МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ІТ-КОМПАНІЙ

  • Людмила Піддубна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-9471-2820
  • Ірина Чуєва Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0009-0008-9702-9593
Ключові слова: Персонал, ІТ компанії, цифрові технології, штучний інтелект, хмарна технологія CloudERP, блокчейн, платформи digital learning, технології віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності

Анотація

Стрімкий розвиток галузі інформаційних технологій (ІТ галузь) протягом останніх двадцяти років призвів до поширення організацій, результатом роботи яких є інформаційні продукти (ІТ продукція): технічні засоби, носії інформації, телекомунікаційне обладнання та мережі, інформація у вигляді текстових, графічних і інших документів, програмне забезпечення, стандарти, міжмережеві протоколи і угоди. Ці компанії за рівнем прибутковості і капіталізації витісняють підприємства традиційних галузей, а їхня продукція докорінно змінює технології виробництва та усталені бізнес-моделі. Найважливішим ресурсом ІТ галузі є люди, як єдині носії креативного, інноваційного мислення, а управління персоналом в ІТ компаніях спрямовано перш за все на забезпечення високого рівня новизни та унікальності. Метою статті є узагальнення світового досвіду використання цифрових інструментів у сфері управління персоналом в ІТ-галузі. Використання загальнонаукових методів дослідження, таких як аналіз, синтез, класифікація, узагальнення дозволило виділити основні цифрові технології, які можуть бути використанні в управлінні персоналом вітчизняних ІТ компаній.

Посилання

Strohmeier S. Digital human resource management: A conceptual clarification. German Journal of Human Resource Management. 2020. Т. 34. №. 3. С. 345-365. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2397002220921131 (дата звернення: 17.10.2023)

Mohammad Reza Azizi Innovative human resource management strategies during the COVID-19 pandemic: A systematic narrative review approach. Heliyon. 2021. Т. 7, № 6. С. e07233. URL: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07233 (дата звернення: 05.09.2023)

Горобинська М.В., Бестужева С.В. Вплив E-HRM на результативність персоналу міжнародних компаній. Інфраструктура ринку. 2023. № 71. С. 115-120 URL: https://doi.org/10.32782/infrastruct71-21 (дата звернення: 05.09.2023)

Бербенець О. В., Сичова М. О., Таран О. О. Управління персоналом банківської установи. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2022. № 18. С. 62–67. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.18.62 (дата звернення: 06.09.2023)

Глущенко Л., Пілявоз Т., Коваль Н. Управління персоналом у сучасній структурі управління підприємством. Економіка та суспільство. 2022. № 35. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-41 (дата звернення: 06.09.2023)

Кустріч Л. О. Управління персоналом: тренди та інноватика. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2023. № 12. С. 20–25. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.12.20 (дата звернення: 06.09.2023)

Осовська Г.В. [та ін.]. Удосконалення системи управління персоналом підприємтва. Efektyvna ekonomika. 2023. № 6. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.6.38 (дата звернення: 06.09.2023)

Пархоменко-Куцевіл О. Інноваційні аспекти управління людськими ресурсами державної служби України. Наукові перспективи. 2023. № 6(36). URL: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-6(36)-151-162 (дата звернення: 06.09.2023)

Череп О., Калюжна Ю., Михайліченко Л. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 48. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-24 (дата звернення: 06.09.2023)

Черненко Н. І. Штучний інтелект в управлінні персоналом. Таврійський науковий вісник. Серія: Eкoноміка. 2022. Вип. 12. С. 76–83. URL: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.12.11 (дата звернення: 17.10.2023)

Федорова Ю. Інноваційні інформаційні технології в підготовці та управлінні персоналом. Adaptive management theory and practice economics. 2021. Т. 11, № 22. URL: https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-11 (дата звернення: 06.09.2023)

Чи готові ви підкорятися нейробосу? Частково машини вже нами керують і можуть замінити поганого менеджера середньої ланки — за матеріалом BBC URL: https://babel.ua/texts/59683-chi-gotovi-vi-pidkoryatisya-neyrobosu-chastkovo-mashini-vzhe-nami-keruyut-i-mozhut-zaminiti-poganogo-menedzhera-serednoji-lanki-za-materialom-bbc (дата звернення: 17.10.2023)

Help your HR pros focus on the human aspect of HR URL: https://www.ibm.com/products/watsonx-assistant/hr (дата звернення: 17.10.2023)

How a digital transformation of its employee experience helped fuel Levi's growth HR URL: https://www.cnbc.com/advertorial/2022/12/06/how-a-digital-transformation-of-its-employee-experience-helped-fuel-levis-growth.html (дата звернення: 17.10.2023)

Boeing Conducts First-Ever Astronaut Training in Virtual Reality using Varjo Headsets. URL: https://www.boeing.com/global/boeing-in-europe/news/2020/boeing-conducts-first-ever-astronaut-training-in-vr.page (дата звернення: 17.10.2023)

IT Services Market Size, Share & Trends Report IT Services Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (AI & ML, Big Data Analytics), By Approach (Proactive, Reactive), By Deployment, By Enterprise Size, By End-use, By Type, By Application, And Segment Forecasts, 2023 – 2030: // URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/it-services-market-report (дата звернення 30.10.2023)

Strohmeier S. (2020) Digital human resource management: A conceptual clarification. German Journal of Human Resource Management. vol. 34. №. 3. pp. 345-365. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2397002220921131 (accessed October 17, 2023)

Mohammad Reza Azizi (2021) Innovative human resource management strategies during the COVID-19 pandemic: A systematic narrative review approach. Heliyon. vol. 7, № 6. p. e07233. Available at: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07233 (accessed September 5, 2023)

Horobynska M.V., Bestuzheva S.V. (2023) Vplyv E-HRM na rezultatyvnist personalu mizhnarodnykh kompanii [The impact of E-HRM on the performance of international companies' personnel]. Infrastruktura rynku. no. 71. pp. 115-120 Available at: https://doi.org/10.32782/infrastruct71-21 (accessed September 5, 2023)

Berbenets O. V., Sychova M. O., Taran O. O. (2022) Upravlinnia personalom bankivskoi ustanovy [Personnel management of a banking institution]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. no. 18. pp. 62–67. Available at: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.18.62 (accessed September 6, 2023)

Hlushchenko L., Piliavoz T., Koval N. (2022) Upravlinnia personalom u suchasnii strukturi upravlinnia pidpryiemstvom [Personnel management in the modern structure of enterprise management]. Ekonomika ta suspilstvo. no. 35. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-41 (accessed September 6, 2023)

Kustrich L. O. (2023) Upravlinnia personalom: trendy ta innovatyka [Personnel management: trends and innovations]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. no. 12. pp. 20–25. Available at: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.12.20 (accessed September 6, 2023)

Osovska H.V. (2023) Udoskonalennia systemy upravlinnia personalom pidpryiemtva [Improving the personnel management system of the enterprise]. Efektyvna ekonomika. no. 6. Available at: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.6.38 (accessed September 6, 2023)

Parkhomenko-Kutsevil O. (2023) Innovatsiini aspekty upravlinnia liudskymy resursamy derzhavnoi sluzhby Ukrainy [Innovative aspects of human resource management in the civil service of Ukraine]. Naukovi perspektyvy. no. 6(36). Available at: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-6(36)-151-162 (accessed September 6, 2023)

Cherep O., Kaliuzhna Yu., Mykhailichenko L. (2023) Osoblyvosti upravlinnia personalom v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Features of personnel management in the conditions of martial law in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo. no. 48. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-24 (accessed September 6, 2023)

Chernenko N. I. (2022) Shtuchnyi intelekt v upravlinni personalom [Artificial intelligence in personnel management]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika. vol. 12. pp. 76–83. Available at: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.12.11 (accessed October 17, 2023)

Fedorova Yu. (2021) Innovatsiini informatsiini tekhnolohii v pidhotovtsi ta upravlinni personalom [Innovative information technologies in the training and management of personnel]. Adaptive management theory and practice economics. vol. 11, no.22. Available at: https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-11 (accessed September 6, 2023)

Chy hotovi vy pidkoriatysia neirobosu? Chastkovo mashyny vzhe namy keruiut i mozhut zaminyty pohanoho menedzhera serednoi lanky — za materialom BBC [Are you ready to obey the neuroboss? Machines are already partially managing us and can replace a bad middle manager - according to the BBC]. Available at: https://babel.ua/texts/59683-chi-gotovi-vi-pidkoryatisya-neyrobosu-chastkovo-mashini-vzhe-nami-keruyut-i-mozhut-zaminiti-poganogo-menedzhera-serednoji-lanki-za-materialom-bbc (accessed October 17, 2023)

Help your HR pros focus on the human aspect of HR. Available at: https://www.ibm.com/products/watsonx-assistant/hr (accessed October 17, 2023)

How a digital transformation of its employee experience helped fuel Levi's growth HR. Available at: https://www.cnbc.com/advertorial/2022/12/06/how-a-digital-transformation-of-its-employee-experience-helped-fuel-levis-growth.html (accessed October 17, 2023)

Boeing Conducts First-Ever Astronaut Training in Virtual Reality using Varjo Headsets. Available at: https://www.boeing.com/global/boeing-in-europe/news/2020/boeing-conducts-first-ever-astronaut-training-in-vr.page (accessed October 17, 2023)

IT Services Market Size, Share & Trends Report IT Services Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (AI & ML, Big Data Analytics), By Approach (Proactive, Reactive), By Deployment, By Enterprise Size, By End-use, By Type, By Application, And Segment Forecasts, 2023 – 2030: // URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/it-services-market-report (accessed October 30, 2023)

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Піддубна, Л., & Чуєва , І. (2023). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ІТ-КОМПАНІЙ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-98
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ