АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: валова зовнішня заборгованість, валовий внутрішній продукт, фінансова стійкість, національна економічна безпека, ризики, геополітичні виклики, боргова політика

Анотація

Дослідження зовнішньої заборгованості України є не лише метою нашого дослідження, а й необхідним урядовим завданням в умовах нинішніх економічних проблем та геополітичних викликів. У ході роботи застосовувались методи структурного аналізу, синтезу, аналогії та порівняння. У статті досліджено сутність валової зовнішньої заборгованості, її структурні елементи та вплив на економіку нашої держави. Здійснено аналіз зовнішніх боргових зобов’язань України за останнє десятиріччя. Встановлено тісний взаємозв’язок між показниками валового зовнішнього боргу та валового внутрішнього продукту як двох важливих складників, які визначають стан економічної системи України та її розвиток у майбутньому. З’ясовано, що валовий зовнішній борг за підсумками останнього аналізованого десятиріччя майже не змінився, проте істотні коливання протягом деяких періодів все ж простежуються. Валовий внутрішній продукт, як головний індикатор макроекономічної стабільності держави, зазнав позитивних зрушень у 2017 та 2021 роках, коли його приріст сягав відповідно 20 та 28 % порівняно з попередніми періодами. Відношення валового зовнішнього боргу до валового внутрішнього продукту є важливим економічним показником, який дає змогу ідентифікувати наявність загрози економічній безпеці України. Його граничний рівень визначений Бюджетним кодексом України і становить 60 %. Результати проведеного аналізу свідчать про критичний рівень економічної безпеки, адже відсоткове співвідношення цих показників протягом 2014–2022 років перевищувало 60 % – законодавчо встановлений граничний рівень. Виокремлено структурні компоненти, за допомогою яких можна здійснити комплексний борговий аналіз. Так, аналіз зовнішнього боргу треба здійснювати за секторами економіки, строками погашення та фінансовими інструментами. На основі статистичних даних Національного банку України здійснено структурний аналіз валової зовнішньої заборгованості нашої держави за період з IV кварталу 2022 по II квартал 2023 року. Практична цінність дослідження полягає в тому, що отримані результати дають змогу оцінити масштаби катастрофічної залежності від міжнародних кредиторів. Україна потребує реформування чинної боргової політики з переорієнтацією на сучасні геополітичні виклики. Фінансова стійкість та економічна безпека України в умовах складних викликів сьогодення може бути ефективною лише за умови раціонального управління борговими зобов’язаннями та вжиття відповідних заходів з боку держави.

Посилання

Галайко Н. Оцінка впливу окремих показників на зовнішній борг України. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-73

Соколовська О. Вплив зовнішнього боргу на економічне зростання України. Економіка і організація управління. 2022. № 1(45). С 97–106.

Погоріла А. Управління зовнішнім боргом країни: світовий досвід та українська проблематика. Менеджмент як фактор соціально-економічного розвитку : матеріали І студент. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6 квітня 2023 р.). / упоряд. Ю. В Грудцина. Київ, 2023. С. 114–116.

Замкова Н., Гнидюк І. Державний борг України за масштабної кризи. SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету). 2022. № 144(4). С 110–121.

Щетинін А., Ульянова Л., Чайка, Ю. Дефіцит державного бюджету і державний борг України: сучасний стан та підходи до його покращення. Економічний простір. 2022. № 179. С. 37–43.

Батракова Т., Денисенко А. Структура, динаміка та сучасні тенденції зовнішньої державної заборгованості України. Економіка та суспільство. 2021. № 26.

Державний борг та гарантований державою борг. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (дата звернення 30.10.2023)

Україна завершує рік із рекордним доларовим ВВП. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3377287-ukraina-zaversue-rik-iz-rekordnim-dolarovim-vvp-smigal.html (дата звернення 30.10.2023)

Бюджетний кодекс України: Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-VI/ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 48. Ст. 18.

Статистика зовнішнього сектору. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (дата звернення 30.10.2023)

Halaiko, N. (2023). Otsinka vplyvu okremykh pokaznykiv na zovnishnii borh Ukrainy [Assessment of the impact of individual indicators on the external debt of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-73

Sokolovska, O. (2022). Vplyv zovnishnoho borhu na ekonomichne zrostannia Ukrainy [The influence of external debt on the economic growth of Ukraine]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, vol. 1(45), pp. 97-106. https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.1.10

Pohorila, A. (2023). Upravlinnia zovnishnim borhom krainy: svitovyi dosvid ta ukrainska problematyka [Management of the country's external debt: world experience and Ukrainian issues]. Menedzhment yak faktor sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: I studentska naukovo- praktychna konferentsiya (Kyiv, April 6, 2023). Kyiv: edit. Yu. V. Grudtsyna, 2023, pp. 114-116. (in Ukrainian)

Zamkova, N., & Hnydiuk, I. (2022). Derzhavnyi borh Ukrainy za masshtabnoi kryzy [State debt of Ukraine during the large-scale crisis]. SCIENTIA· FRUCTUOSA (VISNYK Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu) – SCIENTIA· FRUCTUOSA (BULLETIN of Kyiv National University of Trade and Economics), vol. 144(4), pp. 110-121. https://doi.org/10.31617/1.2022(144)08

Shchetynin, A., Ulianova, L., & Chaika, Yu. (2022). Defitsyt derzhavnoho biudzhetu i derzhavnyi borh Ukrainy: suchasnyi stan ta pidkhody do yoho pokrashchennia [State budget deficit and state debt of Ukraine: current state and approaches to its improvement]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, vol. (179), pp. 37-43. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-6

Batrakova, T., & Denysenko, A. (2021). Struktura, dynamika ta suchasni tendentsii zovnishnoi derzhavnoi zaborhovanosti Ukrainy [Structure, dynamics and current trends of the external state debt of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol.(26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-17

Derzhavnyi borh ta harantovanyi derzhavoiu borh. Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [State debt and state-guaranteed debt. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (accessed October 30, 2023)

Ukraina zavershuie rik iz rekordnym dolarovym VVP [Ukraine ends the year with a record dollar GDP]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3377287-ukraina-zaversue-rik-iz-rekordnim-dolarovim-vvp-smigal.html (accessed October 30, 2023)

Verkhovna Rada Ukrainy (2010). Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 8 lypnia 2010 roku № 2456-VI [Budget Code of Ukraine of July 8, 2010 № 2456-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 48, 18. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (in Ukrainian)

Statystyka zovnishnoho sektoru. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho Banku Ukrainy [Statistics of the external sector. Official website of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (accessed October 30, 2023)

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Пікуліна, О., Огданський, К., & Пікуліна, Н. (2023). АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-2
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ