СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

  • Роман Теслюк Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0003-4562-1663
  • Володимир Бідак Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0003-0392-6901
Ключові слова: cтаріння, люди похилого віку, вікова структура населення, соціальна вразливість, Україна

Анотація

Україна належить до країн з найбільшою часткою людей похилого віку та високими темпами демографічного старіння. Мета статті – оцінити проблему старіння населення України й запропонувати заходи щодо подолання соціальної вразливості населення похилого віку. Використано методи: порівняння – для дослідження зміни вікової структури населення, регіональних особливостей старіння; індуктивний та дедуктивний – для формулювання напрямів політики зменшення соціальної вразливості; графічний і картографічний – для унаочнення результатів роботи. Виявлено, що найстаріше населення – у східних, північно-східних і центральних регіонах, найвищі темпи старіння – у східних і південних. Заходи з метою реалізації політики зменшення соціальної вразливості слід реалізовувати у таких сферах: охорона здоров’я, ринок праці, участь в житті громади, соціальна й транспортна інфраструктура, підвищення рівня цифрових компетенцій.

Посилання

Green paper on ageing. European Commission. Publications Office of the European Union. 2022, January 27. URL: https://doi.org/10.2775/785789 (дата звернення: 30.10.2023).

Future of an ageing population. Government Office for Science. 2019, July 11. URL: https://www.gov.uk/government/publications/future-of-an-ageing-population (дата звернення: 30.10.2023).

Costa M. I. Demographic ageing and vulnerability in the European Union: a brief analysis of the challenges and opportunities it poses. UNIO – EU Law Journal. 2022. № 8(1). Р. 114–126. URL: https://revistas.uminho.pt/index.php/unio/article/view/3920/4968 (дата звернення: 30.10.2023).

Andrew M. K., Mitnitski A. B., Rockwood K. Social vulnerability, frailty and mortality in elderly people. PLoS one. 2008. Vol. 3. Issue 5, e2232. DOI: 10.1371/journal.pone.0002232

Abeliansky A. L., Erel D., Strulik H. Social vulnerability and aging of elderly people in the United States. SSM – Population Health. 2021. Vol. 16, 100924. DOI: 10.1016/j.ssmph.2021.100924

Ferreira L. de C., Araújo M. da C., Tavares D. M. dos S., Bolin A. F. Quality of life and social vulnerability of older adults in the urban community: A cross-sectional study. Geriatric Nursing. 2022. Vol. 46. P. 46–51. DOI: 10.1016/j.gerinurse.2022.04.026

Ayeni A, Sharples A, Hewson D. The Association between Social Vulnerability and Frailty in Community Dwelling Older People: A Systematic Review. Geriatrics. 2022. Vol. 7, № 5. 104. DOI: 10.3390/geriatrics7050104

Pinsker D. M., McFarland K., Stone V. E. The Social Vulnerability Scale for Older Adults: An Exploratory and Confirmatory Factor Analytic Study. Journal of Elder Abuse & Neglect. 2011. Vol. 23. Issue 3. P. 246–272. DOI: 10.1080/08946566.2011.584049

Tesliuk R., Krupin V. The Ageing of Ukraine’s Population: Demographic Trends, Social and Economic Implications. Wieś i Rolnictwo. 2019. Vol. 3(184). P. 121–135. DOI: 10.7366/wir032019/06

Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Умань, 2020. 456 с.

Полякова С., Когатько Ю. Бідність українських пенсіонерів: довоєнна ситуація і вплив війни. Демографія та соціальна економіка. 2023. № 52(2). С. 92–109. DOI: 10.15407/dse2023.02.092

Макарова О. В. Пріоритети політики зниження соціальної вразливості. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 2. С. 102–111. DOI: /10.15407/dse2017.02.102

Населення України. Імперативи демографічного старіння. Київ, 2014. 288 с. URL: https://www.idss.org.ua/monografii/2014_Naselennya.pdf (дата звернення: 30.10.2023).

Андрусишин Н. І. Соціальна вразливість населення: дефініції, підходи до розуміння та оцінювання. Економіка та суспільство. 2022. № 37. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-37-42

Риндзак О. Т. Соціальна вразливість населення та її понятійно-термінологічне забезпечення. Економіка та суспільство. 2021. № 33. DOI: 10.32782/2524-0072/2021-33-79

Населення України. Державна служба статистики України. URL: http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/popul_eng.htm (дата звернення: 30.10.2023).

Ukraine Refugee Situation. The UN Refugee Agency: Operational Data Portal. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (дата звернення: 29.10.2023).

Життя на паузі: наміри та перспективи біженців з України. Регіональний звіт щодо намірів біженців № 3. Регіональне бюро УВКБ ООН для Європи. Лютий 2023 року. URL: https://data.unhcr.org/en/documents/details/104122 (дата звернення: 29.10.2023).

Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects 2022. United Nations. Department of Economic and Social Affairs. URL: https://population.un.org/wpp/Download/ (дата звернення: 29.10.2023).

Active ageing: a policy framework. World Health Organization. URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 30.10.2023).

Андрєєва О., Гакман А. Теоретичний базис активного старіння населення України. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021. № 1. С. 13–18. DOI: 10.32652/tmfvs.2021.1.13–18

Стратегія людського розвитку. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/u225_21?an=477 (дата звернення: 30.10.2023).

Стратегія державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 10-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-derzhavnoyi-politiki-z-pitan-zdorovogo-ta-aktivnogo-dovgolittya-naselennya-na-period-do-2022-roku (дата звернення: 30.10.2023).

Opolskie dla Rodziny. Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku. Zarząd Województwa Opolskiego. Opole, 2014. URL: https://docplayer.pl/5037818-Opolskie-dla-rodziny-program-specjalnej-strefy-demograficznej-w-wojewodztwie-opolskim-do-2020-roku-zarzad-wojewodztwa-opolskiego.html (дата звернення: 30.10.2023).

European Commission. (2022, January 27) Green paper on ageing. Publications Office of the European Union. Available at: https://doi.org/10.2775/785789 (accessed October 30, 2023)

Government Office for Science. (2019, July 11) Future of an ageing population. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/future-of-an-ageing-population (accessed October 30, 2023)

Costa M. I. (2022) Demographic ageing and vulnerability in the European Union: a brief analysis of the challenges and opportunities it poses. UNIO – EU Law Journal, vol. 8(1), рр. 114–126. Available at: https://revistas.uminho.pt/index.php/unio/article/view/3920/4968 (accessed October 30, 2023)

Andrew M. K., Mitnitski A. B., & Rockwood K. (2008) Social vulnerability, frailty and mortality in elderly people. PLoS one, vol. 3, issue 5, e2232. DOI: 10.1371/journal.pone.0002232

Abeliansky A. L., Erel D., & Strulik H. (2021) Social vulnerability and aging of elderly people in the United States. SSM – Population Health, vol. 16, 100924. DOI: 10.1016/j.ssmph.2021.100924

Ferreira L. de C., Araújo M. da C., Tavares D. M. dos S., & Bolin A. F. (2022) Quality of life and social vulnerability of older adults in the urban community: A cross-sectional study. Geriatric Nursing, vol. 46, pp. 46–51. DOI: 10.1016/j.gerinurse.2022.04.026

Ayeni A, Sharples A, & Hewson D. (2022) The Association between Social Vulnerability and Frailty in Community Dwelling Older People: A Systematic Review. Geriatrics, vol. 7, no 5, 104. DOI: 10.3390/geriatrics7050104

Pinsker D. M., McFarland K., & Stone V. E. (2011) The Social Vulnerability Scale for Older Adults: An Exploratory and Confirmatory Factor Analytic Study. Journal of Elder Abuse & Neglect, Vol. 23, Issue 3, pp. 246–272. DOI: 10.1080/08946566.2011.584049

Tesliuk R., Krupin V. (2019) The Ageing of Ukraine’s Population: Demographic Trends, Social and Economic Implications. Wieś i Rolnictwo, vol. 3(184), pp. 121–135. DOI: 10.7366/wir032019/06

Libanova E. M. (2020) Bidnist naselennya Ukrayiny: metodolohiya, metodyka ta praktyka analizu [Poverty of the population of Ukraine: methodology, technique and practice of analysis]. Uman, 456 p. (in Ukrainian)

Polyakova S., Kohatko Yu. (2023) Bidnist ukrayinskykh pensioneriv: dovoyenna sytuatsiya i vplyv viyny [Poverty of Ukrainian pensioners: the pre-war situation and the impact of the war]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, no 52(2), pp. 92–109. DOI: 10.15407/dse2023.02.092 (in Ukrainian)

Makarova O. V. (2017) Priorytety polityky znyzhennya sotsialnoyi vrazlyvosti [Priorities of the policy of reducing social vulnerability]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, no 2, pp. 102–111. DOI: 10.15407/dse2017.02.102 (in Ukrainian)

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies. (2014) Naselennia Ukrainy. Imperatyvy demohrafichnoho starinnia. [Population of Ukraine. Imperatives of demographic ageing]. Kyiv. 288 p. Available at: https://www.idss.org.ua/monografii/2014_Naselennya.pdf (accessed October 30, 2023) (in Ukrainian)

Andrusyshyn N. I. (2022) Sotsialna vrazlyvist naselennya: definitsiyi, pidkhody do rozuminnya ta otsinyuvannya [Social vulnerability of the population: definitions, approaches to understanding and assessment]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol 37. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-37-42 (in Ukrainian)

Ryndzak O. T. (2021) Sotsialna vrazlyvist naselennya ta yiyi ponyatiyno-terminolohichne zabezpechennya [Social vulnerability of the population and its conceptual and terminological support]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol 33. DOI: 10.32782/2524-0072/2021-33-79 (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. (2023) Population of Ukraine. [Data set]. Available at: http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/popul_eng.htm (accessed October 30, 2023)

The UN Refugee Agency. (n. d.) Ukraine Refugee Situation. Operational Data Portal. Available at: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (accessed October 29, 2023)

UNHCR Regional Office for Europe. (February, 2023) Zhyttya na pauzi: namiry ta perspektyvy bizhentsiv z Ukrayiny. Rehionalnyі zvit shchodo namiriv bizhentsiv № 3 [Life on pause: intentions and perspectives of refugees from Ukraine. Refugee Intentions Regional Report No. 3]. Available at: https://data.unhcr.org/en/documents/details/104122 (accessed October 29, 2023) (in Ukrainian)

United Nations. (2022) Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects 2022. Department of Economic and Social Affairs. Available at: https://population.un.org/wpp/Download/ (accessed October 29, 2023)

World Health Organization. (2002) Active ageing: a policy framework Available at: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed October 30, 2023)

Аndreieva О., Hakman А. (2021) Theoretical basis of Ukrainian population active aging. Theory and methods of physical education and sports, vol. 1, pp. 13–18. DOI: 10.32652/tmfvs.2021.1.13–18 (in Ukrainian)

National Security and Defense Council of Ukraine. (May 14, 2021) Stratehiya lyudskoho rozvytku [Strategy of human development]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/u225_21?an=477 (accessed October 30, 2023) (in Ukrainian)

Cabinet of Ukraine. (January 11, 2018) Stratehiya derzhavnoyi polityky z pytan zdorovoho ta aktyvnoho dovholittya naselennya na period do 2022 roku. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11 sichnya 2018 r. № 10-r. [State policy strategy on healthy and active longevity of the population for the period until 2022. Order of the Cabinet of Ukraine dated January 11, 2018 No. 10-r]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-derzhavnoyi-politiki-z-pitan-zdorovogo-ta-aktivnogo-dovgolittya-naselennya-na-period-do-2022-roku (accessed October 30, 2023) (in Ukrainian)

Board of the Opole Voivodeship. (2014) Opolskie dla Rodziny. Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku [Opolskie for Family. Special Demographic Zone program in the Opolskie Voivodeship until 2020]. Opole, 2014. Available at: https://docplayer.pl/5037818-Opolskie-dla-rodziny-program-specjalnej-strefy-demograficznej-w-wojewodztwie-opolskim-do-2020-roku-zarzad-wojewodztwa-opolskiego.html (accessed October 30, 2023) (in Polish)

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Теслюк, Р., & Бідак, В. (2023). СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-14
Розділ
ЕКОНОМІКА