ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СУЧАСНІ HR-ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: формування трудового потенціалу, оцінка трудового потенціалу, HR-технології, розвиток людського капіталу

Анотація

Метою дослідження є проведення оцінки трудового потенціалу України та визначення напрямів HR-технологій у сучасних реаліях національного ринку праці. У статті актуалізована проблема відсутності єдиних методичних підходів та реальної інформаційної бази даних для здійснення сучасної оцінки трудового потенціалу в Україні. Основні їх причини: окуповані території, вбивства людей, масштабні переміщення населення і бізнесу, внутрішня та зовнішня міграція, відсутність фахівців та коштів для обліку, реєстрації та оцінки об’єктивних сучасних процесів. З метою детальної оцінки трудового потенціалу національної економіки, було проведено дослідження кількісних та якісних параметрів населення України як носіїв робочої сили у довоєнний період 2019-2021 рр. Відбулося погіршення людського потенціалу України у формі поглиблення старіння, зменшення рівня зайнятості, зростання безробіття, погіршення якості та конкурентоздатності робочої сили. Встановлено, що до війни 2022 р. чисельність робочої сили національної економіки щорічно зменшувалась на 250-300 тис. осіб і трудовий потенціал використовувався лише на 60 %. В умовах сучасних викликів і війни, поглибився рівень безробіття, згортається діяльність приватного бізнесу, зменшується реальність заробітної плати, погіршується якість життя. Країна була ослаблена як з точки зору людських ресурсів, так і економічно. Військовий стан впроваджений з лютого 2022 р. в Україні зменшив наявний трудовий потенціал з 17 млн. осіб 2021 р. до 12 млн у 2023 р. Використовуючи інформаційно-аналітичні дані ООН, Міжнародної організації з міграції, результати досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ, було здійснено оцінку населення та трудового потенціалу України у 2023 р. З метою раціонального використання трудового потенціалу рекомендовано застосування сучасного інструментарію HR-технологій для продуктивної зайнятості, інтенсивної працевіддачі та розвитку потенційних можливостей персоналу.

Посилання

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. К.: Т-во “Знання”, 2006. 367 с

Грузіна І.А., Дериховська В.І. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством: монографія. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 252 с.

Звонар В.П. Інноваційні технології розвитку соціального капіталу. Демографія та соціальна економіка. 2021. № 2(44) С.22-36.

Кеннеди Д. Жестий менеджмент: заставьте людей работать на результат; пер. с англ. , доп. и перераб. К.: Альпіна Паблішер, 2020. 332 с.

Капітанець С.В., Вареня Н., Корольчук О.Л., Кулініч Т., Кільніцька O., Головачук Х. Проблеми забезпечення кадрової стабільності та безпеки в органах державної влади країн з перехідною економікою. Світова спільнота- академія науки та інженерії. Операції з бізнесу та економіки. 2021. №18. С. 815-821. URL: https://wseas.com/journals/bae/2021/b565107-1352.pdf

Кільніцька О.С., Старунська Л.В., Переуда С.Ю. Кадрова безпека сільськогосподарських підприємств України: оцінка та напрями забезпечення / Scientific Horizons. Наукові горизонти. 2020. Том 23. № 11. С. 70-80. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/11020/1/SH_2020_23_11_70-80.pdf

Лібанова Е.М. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2016. 328 с.

Лансіоні П. П’ять пороків команди. Притча про лідерство. Київ: Наш формат, 2019. 192 с.

Ловіцька Л. В Україні з'явилося багато вакансій і зросли зарплати: названі найпопулярніші професії. URL: Робота в Україні: кількість вакансій та зарплати зросли - Today.ua

Марущак О. Скільки залишиться українців після війни: експерти про скорочення населення та катастрофічне співвідношення жінок і чоловіків. URL: https://tsn.ua/exclusive/skilki-zalishitsya-ukrayinciv-pislya-viyni-eksperti-poyasnili-chomu-skorochuvatimetsya-kilkist-naselennya-2358379.html

Новікова М.М., Мажник Л.О. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: монографія; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. 215 с.

Світова демографічна панель. Україна. сайт Фонду ООН у сфері народонаселення. URL: https://www.unfpa.org/data/world-population/UA

Україна в цифрах. 2021: статистичний збірник. Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Черенько Л. М. Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності: монографія. К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, 2021. 365 с.

Hrishnova O. A. (2001) Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Human capital: formation In the education system and professional training] / K.: Znannia.. Pp. 367 (in Ukrainian)

Hruzina, I. A., Derykhovska, V. I., Hruzyna, Y. A., & Derykhovskaia, V. Y. (2014). Problemy rozvytku personalu v systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Problems of personnel development in the system of strategic management of the enterprise]. monohrafiia [a monograph]. Pp. 252 (in Ukrainian)

Zvonar V.P. (2021) Innovatsiini tekhnolohii rozvytku sotsialnoho kapitalu. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. [Innovative technologies for development of social capital] Vol. 2(44). Pp.22-36. (in Ukrainian)

Den, S. Kennedi. (2020) Zhorstkyi menedzhment. Zastavte liudei pratsiuvaty na rezultat. [Gesture management: make people work for result] M.: Alpina Pablisher. Pp.332

Kapitanets S.V., Varenia N., Korolchuk O.L., Kulinich T., Kilnitska O., Holovchak H. (2021) Problemy zabezpechennia kadrovoi stabilnosti ta bezpeky v orhanakh derzhavnoi vlady krain z perekhidnoiu ekonomikoiu [Problems of ensuring personnel stability and security in the government authorities of countries with economies in transition] WSEAS Transactions on Business and Economics. Vol.18. Рр. 815-821. Available at: https://wseas.com/journals/bae/2021/b565107-1352.pdf

Kilnitska, O. S., et al. (2020) Kadrova bezpeka silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy: otsinka ta napriamy zabezpechennia [Personnel security of agricultural enterprises of Ukraine: assessment and directions of provision]. Tom 23. Vol. 11. Pp. 70-80. (in Ukrainian)

Libanova, E. M. (2016) Liudskyi rozvytok v Ukraini. Innovatsiini vydy zainiatosti ta perspektyvy yikh rozvytku. [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their development] Kyiv: Institute of demography and social studies them. MV Studs of the National academy of sciences of Ukraine. Pp. 328 (in Ukrainian)

Lansioni P. (2019) Piat porokiv komandy. Prytcha pro liderstvo. [Five vsces of a team. A Parable about leadership] . Pp.192 . (in Russian)

Lovitska L. V (2023) Ukraini ziavylosia bahato vakansii i zrosly zarplaty: nazvani naipopuliarnishi profesii. [Many vacancies have appeared in Ukraine and salaries have increased: the most popular professions are named] Available at: https://top.today.ua/v-ukrayini-z-yavilosya-bagato-vakansij-ta-zrosli-zarplati-nazvano-najpopulyarnishi-spetsialnosti/ (accessed October 18, 2023)

Marushchak O. Skilky zalyshytsia ukraintsiv pislia viiny: eksperty pro skorochennia naselennia ta katastrofichne spivvidnoshennia zhinok i cholovikiv [How many Ukrainians will remain after the war: experts on population reduction and the catastrophic ratio of women and men] Available at: https://tsn.ua/exclusive/skilki-zalishitsya-ukrayinciv-pislya-viyni-eksperti-poyasnili-chomu-skorochuvatimetsya-kilkist-naselennya-2358379.html (Accessed June 27, 2023)

Novikova, M. M.ta Mazhnyk L. O. (2012) Tekhnolohiia upravlinnia personalom: teoretychni ta metodychni aspekty. Personnel management technology: theoretical and methodical aspects] monohrafiia [ a monograph]. KhNAMH Pp.215 (in Ukrainian)

Svitova demohrafichna panel. Ukraina. sait Fondu OON u sferi narodonaselennia.[ World Demographic Panel. Ukraine. website of the UN Population Fund.] Available at: https://www.unfpa.org/data/world-population/UA (Accessed October 16, 2023)

Ukraina v tsyfrakh : statystychnyi zbirnyk.[ Ukraine in numbers. 2021: statistical collection.] Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed August 8, 2022)

Cherenko, L. M. (2021) Model rivnia zhyttia v umovakh sotsialno-ekonomichnoi nestabilnosti [A model of the living standard in conditions of socio-economic instability] monohrafiia [ a monograph]. / Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni MV Ptukhy NAN Ukrainy Pp.365 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Кільніцька, О., Яремова, М., & Сушицька, О. (2023). ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СУЧАСНІ HR-ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-84
Розділ
ЕКОНОМІКА