СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРЕВАГИ ТА ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЦІННОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЮЇНГОВОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: крюїнговий бізнес, внутрішній аудит, ефективність, підвищення цінності, корпоративне управління

Анотація

В період воєнного стану для збереження та захисту цінності крюїнгового бізнесу особливо гостро постає питання пошуку дієвих інструментів, одним з яких є внутрішній аудит, що поки не набув значного поширення в приватному секторі України. У статті досліджено сучасний стан розвитку, переваги впровадження внутрішнього аудиту у діяльність крюїнгових підприємств, що функціонують як відокремлені підрозділи судноплавних компаній та визначено пріоритетний напрямок професійної практики внутрішнього аудиту для захисту та підвищення цінності вітчизняного крюїнгового бізнесу. Встановлено, що впроваджена функція внутрішнього аудиту забезпечить побудову кращої практики корпоративного управління у співавторстві з власником та менеджментом підприємства, сприятиме антикризовому управлінню та вирішенню чисельних проблем, пов’язаних із сертифікацією якості, ефективністю ризик-менеджменту, контролю та корпоративного управління.

Посилання

International standards for the professional practice of internal auditing (Standards). The Institute of Internal Auditors Inc. URL: https://www.iianigeria.org/wp-content/uploads/2022/02/IPPF-Standards-2017.pdf (дата звернення: 19.10.2023)

Lenz, R. Insights into the effectiveness of internal audit: a multi-method and multi-perspective study. Louvain School of Management Research Institute. 2013. URL: https://drrainerlenz.files.wordpress.com/2013/03/lenz-r.-2013- diss.pdf (дата звернення: 19.10.2023)

Семенець А. О. Історико-компаративний аналіз становлення інституту внутрішнього аудиту. Проблеми економіки. 2018. № 4 (38). DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-330-337

Каменська Т. О. Внутрішній аудит: виникнення та розвиток. Статистика України. 2015. № 4. С. 60–68

Копотієнко Т. Ю. Сучасний стан та тенденції розвитку внутрішнього аудиту в корпоративних утвореннях. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 15. С. 137–140

Future of the IPPF – evolution standarts. The Institute of Internal Auditors Inc. URL: https://www.theiia.org/en/standards/ippf-evolution/ (дата звернення: 19.10.2023)

Разборська О.О., Мошура Л.О. Внутрішній аудит оцінки якості прийняття управлінських рішень: поняття, призначення та роль в системі управління підприємством. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1 (22). URL: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/5023

Лозовицький С. П. Внутрішній аудит: теоретичні основи, організація та методика: навч. посіб. Львів: Растр-7, 2015. 340 с.

Крюинговые компании. Обзор отрасли. URL: https://maritime-zone.com/crewing (дата звернення: 19.10.2023)

The Three Lines Model is a fresh look at the familiar Three Lines of Defense: position papers of The Institute of Internal Auditors Inc. URL: https://www.theiia.org/globalassets/site/about-us/advocacy/three-lines-model-updated.pdf (дата звернення: 19.10.2023)

Implementation Guides: International Professional Practices Framework. The Institute of Internal Auditors Inc. USA, 2017. Vol. 181. Issue 1.

Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти): редакція 2017 року. Інститут внутрішніх аудиторів України. URL: https://www.theiia.org/globalassets/site/standards/mandatory-guidance/ippf/2017/ippf-standards-2017-ukrainian.pdf (дата звернення: 19.10.2023)

Eulerich M, Lenz R. Defining, measuring, and communicating the value of internal audit. Internal Audit Foundation. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/342397841_Defining_Measuring_and_Communicating_the_Value_of_Internal_Audit (date of accessed: 13.10.2023)

Lenz R, Hoos F. The future role of the internal audit function: assure. Build. Consult, EDPACS. 2023. 67(3). 39-52. DOI: https://doi.org/10.1080/07366981.2023.2165361

Lenz R., Jeppesen K. The future of internal auditing: Gardener of governance. EDPACS. 2022. 66(5). 1–21. DOI: https://doi. org/10.1080/07366981.2022.2036314

Lenz R., Chesshire J. Rethinking internal audit: governance needs gardening, EDPACS. 2023. 68(3). 7-15. DOI: https://doi.org/10.1080/07366981.2023.2255432

International standards for the professional practice of internal auditing (Standards). The Institute of Internal Auditors Inc. Available at: https://www.iianigeria.org/wp-content/uploads/2022/02/IPPF-Standards-2017.pdf (accessed October 19, 2023)

Lenz, R. (2013) Insights into the effectiveness of internal audit: a multi-method and multi-perspective study. Louvain School of Management Research Institute. Available at: https://drrainerlenz.files.wordpress.com/2013/03/lenz-r.-2013- diss.pdf (accessed October 19, 2023)

Semenets A. O. (2018) Istoryko-komparatyvnyi analiz stanovlennia instytutu vnutrishnoho audytu. [A Comparative Historical Analysis of the Development of the Institution of Internal Audit]. Problemy ekonomiky. Vol. 4 (38). Available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-330-337 (accessed October 19, 2023)

Kamenska T. O. (2015) Vnutrishnii audyt: vynyknennia ta rozvytok. [Internal audit: emergence and development]. Statystyka Ukrainy. Vol. 4. PP. 60–68. (in Ukrainian)

Kopotiienko T. Yu. (2015) Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku vnutrishnoho audytu v korporatyvnykh utvorenniakh. [The current state and trends of the development of internal audit in corporate education]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky». Vol. 15. PP. 137–140. (in Ukrainian)

Future of the IPPF – evolution standarts. The Institute of Internal Auditors Inc. Available at: https://www.theiia.org/en/standards/ippf-evolution/ (accessed October 19, 2023)

Razborska O.O., Moshura L.O. (2017) Vnutrishnii audyt otsinky yakosti pryiniattia upravlinskykh rishen: poniattia, pryznachennia ta rol v systemi upravlinnia pidpryiemstvom. [Internal audit of assessing the quality of administration of managerial decisions: concept, designation and role in the enterprise management system]. Finansy, oblik, banky. Vol. 1 (22). Available at: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/5023 (accessed October 19, 2023)

Lozovytskyi S. P. (2015) Vnutrishnii audyt: teoretychni osnovy, orhanizatsiia ta metodyka: navch. posib. [Internal audit: theoretical foundations, organization and methodology: teaching manual]. Lviv: Rastr-7. (in Ukrainian)

Kryuingovyie kompanii. Оbzor otrasli. [Crewing companies. Industry overview.] Available at: https://maritime-zone.com/crewing (accessed October 19, 2023)

The Three Lines Model is a fresh look at the familiar Three Lines of Defense: position papers of The Institute of Internal Auditors Inc. Available at: https://www.theiia.org/globalassets/site/about-us/advocacy/three-lines-model-updated.pdf (accessed October 19, 2023)

Implementation Guides: International Professional Practices Framework. (2017). Institute of Internal Auditors Inc, USA. Vol. 181. Issue 1.

Mizhnarodni standarty profesiinoi praktyky vnutrishnoho audytu (standarty): redaktsiia 2017 roku. [International standards for the professional practice of internal auditing (standards): edition: 2017]. Instytut vnutrishnikh audytoriv Ukrainy. Available at: https://www.theiia.org/globalassets/site/standards/mandatory-guidance/ippf/2017/ippf-standards-2017-ukrainian.pdf (accessed October 19, 2023)

Eulerich M, Lenz R. (2020) Defining, measuring, and communicating the value of internal audit. Internal Audit Foundation. Available at: https://www.researchgate.net/publication/342397841_Defining_Measuring_and_Communicating_the_Value_of_Internal_Audit (accessed October 19, 2023)

Lenz R, Hoos F. (2023) The future role of the internal audit function: assure. Build. Consult, EDPACS. Vol. 67(3). PP. 39-52. Available at: https://doi.org/10.1080/07366981.2023.2165361 (accessed October 19, 2023)

Lenz R., Jeppesen K. (2022) The future of internal auditing: Gardener of governance, EDPACS. Vol. 66(5). PP. 1–21. Available at: https://doi. org/10.1080/07366981.2022.2036314 (accessed October 19, 2023)

Lenz R., Chesshire J. (2023) Rethinking internal audit: governance needs gardening, EDPACS. Vol. 68(3). PP. 7-15. Available at: https://doi.org/10.1080/07366981.2023.2255432 (accessed October 19, 2023)

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Власенко, О., & Талмачова , А. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРЕВАГИ ТА ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЦІННОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЮЇНГОВОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-90
Розділ
ЕКОНОМІКА