СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: стратегічне управління, менеджмент, туризм, туристична галузь, сталий розвиток, туристичний регіон

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням стратегічного управління туристичною галуззю України на засадах сталого розвитку. Актуалізуються питання стратегічного управління розвитком туристичного регіону як на національному так і місцевому рівнях. Сталий розвиток туристичного регіону розглядається вченими в двох аспектах: як підвид соціально-економічної системи; як самостійний вид територіальних систем. В результаті дослідження було проаналізовано і узагальнено фактори, що гальмують сталий розвиток туризму в Приазов’ї. Запропоновано функціонально-логічну модель стратегічного управління розвитком туристичного регіону на засадах сталого розвитку, яка ґрунтується на багатокритеріальному підході, перевагою якого є його гнучкість. Модель не дозволяє замикатися на тому чи іншому факторі, так само, як і залишає можливість внесення нових параметрів в систему розглянутих показників.

Посилання

Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Модель управління розвитком туристичного бізнесу території на інноваційному підході. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2018. Том 28. № 2. С. 9–20.

Stoyka A., Horiunova K. Principles of sustainable development in public administration of the tourism industry. Public administration for sustainable development. Collective monograph. Mariupol: East Publishing House Ltd. 2020. URL: https://dsum.edu.ua/storage/documents/monografs/Public%20Administration%20for%20Sustainable%20Development/Monograph_2020.pdf

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. URL: https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/ (дата звернення: 14.08.2023)

Стойка А.В., Чечель А.О. Фінансова децентралізація як чинник сталого територіального розвитку. Менеджер. Вісник Державного університету управління (Серія «Державне управління»). ДонДУУ, Маріуполь, 2020. № 1(86). С. 60–77

WTTC Economic Impact Reports. URL: https://wttc.org/research/economic-impact (дата звернення: 21.08.2023)

Butowski, L. Sustainable Tourism – A Model Approach, Visions for Global Tourism Industry – Creating and Sustaining Competitive Strategies. URL: http://www.intechopen.com/books/visions-for-global-tourism-industry-creating-and-sustaining-competitive-strategies/sustainable-tourism-a-modeling-approach. (дата звернення: 14.08.2023)

Casagrandi, R., Rinaldi S. Theoretical approach to tourism sustainability. Conservation Ecology. URL: http://home.deib.polimi .it/rinaldi/ENS/fr_5.a.pdf. (дата звернення: 01.08.2023)

Stoyka A., Horiunova K. Socio-economic instruments for sustainable development of tourism. Public administration for sustainable development. Collective monograph. The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie. – Mariupol: East Publishing House Ltd.. 2018. P. 126–142.

Vdovichen A.A., Vdovichena O.H. (2018) Model upravlinnia rozvytkom turystychnoho biznesu terytorii na innovatsiinomu pidkhodi [Model of managing the development of the territory's tourism business based on an innovative approach]. Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. Prats, vol. 28, no 2, pp. 9–20.

Stoyka A., Horiunova K. (2020) Principles of sustainable development in public administration of the tourism industry. Public administration for sustainable development. Collective monograph. Mariupol: East Publishing House Ltd. Available at: https://dsum.edu.ua/storage/documents/monografs/Public%20Administration%20for%20Sustainable%20Development/Monograph_2020.pdf

Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku [strategy of sustainable development of Ukraine until 2030]. Available at: https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/ (accessed August 14, 2023).

Stoika A.V., Chechel A.O. (2020) Finansova detsentralizatsiia yak chynnyk staloho terytorialnoho rozvytku [Financial decentralization as a factor of sustainable territorial development]. Menedzher. Visnyk Derzhavnoho universytetu upravlinnia (Seriia «Derzhavne upravlinnia»), no 1(86), pp. 60–77.

5. WTTC Economic Impact Reports. Available at: https://wttc.org/research/economic-impact (accessed August 21, 2023).

Butowski, L. Sustainable Tourism – A Model Approach, Visions for Global Tourism Industry – Creating and Sustaining Competitive Strategies. Available at: http://www.intechopen.com/books/visions-for-global-tourism-industry-creating-and-sustaining-competitive-strategies/sustainable-tourism-a-modeling-approach (accessed August 14, 2023).

Casagrandi, R., Rinaldi S. Theoretical approach to tourism sustainability. Conservation Ecology. Available at: http://home.deib.polimi.it/rinaldi/ENS/fr_5.a.pdf (accessed August 8, 2023).

Stoyka A., Horiunova K. (2018) Socio-economic instruments for sustainable development of tourism. Public administration for sustainable development. Collective monograph. The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie. – Mariupol: East Publishing House Ltd. P. 126–142.

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Горюнова, К. (2023). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-109