СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: стратегія, планування, розвиток, бізнес-середовище, підприємство

Анотація

В статті проведено ретельний аналіз, систематизація та вивчення понять, принципів та методології стратегічного планування з метою розкриття його ролі в сучасному бізнес-середовищі. Стаття спрямована на розгляд актуальних аспектів стратегічного планування, включаючи його вплив на ефективність управління підприємством. Проаналізовано ключові принципи стратегічного планування, серед них: орієнтація на довгострокові цілі; аналіз середовища; визначення стратегії; комунікація та залучення всіх зацікавлених сторін; моніторинг і оцінка; гнучкість та адаптація. Визначено, що ці принципи допомагають організаціям розробляти та впроваджувати стратегії, які відповідають їх потребам, довгостроковим цілям та змінам у зовнішньому середовищі. Доведено, що основна мета стратегічного планування - створення стратегії, яка буде сприяти успішному розвитку та досягненню конкурентних переваг.

Посилання

Білоус С.П., Северинчук А.А. Поняття та значення стратегічного планування на підприємстві. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка–2019»/XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. 2019. с. 254-255.

Вергал К.Ю. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством в умовах інтеграції. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2018. № 3. С. 33-40.

Петрук Ю.В., Артеменко Л.П. Особливості стратегічного планування підприємства в умовах кризи. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». №22. 2022. С. 72-78.

Протасова Л.В. Стратегічне планування розвитку підприємства: особливості оцінки та інтеграції. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2015/ № 3. С. 101-105.

Гарнага В.В. Стратегічне планування як основа розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_67

Bilous S.P., Severynchuk A.A. (2019) Ponyattya ta znachennya stratehichnoho planuvannya na pidpryyemstvi [The concept and significance of strategic planning at the enterprise]. Aktualni problemy pryrodnychykh i humanitarnykh nauk u doslidzhennyakh molodykh uchenykh «Rodzynka–2019»/XXI Vseukrayinska naukova konferentsiya molodykh uchenykh. pp. 254-255.

Verhal K.YU. (2018) Teoretychni aspekty stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom v umovakh intehratsiyi [Theoretical aspects of strategic enterprise management in the conditions of integration]. Naukovyy visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriya: Ekonomichni nauky. no 3. pp. 33-40.

Petruk YU.V., Artemenko L.P. (2022) Osoblyvosti stratehichnoho planuvannya pidpryyemstva v umovakh kryzy [Peculiarities of strategic planning of an enterprise in crisis conditions]. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «Kyyivskyy politekhnichnyy instytut». no 22. pp. 72-78.

Protasova L.V. (2015). Stratehichne planuvannya rozvytku pidpryyemstva: osoblyvosti otsinky ta intehratsiyi [Strategic planning of enterprise development: features of assessment and integration]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. no 3. pp. 101-105.

Harnaha V.V. (2016) Stratehichne planuvannya yak osnova rozvytku pidpryyemstva [Strategic planning as a basis for enterprise development]. Efektyvna ekonomika. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_67 (accessed August 20, 2023).

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Носань, Н., Якименко, Т., & Панченко, Р. (2023). СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-16
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ