СУЧАСНИЙ ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ EDTECH

Ключові слова: цифровий інструмент, електронний щоденник, ІТ-продукт, заклад вищої освіти, бізнес-модель, цифрова трансформація

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку цифрових інструментів для закладів вищої освіти в умовах розвитку EdTech. Сьогодні цифровізація освіти і науки є першочерговим завданням ефективного розвитку цифрового суспільства в Україні. Особливо актуальним дане питання залишається в Україні, оскільки через військові дії на території країни, більшість закладів освіти, у тому числі закладів вищої освіти продовжують використовувати дистанційну форму навчання та впровадження сучасних інноваційних цифрових рішень в освіту. Дистанційна освіта набула активного розвитку за останні роки, що й значно прискорило розвиток сектору EdTech як у світі, так і в Україні. Цифрові технології в освіті - це не тільки інструмент подальшого розвитку, це нові можливості підтримувати комунікацію, співпрацю, креативність та інноваційність. На основі проведеного дослідження існуючих цифрових інструментів для закладів вищої освіти запропоновано та обґрунтовано сучасний цифровий інструмент для закладів вищої освіти в умовах цифрової трансформації освіти: власну концепцію ІТ продукту (веб-сайт та мобільний додаток) – електронний щоденник «StudDiary». Представлено концепцію даного ІТ- продукту за моделлю Lean Canvas, розроблено прототип власного ІТ-продукту. Визначено цільову аудиторію (сформовано портрет потенційного користувача), досліджено проблему користувача, що буде вирішувати запропонований ІТ-продукт, досліджено конкурентне середовище, визначена унікальність та цінність даного ІТ-продукту для користувача, функціонал ІТ-продукту, а також визначено бізнес-модель та методи просування запропонованого ІТ-продукту, обґрунтовано використання інструментів цифрового маркетингу, маркетингових та аналітичних метрик. Даний ІТ-продукт являє собою сучасний цифровий інструмент для закладів вищої освіти: дозволяє полегшити роботу адміністрації, автоматизуючи певні процеси, та підвищити зручність навчання здобувачів вищої освіти, завдяки зібраній навчальній інформації в одному місці. Надає здобувачам вищої освіти можливість ефективно керувати своїм часом, комунікувати з викладачами та відстежувати свій прогрес. Удосконалює надання освітніх послуг закладами вищої освіти в умовах цифрової трансформації освіти.

Посилання

Пермінова С.О. Створення EdTech стартапів як фактор розвитку онлайн-освіти. Електронне фахове видання з економіки «Ефективна економіка». 2021. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/84.pdf (дата звернення 02.09.2023).

Козлова І. М., Н. О. Баталічева. Сучасні тенденції розвитку EDTECH компаній та їх вплив на формування маркетингової стратегії у сфері освітніх технологій. Наукові праці МАУП. Економічні науки. 2023. Вип. 2 (69). С. 47-53.

Рибчук А. В.,. Журба І. Є., Процишин О. Р. Цифрова трансформація глобального освітнього середовища. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 1. С. 262-268.

Цифрова адженда України URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 02.09.2023).

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-5 (дата звернення: 02.09.2023).

Проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya (дата звернення: 03.09.2023).

ІТ-компанія Genesis // Genesis. URL: https://www.gen.tech/ (дата звернення: 05.09.2023).

Moodle - Open-source learning platform // Moodle.org. URL: https://moodle.org/?lang=uk (дата звернення: 10.09.2023).

Електронний журнал ХНУРЕ або «щоденник» для студентів // Інформаційний портал про ХНУРЕ. URL: https://uk.nure.info/blog/201-elektronnyj-zhurnal-xnure-abo-schodennyk-dlya-studentiv.html (дата звернення: 11.09.2023).

E-school // e-school. URL: https://e-schools.info/ (дата звернення: 11.09.2023 ).

Міністерство освіти і науки України - МОН розпочало підключення шкіл до безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників // Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozpochalo-pidklyuchennya-shkil-do-bezkoshtovnogo-servisu-elektronnih-zhurnaliv-ta-shodennikiv (дата звернення: 13.09.2023).

Smart School – Система автоматизації навчального процесу // Smart-School. URL: https://smart-school.com.ua/ (дата звернення: 14.09.2023).

Єдина Школа. URL: https://eschool-ua.com (дата звернення: 14.09.2023).

Perminova S. O. (2021) Stvorennia EdTech startapiv yak faktor rozvytku onlain-osvity [Creating EdTech startups as a factor in the development of online education]. Elektronne fakhove vydannia z ekonomiky «Efektyvna ekonomika»- Electronic professional publication in economics "Effective Economy", no. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/84.pdf (accessed September 02, 2023)

Kozlova I. M. and Batalicheva N. O. (2023) Suchasni tendentsii rozvytku EDTECH kompanii ta yikh vplyv na formuvannia marketynhovoi stratehii u sferi osvitnikh tekhnolohii [Modern trends in the development of EDTECH companies and their impact on the formation of a marketing strategy in the field of educational technologies]. Naukovi pratsi MAUP. Ekonomichni nauky - Scientific works of IAPM. Economic sciences, vol. 2 (69), pp. 47-53.

A. V. Rybchuk, I. Ye. Zhurba and O. R. Protsyshyn. (2022) Tsyfrova transformatsiia hlobalnoho osvitnoho seredovyshcha [Digital transformation of the global education environment]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky - Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences, no. 1, pp. 262-268.

Tsyfrova adzhenda Ukrainy [Digital Agenda of Ukraine]. Available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (accessed September 02, 2023).

Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy]. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-konomikoyu.html#6-2-5 (accessed September 02, 2023).

Proiekt Kontseptsii tsyfrovoi transformatsii osvity i nauky na period do 2026 roku [Draft Concept of Digital Transformation of Education and Science for the period up to 2026]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya (accessed September 03, 2023).

IT-kompaniia Genesis. Genesis [IT company Genesis. Genesis]. Available at: https://www.gen.tech/ (accessed September 05, 2023).

Moodle - Open-source learning platform. Moodle.org. Available at: https://moodle.org/?lang=uk (accessed September 10, 2023).

Elektronnyi zhurnal KhNURE abo «shchodennyk» dlia studentiv. Informatsiinyi portal pro KhNURE [Electronic journal of NURE or "diary" for students. Information portal about NURE]. Available at: https://uk.nure.info/blog/201-elektronnyj-zhurnal-xnure-abo-schodennyk-dlya-studentiv.html (accessed September 11, 2023).

E-school. e-school. Available at: https://e-schools.info/ (accessed September 11, 2023).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy - MON rozpochalo pidkliuchennia shkil do bezkoshtovnoho servisu elektronnykh zhurnaliv ta shchodennykiv. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Ministry of Education and Science of Ukraine - The Ministry of Education and Science has started connecting schools to a free service of electronic journals and diaries. Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozpochalo-pidklyuchennya-shkil-do-bezkoshtovnogo-servisu-elektronnih-zhurnaliv-ta-shodennikiv (accessed September 14, 2023).

Smart School – Systema avtomatyzatsii navchalnoho protsesu. Smart-School [Smart School - System of automation of the educational process. Smart-School]. Available at: https://smart-school.com.ua/ (accessed September 14, 2023).

Yedyna Shkola. [The One School]. Available at: https://eschool-ua.com (accessed September 14, 2023).

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Тардаскіна, Т., & Рекліцька, А. (2023). СУЧАСНИЙ ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ EDTECH. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-51
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ