ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ СТАРТАПУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

  • Надія Бєлікова Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України https://orcid.org/0000-0002-5082-2905
Ключові слова: стартап, система управління, менеджмент, внутрішнє середовище, життєвий цикл, ключові компетенції

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням ідентифікації та вирішення проблем у сфері управління внутрішнім середовищем стартапів. Актуальність підтверджується тією важливою роль, що стартапи відіграватимуть у повоєнній відбудові України внаслідок своєї здатності бути драйверами успіху в пріоритетних секторах економіки України, а також тим, що науково-методичне забезпечення управління стартапами розвинуто недостатньо повно. У статті визначені проблемні аспекти у сфері управління внутрішнім середовищем стартапу та можливі шляхи їх вирішення. На різних етапах життєвого циклу стартапу можуть реалізовуватися різні інструменти управління, а в результаті його реалізації має бути створена база знань, що забезпечить конкурентні переваги в поточній ринковій ситуації, потенціал для відкриття та впровадження нових технологій, управлінських рішень та здатність генерувати нові тренди в інноваційному розвитку.

Посилання

Міжнародна конференція з питань відновлення України (URC 2022). URL : https://rdo.in.ua/announce/mizhnarodna-konferenciya-z-pytan-vidnovlennya-ukrayiny-urc-2022 (дата звернення: 27.10.2023).

У Берліні організовано конференцію щодо "плану Маршалла" для України (оновлено). URL : https://lb.ua/world/2022/10/25/533697_berlini_organizovano_konferentsiyu.html (дата звернення: 27.10.2023).

Спільна заява Італії та України з нагоди Конференції з відновлення України. URL : https://ambkiev.esteri.it/ambasciata_kiev/uk/ambasciata/news/dall_ambasciata/2023/04/comunicato-congiunto-italia-ucraina.html (дата звернення: 27.10.2023).

Міжнародна Конференція з питань відновлення України (URC 2023). URL : https://rdo.in.ua/announce/mizhnarodna-konferenciya-z-pytan-vidnovlennya-ukrayiny-urc-2023 (дата звернення: 27.10.2023).

Управління стартапами : підручник для для здобувачів вищої освіти за економічними спеціальностями / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2020. 716 с.

Палійчук С., Федоров Р. Основні перешкоди розвитку стартапів України. Ефективна економіка. № 11. 2021. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/102.pdf (дата звернення: 27.10.2023).

Сак Т. В., Шостак Л. В., Вознюк Є. С. Розвиток стартапів в Україні: теоретичні аспекти, тенденції, можливості. Інфраструктура ринку. Випуск 65. 2022. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2022/65_2022/9.pdf (дата звернення: 27.10.2023).

Маркетинг стартап-проектів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для усіх спеціальностей другого освітнього ступеню «магістр» / За заг. ред. С. О. Солнцева / С.О. Солнцев, О.В. Зозульов, Н. В. Юдіна, Т. О. Царьова, Н. В. Язвінська ; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,2 Мбайт). - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 218 с.

Startup Ranking. URL: https://www.startupranking.com/countries (дата звернення: 27.10.2023).

Trott, P. (2017). Innovation management and new product development. Sixth Edition. Pearson Education Limited. 636 p.

Skare M., Gavurova B., Polishchuk V. A decision-making support model for financing start-up projects by venture capital funds on a crowdfunding platform. Journal of Business. Volume 158. March 2023. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296323000772?via%3Dihub#preview-section-references (дата звернення: 27.10.2023).

Galbreath, J. and Galvin, P. Which resources matter? A fine-grained test of the resource-based view of the firm. Academy of Management Best Paper Proceedings, p. L1–6, 6p; (AN 13863763), August, New Orleans, LA. 2004.

Nelson, R.R. Why do firms differ, and how does it matter? Strategic Management Journal. vol. 12, no. 1. 1991. РР. 61–74.

Pavitt, K. What we know about the strategic management of technology. California Management Review. vol. 32, no. 3. 1990. РР. 17–26.

Mizhnarodna konferentsiia z pytan vidnovlennia Ukrainy (URC 2022) [International Conference on Reconstruction of Ukraine (URC 2022)]. Available at: https://rdo.in.ua/announce/mizhnarodna-konferenciya-z-pytan-vidnovlennya-ukrayiny-urc-2022 (accessed: October 27, 2023).

U Berlini orhanizovano konferentsiiu shchodo "planu Marshalla" dlia Ukrainy (onovleno) [A conference on the "Marshall Plan" for Ukraine was organized in Berlin (updated)]. Available at: https://lb.ua/world/2022/10/25/533697_berlini_organizovano_konferentsiyu.html (accessed: October 27, 2023).

Spilna zaiava Italii ta Ukrainy z nahody Konferentsii z vidnovlennia Ukrainy [Joint statement of Italy and Ukraine on the occasion of the Conference on the Reconstruction of Ukraine]. Available at: https://ambkiev.esteri.it/ambasciata_kiev/uk/ambasciata/news/dall_ambasciata/2023/04/comunicato-congiunto-italia-ucraina.html (accessed: October 27, 2023).

Mizhnarodna Konferentsiia z pytan vidnovlennia Ukrainy (URC 2023) [International Conference on Reconstruction of Ukraine (URC 2023)]. Available at: https://rdo.in.ua/announce/mizhnarodna-konferenciya-z-pytan-vidnovlennya-ukrayiny-urc-2023 (accessed: October 27, 2023).

Havrysh O. A. and oth. (2020). Upravlinnia startapamy : pidruchnyk dlia dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity za ekonomichnymy spetsialnostiamy [Management of startups: a textbook for students of higher education in economic specialties]. Kyiv: KPI named after Igor Sikorskyi, Polytechnic Publishing House, 716 p. (in Ukrainian)

Paliichuk S., Fedorov R. (2021) Osnovni pereshkody rozvytku startapiv Ukrainy [The main obstacles to the development of startups in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/102.pdf (accessed: October 27, 2023).

Sak T. V., Shostak L. V., Vozniuk Ye. S. (2022) Rozvytok startapiv v Ukraini: teoretychni aspekty, tendentsii, mozhlyvosti [Development of startups in Ukraine: theoretical aspects, trends, opportunities]. Infrastruktura rynku. no 65. Available at: http://market-infr.od.ua/journals/2022/65_2022/9.pdf (accessed: October 28, 2023).

Solntsev S.O. and oth. (2019) Marketynh startap-proektiv [Marketing of startup projects]. navch. posib. dlia usikh spetsialnostei druhoho osvitnoho stupeniu «mahistr» [education manual for all specialties of the second educational degree "master"]. Kyiv: KPI named after Igor Sikorskyi, 218 p. (in Ukrainian)

Startup Ranking. Available at: https://www.startupranking.com/countries (accessed: October 27, 2023).

Trott, P. (2017) Innovation management and new product development. Sixth Edition. Pearson Education Limited. 636 p.

Skare M., Gavurova B., Polishchuk V. (2023) A decision-making support model for financing start-up projects by venture capital funds on a crowdfunding platform. Journal of Business. Volume 158. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296323000772?via%3Dihub#preview-section-references (accessed: October 28, 2023).

Galbreath, J. and Galvin, P. (2004) Which resources matter? A fine-grained test of the resource-based view of the firm. Academy of Management Best Paper Proceedings, p. L1–6, 6p; (AN 13863763), August, New Orleans, LA.

Nelson, R.R. (1991) Why do firms differ, and how does it matter? Strategic Management Journal. vol. 12, no. 1. РР. 61–74.

Pavitt, K. (1990) What we know about the strategic management of technology. California Management Review. vol. 32, no. 3. РР. 17–26.

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Бєлікова, Н. (2023). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ СТАРТАПУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ . Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-96
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ