СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

  • Олена Заяць Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0000-0001-9904-8706
  • Ярослав Капко Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0009-0008-6112-8426
Ключові слова: електронна комерція, електронна торгівля, онлайн торгівля, міжнародний бізнес, міжнародні економічні відносини

Анотація

У статті досліджуються сучасні тенденції розвитку електронної комерції. Визначено, що електронна комерція стала рушійною силою розширення бізнесу в усьому світі. Ідентифіковано, що лідером на ринку електронної комерції є Китай, друге місце в світі посідає Америка, третє Європа. Виявлено, що за розміром онлайн-ринку лідируючі місця займають США, Китай, Великобританія. Зазначено, що провідними інтернет-магазинами є Amazon, Alibaba, Aliexpress, Taobao. Проаналізовано основні показники ефективності та нарощення обсягів електронної комерції провідних країн світу. Виявлено передбачувані основні тенденції електронної комерції в найближчі роки. Наголошено, що важливим трендом електронної комерції є поширення мобільної комерції. В результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що для подальшого розвитку міжнародної електронної комерції, необхідно адаптуватися до нових умов та створювати глобальні стандарти політики, які б сприяли сталому зростанню цього сектора.

Посилання

Місюкевич В. І., Трушкіна Н. В. Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації : колективна монографія. Полтава : ПУЕТ, 2020.

Eurostat - Digitalisation in Europe. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/digitalisation-2023

Сак Т. В. Електронна комерція: світові тренди, діагностика, стратегічні орієнтири. Marketing and digital technologies. 2021. Т. 5, № 3.

Червона О. Тенденції розвитку електронної комерції. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2020. Т. 39, № 12. С. 65.

17 most valuable e-commerce companies in the world. URL: https://finance.yahoo.com/news/17-most-valuable-e-commerce-171841990.html

2023 global e-commerce industry report. URL: https://blog.benchmarkcorporate.com/2023-global-e-commerce-industry-report

Cramer-Flood E. C.-F. Global retail ecommerce forecast. Insider intelligence. 2023.

E-commerce defined: types, history, and examples. URL: https://www.investopedia.com/terms/e/ecommerce.asp

2023 European E-commerce Report. URL: https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2023/09/2023-European-E-commerce-Report-_LIGHT-Version-Final_19-sep.pdf

E-commerce in South Korea: a canadian perspective: report / T. Eriksson та ін. Asia pacific fundation of canada. 2019. С. 70.

E-commerce. URL: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/e-commerce

eMarketer - Global Retail Ecommerce Forecast. URL: https://on.emarketer.com/rs/867-SLG-901/images/eMarketer%20Global%20Retail%20Ecommerce%20Forecast.pdf

Fedirko O. The impact of e-commerce on the sustainable development: case of Ukraine, Poland, and Austria. IOP conference series: earth and environmental science. 2021.

Global ecommerce statistics: trends to guide your store in 2023. URL: https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics

Largest e-commerce markets worldwide. URL: https://www.business.com/articles/10-of-the-largest-ecommerce-markets-in-the-world-b/

Simakov V. History of formation of e-commerce enterprises as subjects of innovative entrepreneurship. Three seas economic journal. 2020. Т. 1, № 1. С. 84–90.

The development of e-commerce infrastructure in modern conditions. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/19/e3sconf_btses2020_04028/e3sconf_btses2020_04028.html

Top ecommerce statistics for 2023. URL: https://business.adobe.com/blog/basics/2023-ecommerce-statistics

What is e-commerce? Definition, types & getting started. URL: https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-ecommerce/

What is ecommerce?. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-e-commerce

Заяць О. І. Системна торговельно-конкурентна взаємодія ЄС – МЕРКОСУР. Підприємництво та інновації. 2020. №12. С. 27¬30. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.4

Заяць О. І. Економіко-конкурентне домінування міждержавних інтеграційних об’єднань. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2020. № 31 (70). С. 1¬4. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-1

Заяць О. І. Мегарегіональні торговельні угоди як інструмент глобальної конкуренції. Вісник Одеського національного університету. 2020. № 4 (83). С. 13¬20. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/4-83-2

Заяць О. І. Підходи до оцінки ефективності впливу вступу країни у інтеграційне об’єднання на його конкурентну силу. Інтелект ХХІ. 2020. № 3. С. 13¬17. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-3.2

Заяць О. І. Системна взаємодія інтеграційних союзів в умовах глобальної конкуренції. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 3. С. 12¬17. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-69-2

Заяць О. І. Прикордонне співробітництво як передумова розвитку міжнародної економічної конвергенції. Науковий вісник УжНУ. 2019. № 24. С. 21¬26.

Заяць О. І. Фактори формування конкурентної сили міжнародних інтеграційних об’єднань. Regional Revue. (Trebišov, Slovenska republika). 2020. Vol. 1. С. 216¬239.

Misiukevych V., Trushkina N. Formuvania systemy vnutrishnoi torhovli Ukrainy: teoriia, praktyka, innovatsii [Formation of the internal trade system of Ukraine: theory, practice, innovations]. Collective monograph. Poltava: PUET, 2020.

Eurostat - Digitalisation in Europe. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/digitalisation-2023

Sak T. Elektronna komertsiia: svitovi trendy, diahnostyka, stratehichni orientyry [E-commerce: global trends, diagnostics, strategic guidelines]. Marketing and digital technologies. 2021. Т. 5, № 3.

Chervona O. Tendentsii rozvytku elektronnoi komertsii [Trends in the development of e-commerce]. Scientific Bulletin of Kherson State University. 2020. Т. 39, № 12. С. 65.

17 most valuable e-commerce companies in the world. URL: https://finance.yahoo.com/news/17-most-valuable-e-commerce-171841990.html

2023 global e-commerce industry report. URL: https://blog.benchmarkcorporate.com/2023-global-e-commerce-industry-report

Cramer-Flood E. C.-F. Global retail ecommerce forecast. Insider intelligence. 2023.

E-commerce defined: types, history, and examples. URL: https://www.investopedia.com/terms/e/ecommerce.asp

2023 European E-commerce Report. URL: https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2023/09/2023-European-E-commerce-Report-_LIGHT-Version-Final_19-sep.pdf

E-commerce in South Korea: a canadian perspective: report / T. Eriksson та ін. Asia pacific fundation of canada. 2019. С. 70.

E-commerce. URL: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/e-commerce

eMarketer - Global Retail Ecommerce Forecast. URL: https://on.emarketer.com/rs/867-SLG-901/images/eMarketer%20Global%20Retail%20Ecommerce%20Forecast.pdf

Fedirko O. The impact of e-commerce on the sustainable development: case of Ukraine, Poland, and Austria. IOP conference series: earth and environmental science. 2021.

Global ecommerce statistics: trends to guide your store in 2023. URL: https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics

Largest e-commerce markets worldwide. URL: https://www.business.com/articles/10-of-the-largest-ecommerce-markets-in-the-world-b/

Simakov V. History of formation of e-commerce enterprises as subjects of innovative entrepreneurship. Three seas economic journal. 2020. Т. 1, № 1. С. 84–90.

The development of e-commerce infrastructure in modern conditions. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/19/e3sconf_btses2020_04028/e3sconf_btses2020_04028.html

Top ecommerce statistics for 2023. URL: https://business.adobe.com/blog/basics/2023-ecommerce-statistics

What is e-commerce? Definition, types & getting started. URL: https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-ecommerce/

What is ecommerce?. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-e-commerce

Zaiats O. I. Systemna torhovelno-konkurentna vzaiemodiia YeS – MERKOSUR. [Systemic trade and competition interaction between the EU and MERCOSUR] Pidpryiemnytstvo ta innovatsii. 2020. №12. S. 27¬30. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.4

Zaiats O. I. Ekonomiko-konkurentne dominuvannia mizhderzhavnykh intehratsiinykh obiednan. [Economic and competitive dominance of interstate integration associations] Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. 2020. № 31 (70). S. 1-4. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-1

Zaiats O. I. Meharehionalni torhovelni uhody yak instrument hlobalnoi konkurentsii. [Megaregional trade agreements as a tool of global competition.] Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. 2020. № 4 (83). S. 13¬20. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/4-83-2

Zaiats O. I. Pidkhody do otsinky efektyvnosti vplyvu vstupu krainy u intehratsiine obiednannia na yoho konkurentnu sylu. Intelekt KhKhI. [Approaches to assessing the effectiveness of the country's entry into the integration union on its competitive strength]2020. № 3. S. 13¬17. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-3.2

Zaiats O. I. Systemna vzaiemodiia intehratsiinykh soiuziv v umovakh hlobalnoi konkurentsii. [Systemic interaction of integration unions in conditions of global competition] Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia. 2020. № 3. S. 12¬17. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-69-2

Zaiats O. I. Prykordonne spivrobitnytstvo yak peredumova rozvytku mizhnarodnoi ekonomichnoi konverhentsii. [Cross-border cooperation as a prerequisite for the development of international economic convergence] Naukovyi visnyk UzhNU. 2019. № 24. S. 21-26.

Zaiats O. I. Faktory formuvannia konkurentnoi syly mizhnarodnykh intehratsiinykh obiednan. Regional Revue [Factors of formation of competitive power of international integration associations] (Trebišov, Slovenska republika). 2020. Vol. 1. S. 216-239.

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Заяць, О., & Капко, Я. (2023). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-65
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ