ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Ключові слова: логістика, логістичні операції, експорт, імпорт, воєнний стан, військове вторгнення

Анотація

В статті, розкрита теоретична сутність логістики та логістичних операцій в рамках сучасного етапу розвитку світової економіки загалом, та вітчизняної економіки зокрема. Розкриті підходи сучасних авторів (учених-економістів) до визначення даної категорії. Актуалізована класифікація логістичних операцій в ринковій економіці на сучасному етапі розвитку в умовах глобалізації світового економічного простору. Визначені ключові особливості логістичних операцій в українській економіці в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Виявлені основні проблеми та перспективи подальшого розвитку в даній сфері в сучасних умовах воєнного стану та часткової «блокади» певних напрямів логістичних операцій з боку російської федерації. Сформульовані перспективи подальших досліджень в рамках даної науково-дослідної роботи.

Посилання

Алькема В.Г. (2022). Парадигма управління логістичною діяльністю сучасних організацій. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (66)), 73-86.

Бурковська, А.В., Сизоненко, Ю.С. (2021). Напрями вдосконалення логістичної діяльності підприємств. Modern Economics. С. 52¬56

Дубінчук Н.П. Мохонько Г.А. (2023). Логістична система підприємств меблевої промисловості в умовах посилення конкуренції. бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи, 159-159.

Матвієнко-Біляєва Г.Л. (2020) Логістична система підприємства / Г. Л. Матвієнко-Біляєва // Інфраструктура ринку. – № 41. – С. 108–111.

Росола У.В., Гладинець Н.Ю., Нестерова С.В. (2022). Функція логістики в організації виробництва підприємства. Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука». №2. С.303¬309

Сорока О.Ю. (2020). Складові логістичного менеджменту енергопідприємства. Збірка матеріалів всеукраїнської наукової конференції (із зарубіжною участю) «Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження», 125.

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/ztp_kv/ztp_kv_u/arh_ztp_kv2021_u.html (дата звернення: 21.10.2021)

Шалева, О., Карпік, О. (2022). Можливості застосування логістики в підприємницькій діяльності. Матеріали конференцій МЦНД, 28¬30.

Alkema, V. H. (2022). Paradigma upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu suchasnykh orhanizatsii. [The Paradigm of Modern Organization Logistics Management]. Vcheni Zapysky Universytetu "KROK," (2 (66)), 73-86. (in Ukrainian)

Burkovska, A. V., & Sizonenko, Y. S. (2021). Napramy vdoskonalennia lohistychnoi diialnosti pidpryiemstv. [Directions for Improving Logistics Activities of Enterprises]. Modern Economics, 52¬56. (in Ukrainian)

Dubinchuk, N. P., & Mokhonko, G. A. (2023). Lohistychna systema pidpryiemstv meblevoi promyslovosti v umovakh posylennia konkurentsii. [Logistics System of Furniture Industry Enterprises in Conditions of Increased Competition]. Biznes, Innovatsii, Menedzhment: Problemy ta Perspektyvy, 159-159. (in Ukrainian)

Matviienko-Biliaieva, G. L. (2020). Lohistychna systema pidpryiemstva. [Logistics System of the Enterprise]. Infrastruktura rynku, 41, 108¬111. (in Ukrainian)

Rosola, U. V., Gladinets, N. Y., & Nesterova, S. V. (2022). Rola lohistyky u orhanizatsii vyrobnytstva pidpryiemstva. [The Role of Logistics in Enterprise Production Organization]. International Scientific Journal "Education and Science," 2, 303¬309. (in Ukrainian)

Soroka, O. Y. (2020). Skladovi lohistychnoho upravlinnia enerhopidpryiemstva. [Components of Logistics Management for an Energy Company]. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference (with International Participation) "Current Issues in Management, Finance, and Financial Science: Ideas and Their Implementation," 125. (in Ukrainian)

Struktura zovnishnoi torhivli posluhamy za vydamy. [External Trade Structure by Types of Services]. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/ztp_kv/ztp_kv_u/arh_ztp_kv2021_u.html (Accessed: October 21, 2021). (in Ukrainian)

Shaleva, O., & Karpik, O. (2022). Mozhlyvosti zastosuvannia lohistyky v pidpryiemnytskii diialnosti. [Opportunities for Applying Logistics in Entrepreneurial Activities]. Proceedings of the International Conference "MCSND," 28-30. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Воробець, Є. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-81
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ