприємства. Встановлено, що стратегічне управління підприємством сприяє забезпечення успіху його на ринку, а також вмілому пристосуванню до турбулентних умов зовнішнього середовища, що є актуальним для сьогодення, коли поширюється пандемія COVID-19 та вводяться різні обмеження на діяльність підприємств. Важливим аспектом вдалого стратегічного управління підприємством є вміння застосовувати різний арсенал методів для визначення відповідної стратегії підприємства. Основою стратегічного управління підприємства є проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление. Москва : Экономика, 1989. 519 с.

Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компании). Москва : ИНФРА-М,1996. 288 с.

Гедройц Г.Ю. Визначення сутності поняття «стратегічне управління». Економічні науки. Економіка підприємства. 2012. № 2. С. 22–23.

Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. Москва : Экономика, 1991. 239 с.

Киш Л. М. Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38(1). С. 107-113.

Побігун С. Аналіз підходів до здійснення процесу стратегічного управління. Галицький економічний вісник. 2015. Том 48. № 1. С. 101-108.

Попов С.А. Стратегическое управление: 17 модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. Москва : ИНФРА-М, 2010. 304 с.

Томпсон А., Стрикленд Дж. Стратегический медежмент. Искусство разработки и реализации. Москва : Юнити, 1998. 576 с.

Харченко В.А. Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком підприємства. Схід. 2014. №5. С. 52-56.

Ansoff I. (1989) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. Moskow: Economy. (in Russian)

Vissema Kh. (1996) Menedzhment v podrazdeleniyakh firmy (predprinimatel'stvo i koordinatsiya v detsentralizovannoy kompanii) [Management in the divisions of the company (entrepreneurship and coordination in a decentralized company)]. Moskow: INFRA-M. (in Russian)

Hedroits H. Yu. (2012) Vyznachennia sutnosti poniattia «stratehichne upravlinnia» [Defining the essence of the concept of «strategic management»]. Economic sciences. Business Economics, vol 2, pp. 22-23.

Karlof B. (1991) Delovaya strategiya: kontseptsiya, soderzhanie, simvoly [Business strategy: concept, content, symbols]. Moskow: Economy. (in Russian)

Kysh L. M. (2019) Stratehichne upravlinnia, yak osnovna chastyna menedzhmentu pidpryiemstva [Strategic management as the main part of enterprise management]. Black Sea Economic Studies, vol 38 (1), pp. 107-113.

Pobihun S. (2015) Analiz pidkhodiv do zdiisnennia protsesu stratehichnoho upravlinnia [Analysis of approaches to the implementation of the process of strategic management]. Galician Economic Bulletin, vol 48, no 1, pp. 101-108.

Popov S. A. (2010) Strategicheskoe upravlenie: 17 modul'naya programma dlya menedzherov «Upravlenie razvitiem organizatsii» [Strategic management: 17 modular program for managers «Management of the development of the organization»]. Moskow: INFRA-M. (in Russian)

Tompson A., Striklend Dzh. (1998) Strategicheskiy medezhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii [Strategic medicine. The art of design and implementation]. Moskow: Yuniti. (in Russian)

Kharchenko V.A. (2014) Kontseptualni zasady formuvannia systemy stratehichnoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Conceptual bases of formation of system of strategic management of development of the enterprise]. East, 2014, vol. 5, pp. 52-56.

Переглядів статті: 783
Завантажень PDF: 2328
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Таран-Лала, О., & Сухорук, К. (2021). ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-66
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ