ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: підприємство, інвестиційна діяльність, фінансовий потенціал, рівень інвестиційної активності, формування потенціалу, використання потенціалу

Анотація

Метою цього дослідження є виділення та оцінювання чинників, які впливають на процеси формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств. Розроблено теоретичні засади оцінювання величини фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств. Побудовано модель формування та використання цього потенціалу. Виділено п’ять головних комплексних факторів формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств, а саме: рентабельність господарської діяльності, її ризикованість, інвестиційну привабливість проєктів, уподобання власників підприємств, доступність зовнішніх джерел фінансування. Показано, що кожен із зазначених чинників може характеризуватися низкою індикаторів. Виконано апробацію розроблених теоретичних засад за вибіркою українських підприємств, які належать до трьох видів економічної діяльності. Зокрема, встановлено наявність впливу багатьох індикаторів фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств на рівень їх інвестиційної активності.

Посилання

Амоша О. І., Булєєв І. П., Шевцова Г. З. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика. Економіка промисловості. 2007. № 1(36). С. 3–9.

Bhandari D., Singh R. K., Garg S. K. Prioritization and evaluation of barriers intensity for implementation of cleaner technologies: Framework for sustainable production. Resources, Concentration and Recycling. 2019. Vol. 146. P. 156–167.

Valitov Sh. M., Khakimov A. Kh. Innovative Potential as a Framework of Innovative Strategy for Enterprise Development. Procedia Economics and Finance. 2015. Nо. 24. Р. 716–721.

Волощук Л. О. Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний аналіз. 2014. № 18 (2). С. 87–94.

Гараєв М. В. Інвестиційний потенціал підприємств залізничного транспорту: формування та розвиток. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 96–99.

Геєць В. М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання. Економіка України. 2015. № 1. С. 4–25.

Герасимчук В. Г., Довгань Л. Є., Давиденко В. Р. Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України: проблеми і перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2006. № 12. С. 14–17.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine [Online]. Sustainability. 2018. Vol. 10 (4). Available at: https://doi.org/10.3390/su10041186 (Accessed 29 Jan 2023).

Захарченко Н. В. Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства. Економічний вісник університету. 2005. Вип. 26.1. С. 73–80.

Касич А. О. Модернізація як стратегічне завдання розвитку промисловості України. Бізнес Інформ. 2016. № 7. С. 67–72.

Кунцевич В. О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 7(37). С. 123–130.

Ларка Л. С. Обґрунтування господарських рішень, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». 2017. № 46. С. 100–103.

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Koleshchuk O. Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. East. Eur. J. Enterp. Technol. 2018. Vol. 6(1). Р. 6–16.

Міценко Н. Г., Міщук А. І. Розвиток підприємства на основі інформаційного та інноваційного потенціалу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 4(236). С. 191–204.

Найдюк В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 251–263.

Bhalli M., Hashmi S., Majeed A. Impact of Credit Constraints on Firms Growth: A Case Study of Manufacturing Sector of Pakistan. Journal of Quantitative Methods. 2017. Vol. 1(1). Р. 4–40.

Gill A. S., Mand H. S., Sharma S. P., Mathur N. Factors that Influence Financial Leverage of Small Business Firms in India. International Journal of Economics and Finance. 2012. Vol. 4, Nо. 1. Р. 33–45.

Гладій С. Фінансовий механізм інвестування інноваційного розвитку: теоретико-методологічний підхід до управління. Наука молода. 2005. № 3. С. 109–115.

Jude F. A., Adamou N. Bank Loan Financing Decisions of Small and Medium-Sized Enterprises: The Significance of Owner/Managers` Behaviors. International Journal of Economics and Finance. 2018. Vol. 10 (5). Р. 231–241.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. [Online]. Energies. 2019. Vol. (12(24)). Available at: https://doi.org/10.3390/en12244724 (Accessed 29 Jan 2023).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk, L. Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks. [Online]. Energies. 2018. Vol. (11 (12)). Available at: https://doi.org/10.3390/en11123529 (Accessed 29 Jan 2023).

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Petrushka T. Devising a Toolset for Assessing the Potential of Loan Financing of Projects Aimed at Implementing Energy-Saving Technologies. East. Eur. J. Enterp. Technol. 2021. Vol. 4(13), Р. 15–33.

Choi S., Furceri D., Huang Y., Loungani P. Aggregate uncertainty and sectoral productivity growth: The role of credit constraints. J. Int. Money Financ. 2018. Vol. 88, Р. 314–330.

Yemelyanov O., Petrushka T., Symak A., Trevoho O., Turylo A., Kurylo O., Danchak L., Symak D., Lesyk L. Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution [Online]. Sustainability. 2020. Vol. 12 (15). Available at: https://doi.org/10.3390/su12156184 (Accessed 29 Jan 2023).

Ємельянов О. Ю. Оцінювання потенціалу позикового фінансування господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу. Агросвіт. 2022. № 24. С. 3–9.

Amosha O. I., Bulieiev I. P., Shevtsova H. Z. (2007) Innovatsijne onovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy promyslovoho vyrobnytstva na synerhetychnykh zasadakh: teoriia i praktyka [Innovative renewal of the technical and technological base of industrial production on a synergistic basis: theory and practice]. Industrial economics, no. 1(36), pp. 3–9.

Bhandari D., Singh R. K., Garg S. K. (2019) Prioritization and evaluation of barriers intensity for implementation of cleaner technologies: Framework for sustainable production. Resources, Concentration and Recycling, vol. 146, pp. 156–167.

Valitov Sh. M., Khakimov A. Kh. (2015) Innovative Potential as a Framework of Innovative Strategy for Enterprise Development. Procedia Economics and Finance, nо. 24, pp. 716–721.

Voloschuk L. O. (2014) Metodychni zasady ta problemy otsiniuvannia intelektual'noi skladovoi innovatsijnoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Methodical bases and problems of estimation of an intellectual component of innovative development of the industrial enterprise]. Economic analysis, no. 18 (2), pp. 87–94.

Garayev, M. (2019) Investytsijnyj potentsial pidpryiemstv zaliznychnoho transportu: formuvannia ta rozvytok [Investment potential of the enterprises of a railway transportation: the formation and development]. Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 96–99.

Heiets' V. M. (2015) Bar'iery na shliakhu rozvytku promyslovosti na innovatsijnij osnovi ta mozhlyvosti ikh podolannia [Barriers to the development of industry on an innovative basis and opportunities to overcome them]. Ukraine economy, no. 1, pp. 4–25.

Herasymchuk V. H., Dovhan' L. Ye., Davydenko V. R. (2006) Innovatsijno-investytsijnyj rozvytok promyslovosti Ukrainy: problemy i perspektyvy [Innovation and investment development of Ukrainian industry: problems and prospects]. Investments: practice and experience, no. 12, pp. 14–17.

Yemelyanov O., Petrushka T., Symak A., Trevoho O., Turylo A., Kurylo O., Danchak L., Symak D., Lesyk L. (2020) Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution, [Online], Sustainability, vol. 12 (15), available at: https://doi.org/10.3390/su12156184 (Accessed 29 Jan 2023).

Zakharchenko N. V. (2005) Otsinka rivnia vysokotekhnolohichnoho rozvytku vyrobnychoho pidpryiemstva [Assessment of the level of high-tech development of a manufacturing enterprise]. Economic Bulletin of the University, vol. 26.1, pp. 73–80.

Kasych A. O. (2016) Modernizatsiia iak stratehichne zavdannia rozvytku promyslovosti Ukrainy [Modernization as a strategic task of industrial development of Ukraine]. Business Inform, no. 7, pp. 67–72.

Kuntsevych V. O. (2004) Poniattia finansovoho potentsialu rozvytku pidpryiemstva ta yoho otsinky [The concept of financial potential of enterprise development and its evaluation]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 7(37), pp. 123–130.

Larka L. S. (2017) Obgruntuvannia hospodars'kykh rishen', scho vplyvaiut' na investytsijnu pryvablyvist' pidpryiemstva [Substantiation of business decisions that affect the investment attractiveness of the enterprise]. Visnyk NTU «Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut», vol. 46 (2017), pp. 100–103.

Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Koleshchuk, O. (2018). Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. East. Eur. J. Enterp. Technol., vol. 6(1), pp. 6–16.

Mischenko N. H., Mischuk A. I. (2016) Rozvytok pidpryiemstva na osnovi informatsijnoho ta innovatsijnoho potentsialu [Enterprise development based on information and innovation potential]. Scientific Bulletin of Odessa National Economic University, vol. 4(236), pp 191–204.

Najdiuk V. S. (2013) Sutnist' ta peredumovy innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstv [The essence and prerequisites for innovative development of enterprises]. Marketing and Management of Innovations, vol. 4, pp. 251–263.

Bhalli M., Hashmi S., Majeed A. (2017) Impact of Credit Constraints on Firms Growth: A Case Study of Manufacturing Sector of Pakistan. Journal of Quantitative Methods, vol. 1(1) , pp. 4–40.

Jude F. A., Adamou N. (2018) Bank Loan Financing Decisions of Small and Medium-Sized Enterprises: The Significance of Owner/Managers` Behaviors. International Journal of Economics and Finance, vol. 10(5), pp. 231–241.

Gill A. S., Mand H. S., Sharma S. P., Mathur N. (2012) Factors that Influence Financial Leverage of Small Business Firms in India. International Journal of Economics and Finance, vol. 4(1), pp. 33–45.

Hladij S. (2005) Finansovyj mekhanizm investuvannia innovatsijnoho rozvytku: teoretyko-metodolohichnyj pidkhid do upravlinnia [The financial mechanism of investing in innovative development: a theoretical and methodological approach to management]. Science is young, no. 3, pp. 109–115.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk, L. (2018) Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine, [Online], Sustainability, vol. 10 (4), available at: https://doi.org/10.3390/su10041186 (Accessed 29 Jan 2023).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. (2019) Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy, [Online], Energies, vol. 12 (24). Available at: https://doi.org/10.3390/en12244724 (Accessed 29 Jan 2023).

Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Petrushka, T. (2021). Devising a Toolset for Assessing the Potential of Loan Financing of Projects Aimed at Implementing Energy-Saving Technologies. East. Eur. J. Enterp. Technol., vol. 4(13), pp. 15–33.

Choi S., Furceri D., Huang Y., Loungani P. (2018) Aggregate uncertainty and sectoral productivity growth: The role of credit constraints. J. Int. Money Financ., vol. 88, pp. 314–330.

Yemelyanov O., Petrushka T., Symak A., Trevoho O., Turylo A., Kurylo O., Danchak L., Symak D., Lesyk L. (2020) Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution, [Online], Sustainability, vol. 12 (15), available at: https://doi.org/10.3390/su12156184 (Accessed 29 Jan 2023).

Yemelyanov O. Yu. (2022). Otsiniuvannia potentsialu pozykovoho finansuvannia hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu. [Evaluation of the potential of loan financing of the economic activity of enterprises of the agro-industrial complex]. Agroworld, no. 24, pp. 3–9.

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Юрків, Р. (2023). ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-15
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ