ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: ІНКЛЮЗИВНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна економіка, інклюзивне зростання, інклюзивний розвиток економіка регіону, конкурентні переваги економіки регіону, конкурентоспроможність економіки регіону

Анотація

В статті розглянуто сутність таких економічних категорій як: інклюзивна економіка, інклюзивний розвиток, інклюзивне зростання, конкурентні переваги економіки регіону, конкурентоспроможність економіки регіону. Висвітлено важливість застосування інклюзивного підходу до розвитку економіки на регіональному рівні. Автором досліджено основні умови інклюзивного зростання. Визначено напрямки інклюзивного розвитку економіки на регіональному рівні. Закцентовано увагу на ролі людського капітулу у розвитку інклюзивної економіки та у формуванні конкурентних переваг економіки регіону. Визначено, що людський капітал є однією з найважливіших соціально-економічних категорій, що забезпечує інклюзивний розвиток та формує конкурентні переваги економіки регіону. Метою інклюзивного розвитку та формування висококонкурентної економіки регіону є забезпечення зростання якості та рівня життя населення.

Посилання

Базилюк А. В. (2015) Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку Економіка та управління на транспорті. - 2015. - Вип. 1. - С. 19–29. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5

Воробйова Н., Гаврилюк С., Литвинова Т. (2023) Деякі аспекти інклюзивного розвитку економіки України Вчені записки Університету «КРОК» 2023, №1(69), с. 29-37 https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/568/589

Уніят А. В., Юзвін З. I. (2019) Концепція інклюзивної економіки в контексті сучасного сталого розвитку країн. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6905 (дата звернення: 30.10.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.55

Дідух, С. М. (2020) Інклюзивна економіка як нова парадигма сталого розвитку [Текст] / Сергій Мирославович Дідух, Людмила Леонідівна Лобоцька, Вікторія Олександрівна Мініна // Український журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 3. – С. 100–107

Павліха Н., Цимбалюк І. (2020) Науковий базис формування теорії інклюзивного розвитку регіону. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2020. №3. – с. 136-142

Єфремова Н.Ф., Чічкань О.І., Галаганов В.О. (2015) Інвестиції в людський капітал і формування конкурентоспроможності підприємства. Економічна наука Інвестиції: практика та досвід 2015, № 6. – с. 71-76

Bazyliuk A. V. (2015) Inkliuzyvne zrostannia yak osnova sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Inclusive growth as the basis of socio-economic development] Ekonomika ta upravlinnia na transporti. - 2015. - vol. 1. - pp. 19–29. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5

Vorobiova N., Havryliuk S., Lytvynova T. (2023) Deiaki aspekty inkliuzyvnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Some aspects of the inclusive development of the economy of Ukraine] Vcheni zapysky Universytetu «KROK» 2023, no.1(69), pp. 29-37 https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/568/589 3. Uniiat A. V., Yuzvin Z. I. (2019) Kontseptsiia inkliuzyvnoi ekonomiky v konteksti suchasnoho staloho rozvytku krain. [The concept of inclusive economy in the context of modern sustainable development of countries.] Efektyvna ekonomika. 2019. no. 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6905 (data zvernennia: 30.10.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.55

Didukh, S. M. (2020) Inkliuzyvna ekonomika yak nova paradyhma staloho rozvytku [Inclusive economy as a new paradigm of sustainable development] [Tekst] / Serhii Myroslavovych Didukh, Liudmyla Leonidivna Lobotska, Viktoriia Oleksandrivna Minina // Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. – 2020. – vol. 5. –no. 3. –pp. 100–107

Pavlikha N., Tsymbaliuk I. (2020) Naukovyi bazys formuvannia teorii inkliuzyvnoho rozvytku rehionu. [The scientific basis of the formation of the theory of inclusive development of the region.] Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 2020. no.3. – pp. 136-14

Yefremova N.F., Chichkan O.I., Halahanov V.O. (2015) Investytsii v liudskyi kapital i formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Investments in human capital and the formation of the competitiveness of the enterprise]. Ekonomichna nauka Investytsii: praktyka ta dosvid 2015, no. 6. – pp. 71-76

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Паулик, А. (2023). ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: ІНКЛЮЗИВНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-91
Розділ
ЕКОНОМІКА