ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: екологічний облік, екологічно орієнтований бухгалтерський облік, організація екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку, природні ресурси, об’єкти екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку

Анотація

В статті представлено огляд теоретичних напрацювань щодо механізмів реалізації концепції сталого розвитку на рівні суб’єктів господарювання. На основі дослідженого термінологічного апарату в сфері економіки природокористування запропоновано впровадження екологічного орієнтованого обліку та узагальнено теоретико-методичні основи його організації, що забезпечить зацікавлених користувачів інформацією про природно-ресурсний потенціал підприємств. Визначено рівні регулювання екологічного орієнтованого обліку та проблеми його впровадження на підприємствах в сучасних умовах господарювання. Уточнено основні завдання, об’єкти обліку та наведено пропозиції щодо формування показників для задоволення інформаційних запитів користувачів в контексті реалізації концептуальних засад сталого розвитку.

Посилання

Аналітична оцінка та контроль бізнес-процесів в межах маркетингової стратегії суб’єкта господарювання: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Замули І.В. Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2016. 388 с.

Беренда Н.І., Остапенко Н.В. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахування світового досвіду. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/6439/1/2..pdf

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. [Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Кірейцев Г.Г. і ін.]; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. [5-е вид., доп. і перероб]. Житомир : ПП «Рута», 2003. 726 с.

Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного обліку. Галицький економічний вісник. 2011. № 2(31). С. 195-200.

Гнилицька Л. Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту витрат природоохоронної діяльності. Бухгалтерський облік і аудит. 2002. № 7. С. 13-17.

Гусєв В.О., Мужилко О.О. Парадигма сталого інноваційного розвитку України. Економiка та держава. 2011. № 9. С. 115-118.

Данилишин Б.М., Шостак Л.Б. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений. Київ : СОПС Украины НАНУ, 1999. 367 с.

Дерій В.А. Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрями розвитку. Економічний аналіз. 2015. Том 19. № 2. С.193-200.

Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки: монографія. Житомир : ЖДТУ, 2010. 440 с.

Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Житомир, 2010. 36 с.

Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Випуск 1 (48). С. 85-89.

Максимів Л.І. Екологічний облік: проблеми формування та перспективи застосування. Вісник САДУ: Економіка та менеджмент. Суми : Козацький вал, 2001. С. 123-129.

Мкртчян Г., Блам И. Устойчивое развитие и учет в области охраны окружающей среды (зарубежный опыт). Вопросы статистики. 1997. № 12. С. 3-6.

Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: [учебник]. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой; [пер. с англ.]. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1999. С. 434.

Папінко В.З. Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України. Автореферат дис. на здобуття канд. екон. наук: 08.06. 04 Тернопіль, Sam-Studio, 2004. 20 с.

Пелиньо Л.М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері охорони довкілля. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2008. № 18 (2). С. 70–75.

Петрик О. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні. Вісник податкової служби України. 2004. № 16. С. 61-64.

Прокопишин О. С., Гнатишин Л. Б. Моделювання бухгалтерського відображення екологічної діяльності в системі обліку сільськогосподарських підприємств. Наукові праці. Економіка, 2016, Випуск 263. Том 275. С. 78-83.

Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): Монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2006. 334с.

Святохо Н.В. Особливості обліку витрат на природоохоронну діяльність промислових підприємств в Україні. Экономика и управление. 2010. № 5. С. 45-51.

Танасієва М.М. Проблеми нормативного регулювання обліку природоохоронної діяльності у лісовому господарстві. Облік і фінанси. 2016. № 2 (72). С. 81-89.

Терехова В.А., Васильчук О.И., Петрова А.Ю. Учет затрат на природоохранную деятельность. Экологические проблемы современности. Сборник научных статей научнопрактического семинара. Тольятти, 1997. С. 45-47.

Токбаева О.Д. Об учете текущих затрат на охрану окружающей среды. Бухгалтерский учет. 1983. № 1. С. 37-39.

Туниця Ю.Ю. Еко-економіка і ринок: подолання суперчностей. Київ : Знання, 2006. 314 с.

Чулаков Е.Р., Пампуха С.И. Повышение технического уровня производства и пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. Київ : Урожай, 1988. С. 24.

Birkin F. Ecological accounting: New tools for a sustainable culture. The International Journal of Sustainable Development and World Ecology. 2003. № 10 (1). P. 49–61.

Common M. Natural Resource Accounting and Sustainability. The Economic and Labour Relations Review. 1991. Vol 2, Issue 1, pp. 89-121. URL: https://doi.org/10.1177/103530469100200107.

Zhou, Z. , Ou, J. and Li, S. Ecological Accounting: A Research Review and Conceptual Framework. Journal of Environmental Protection. 2016. № 7, P. 643-655. doi: https://doi.org/10.4236/jep.2016.75058.

Zamula, I.V. (Ed.). (2016). Analitychna otsinka ta kontrol biznes-protsesiv v mezhakh marketynhovoi stratehii subiekta hospodariuvannia [Analytical evaluation and control of business processes within the marketing strategy of the entity]. Zhytomyr : O.O. Yevenok [in Ukrainian].

Berenda, N.I., & Ostapenko, N.V. Rozvytok ekolohichnoho obliku v Ukraini z vrakhuvanniam svitovoho dosvidu [Development of ecological accounting in Ukraine taking into account world experience]. Retrieved from http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/6439/1/2..pdf [in Ukrainian].

Butynets, F.F., Herasymovych, A.M. Kireitsev, H.H., et al. (2003). Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Financial accounting]. In F.F. Butynets (Ed.). (5th eition). Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian].

Voronovska, O. (2011). Sutnist i rozvytok ekolohichnoho obliku [Essence and development of ecological accounting]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 2(31), 195–200 [in Ukrainian].

Hnylytska, L. (2002). Napriamy udoskonalennia obliku, analizu ta audytu vytrat pryrodookhoronnoi diialnosti [Directions for improving the accounting, analysis and audit of environmental costs]. Bukhhalterskyi oblik i audyt, 7, 13–17 [in Ukrainian].

Husiev, V. O., Muzhylko, O. O. (2011). Paradyhma staloho innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [The paradigm of sustainable innovation development of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 9, 115–118 [in Ukrainian].

Danylyshyn, B.M., & Shostak, L.B. (1999). Ustoichivoe razvitie v sisteme prirodno-resursnykh ohranichenyi [Sustainable development in the system of natural resource constraints]. Kiev: SOPS Ukrainy NANU [in Russian].

Derii, V.A. (2015). Oblik, audyt i analiz ekolohichnoi diialnosti pidpryiemstv: poniattia, stan ta napriamy rozvytku [Accounting, audit and аnalysis environmental activities enterprices: concept, state and development trends]. Ekonomichnyi analiz, Vol. 19(2), 193−200 [in Ukrainian].

Zamula, I.V. (2010). Bukhhalterskyi oblik ekolohichnoi diialnosti u zabezpechenni stiikoho rozvytku ekonomiky [Accounting for environmental activities in ensuring sustainable economic development]. Zhytomyr : ZhDTU [in Ukrainian].

Zamula, I. V. (2010). Bukhhalterskyi oblik ekolohichnoi diialnosti: teoriia ta metodolohiia [Accounting for Ecological Activity: Theory and Methodology]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Kviatkovska, L.A. (2013). Realizatsiia pryntsypiv kontseptsii staloho rozvytku v diialnosti pidpryiemstva [Implementation of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 1(48), 85−89 [in Ukrainian].

Maksymiv, L.I. (2001). Ekolohichnyi oblik: problemy formuvannia ta perspektyvy zastosuvannia [Ecological accounting: problems of formation and prospects of application]. Visnyk SADU: Ekonomika ta menedzhment, 123–129 [in Ukrainian].

Mkrtchian, H. & Blam Y. (1997). Ustoychivoe razvitie i uchet v oblasti ohranyi okruzhayuschey sredyi (zarubezhnyiy opyit). [Sustainable development and accounting in the field of environmental protection (foreign experience)]. Voprosyi statistiki, 12, 3–6 [in Russian].

Metyus, M.R., & Perera, M.H.B. (1999). Teoriya buhgalterskogo ucheta [Accounting theory]. In Ya.V. Sokolova, I.A. Smirnovoy (Trans. From the English). Moscow: Audit, YuNITI [in Russian].

Papinko, V.Z. (2004). Oblik i analiz pryrodookhoronnoi diialnosti pidpryiemstv khimichnoi promyslovosti Ukrainy [Account and analysis of nature protection activity of enterprises of chemical industry of Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Pelyno, L.M. (2008). Mistse ekolohichnoho obliku v suchasnii systemi bukhhalterskoho obliku ta yoho vazhlyve znachennia v sferi okhorony dovkillia [Place of ecological accounting in the modern system of business bookkeeping and its great importance in the sphere of environmental protection]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, 18(2), 70–75 [in Ukrainian].

Petryk, O. (2004). Problemy rozvytku ta zdiisnennia ekolohichnoho audytu v Ukraini [Problems of development and realization of ecological audit in Ukraine]. Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy, 16, 61−64 [in Ukrainian].

Prokopyshyn, O.S., & Hnatyshyn, L.B. (2016). Modeliuvannia bukhhalterskoho vidobrazhennia ekolohichnoi diialnosti v systemi obliku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Design of accounting representation of environmental policies in agricultural enterprises]. Naukovi pratsi. Ekonomika, 263(275), 78−83 [in Ukrainian].

Pushkar, M.S. (2006). Kreatyvnyi oblik (stvorennia informatsii dlia menedzheriv) [Creative accounting (creating information for managers)]. Ternopil, Kart-blansh [in Ukrainian].

Sviatokho, N.V. (2010). Osoblyvosti obliku vytrat na pryrodookhoronnu diialnist promyslovykh pidpryiemstv v Ukraini [Features of accounting for environmental costs of industrial enterprises in Ukraine]. Ekonomika i upravlenie, 5, 45−51 [in Ukrainian].

Tanasiieva, M.M. (2016). Problemy normatyvnoho rehuliuvannia obliku pryrodookhoronnoi diialnosti u lisovomu hospodarstvi [Problems of normative regulation of accounting of nature protection activity in forestry]. Oblik i finansy, 2(72), 81−89 [in Ukrainian].

Terehova V.A., Vasilchuk O.I., & Petrova A.Yu. (1997). Uchet zatrat na prirodoohrannuyu deyatelnost [Accounting for environmental protection costs]. In Ekologicheskie problemyi sovremennosti (pp. 45−47). Tolyatti [in Russian].

Tokbaeva, O.D. (1983). Ob uchete tekuschih zatrat na ohranu okruzhayuschey sredyi [Accounting for the current costs of environmental protection]. Buhgalterskiy uchet, 1, 37−39 [in Russian].

Tunytsia, Yu.Yu. (2006). Eko-ekonomika i rynok: podolannia superchnostei [Eco-economics and the market: overcoming of disputies]. Kiyiv: Znannia [in Ukrainian].

Chulakov, E.R., & Pampuha, S.I. (1988). Povyishenie tehnicheskogo urovnya proizvodstva i puti snizheniya sebestoimosti selskohozyaystvennoy produktsii [Improving the technical level of production and ways to reduce the cost of agricultural products].Kiev: Urozhay [in Russian].

Birkin, F. (2003). Ecological accounting: New tools for a sustainable culture. The International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 10 (1), 49–61

Common, M. (1991). Natural Resource Accounting and Sustainability. The Economic and Labour Relations Review, Vol 2, Issue 1, 89−121. https://doi.org/10.1177/103530469100200107

Zhou, Z. , Ou, J. & Li, S. (2016). Ecological Accounting: A Research Review and Conceptual Framework. Journal of Environmental Protection, 7, 643-655. doi: https://doi.org/10.4236/jep.2016.75058

Переглядів статті: 413
Завантажень PDF: 247
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Сторожук, Т., & Дружинська, Н. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-65
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ