ПРОСТОРОВО-СТРУКТУРНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ПІСЛЯВОЄННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: поляризація, податкоспроможність, субсидіарність, міжмуніципальна співпраця, водна політика, еколого-соціо-господарські системи

Анотація

Проведене вимірювання змін у регіональній поляризації податкоспроможності територіальних громад свідчить про посилення поляризації в областях, що безпосередньо постраждали в ході військових дій. У майбутньому це призведе до збільшення відстані між центрами концентрації інвестиційних ресурсів, обумовлюючи нереалістичні вимоги щодо територіального охоплення соціально спрямованих проектів та спричиняючи значне розпорошення проектних коштів. В умовах галузево спрямованого розподілу міжнародних інвестиційних коштів для післявоєнного відновлення, це становитиме перешкоду і для впровадження європейських моделей ресурсно-екологічної політики. Крім цього, процеси структурного перетворення і відновлення економіки частково окупованих регіонів набувають нового значення з огляду на необхідність формування та підтримання просторової фізико-економічної збалансованості. В підсумку, реалізація пріоритетів сталого розвитку перебуває у безпосередньому зв’язку із структурною збалансованістю просторово-економічних процесів, що, своєю чергою, виходить за межі регіонально-урбаністичного розуміння концепції сталого просторового розвитку, охоплюючи також питання створення адекватного інституційного середовища на національному рівні для реалізації суб’єктності територіальних громад.

Посилання

Жаліло Я. Економічне підґрунтя стійкості України у відсічі російській агресії. Міжнародна науково-практична конференція: Всеохоплююча оборона: досвід протидії збройній агресії рф проти України: зб. 2023. C. 17.

Іванюк У. Резилентність соціально-економічної системи в умовах глобальної нестабільності. European Science. 2022. № 13-03. С. 8¬16.

Melnyk, M., Ivaniuk, U., Leshchukh, I., Нalkiv, L. The sustainable development and resilience of socio-economic system: Conceptualization and diagnostics of problems in conditions of global challenges and shocks. International Journal of Sustainable Development and Planning. 2023. Vol. 18, No. 4. C. 1035-1043. URL: https://doi.org/10.18280/ijsdp.180406 (дата звернення: 22.10.2023)

Гринів Л. С. Концептуальні засади фізичної макроекономіки для сталого розвитку: проблеми та перспективи. Проблеми економіки. 2020. №3. C. 139–147. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-3-139-147 (дата звернення: 22.10.2023)

Семко, В. Стале територіально-просторове планування в контексті відновлення України – визначення, принципи, критерії та завдання. Просторовий розвиток. 2022. №1. С. 254–267. URL: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2022.1.254-267 (дата звернення: 22.10.2023)

Ходико Д.І. Кореляційний аналіз стійкості соціально орієнтованих видатків зведеного бюджету України в умовах бюджетної децентралізації. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. №4 (80). С. 37¬42.

Назаркевич І.Б. Державне регулювання структурних змін в економіці України: проблеми и перспективи. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

Hryniv, L. Spatial Sustainability: An Attempt of Physical Macroeconomic Analysis. LAP Lambert Academic Publishing, 2023.

OECD. New polarisation coefficient as an indicator of territorial disparities // Decentralisation and Regionalisation in Bulgaria: Towards Balanced Regional Development. Paris: OECD Publishing, 2021.

Bascom, C. R. From economic growth to sustainable development. The Sustainability Magazine. 2016.

Державна податкова служба України. Податкова карта України. URL: https://map.tax.gov.ua/main (дата звернення: 22.10.2023)

Урядовий портал «Децентралізація». Експерти проаналізували фінансові показники 872 ОТГ окремо по кожній області за І півріччя 2020. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12783 (дата звернення: 22.10.2023)

Ходико Д.І. Кластерний аналіз структури видатків бюджетів територіальних громад України в умовах бюджетного вирівнювання. Інтелект-ХХІ. 2021. №4. С. 55¬64.

Khodyko, Dmytro. Sustainable water use: spatioregional potential and limitations for the economy of Ukraine. Economic Annals-ХХI. 2020. №181. С. 68-82.

Коломицев Г.О. Досвід першого цифрового узагальнення впливів на біорізноманіття наземних екосистем України за методикою GLOBIO3. Наукові доповіді НУБіП. 2011. №4(26). URL: https://biomodel.info/wp-content/uploads/2011/07/11kgo.pdf (дата звернення: 22.10.2023)

Zhalilo Y. (2023). Ekonomichne pidgruntia stiikosti Ukrainy u vidsichi rosiiskii ahresii [Economic foundations of Ukraine’s resilience in counteracting the Russian aggression]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia: Vseokhopliuiucha oborona: dosvid protydii zbroinii ahresii rf proty Ukrainy: zb [International scientific and practical conference: Comprehensive defense: experience in counteracting military aggression of Russian Federation against Ukraine: abstracts]. 2023. P. 17. (in Ukrainian)

Ivaniuk U. (2022). Rezylentnist sotsialno-ekonomichnoi systemy v umovakh hlobalnoi nestabilnosti [Resilience of the socio-economic system in the conditions of global instability]. European Science. № 13-03. P. 8¬16. (in Ukrainian)

Melnyk, M., Ivaniuk, U., Leshchukh, I., Нalkiv, L. (2023). The sustainable development and resilience of socio-economic system: Conceptualization and diagnostics of problems in conditions of global challenges and shocks. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 18, No. 4, pp. 1035-1043. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180406 (accessed October 22, 2023)

Hryniv L. S. (2020). Kontseptualni zasady fizychnoi makroekonomiky dlia staloho rozvytku: problemy ta perspektyvy [Conceptual Principles of Physical Macroeconomics for Sustainable Development: Problems and Prospects]. Problemy ekonomiky. №3. P. 139–147. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-3-139-147 (accessed October 22, 2023) (in Ukrainian)

Semko, V. (2022). Stale terytorialno-prostorove planuvannia v konteksti vidnovlennia Ukrainy – vyznachennia, pryntsypy, kryterii ta zavdannia [Sustaiable territorial and spatial planning in the context of the recovery of Ukraine – definitions, principles, criteria and tasks]. Prostorovyi rozvytok. №1. P. 254–267. URL: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2022.1.254-267 (accessed October 22, 2023) (in Ukrainian)

Khodyko D.I. (2022). Koreliatsiinyi analiz stiikosti sotsialno oriientovanykh vydatkiv zvedenoho biudzhetu Ukrainy v umovakh biudzhetnoi detsentralizatsii [Correlation analysis of resilience of socially oriented expenditures in Ukraine’s consolidated budget under fiscal decentralization]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia. №4 (80). P. 37¬42. (in Ukrainian)

Nazarkevych I.B. (2020). Derzhavne rehuliuvannia strukturnykh zmin v ekonomitsi Ukrainy: problemy y perspektyvy [State regulation of structural changes in the economy of Ukraine: problems and prospects]. Lviv: LNU im. I.Franka. (in Ukrainian)

Hryniv, L. (2023). Spatial Sustainability: An Attempt of Physical Macroeconomic Analysis. LAP Lambert Academic Publishing.

OECD. (2021). New polarisation coefficient as an indicator of territorial disparities. In Decentralisation and Regionalisation in Bulgaria: Towards Balanced Regional Development. OECD Publishing, Paris.

Bascom, C. R. (2016). From economic growth to sustainable development. The Sustainability Magazine.

State Tax Service of Ukraine (2023). Tax map of Ukraine. Available at: https://map.tax.gov.ua/main (accessed October 22, 2023) (in Ukrainian)

“Decentralizatsiia” governmental portal. (2020). Eksperty proanalizuvaly finansovi pokaznyky 872 OTH okremo po kozhnii oblasti za I pivrichchia 2020 [Experts have analyzed the financial indicators of 872 amalgamated territorial communities in each region separately in the first semi-annum, 2020]. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/12783 (accessed October 22, 2023) (in Ukrainian)

Khodyko D.I. (2021). Klasternyi analiz struktury vydatkiv biudzhetiv terytorialnykh hromad Ukrainy v umovakh biudzhetnoho vyrivniuvannia [Cluster analysis of territorial communities’ budget expenditure structure in Ukraine under fiscal equalization]. Intelekt-XXI. №4. P. 55¬64. (in Ukrainian)

Khodyko, Dmytro. (2020). Sustainable water use: spatioregional potential and limitations for the economy of Ukraine. Economic Annals-ХХI. 181. 68-82.

Kolomytsev H.O. (2011). Dosvid pershoho tsyfrovoho uzahalnennia vplyviv na bioriznomanittia nazemnykh ekosystem Ukrainy za metodykoiu GLOBIO3 [The experience of first digital generalization of impacts on terrestrial biodiversity of Ukraine using GLOBIO3 techniques]. Naukovi dopovidi NUBiP. №4(26). Available at: https://biomodel.info/wp-content/uploads/2011/07/11kgo.pdf (accessed October 22, 2023) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Ходико, Д. (2023). ПРОСТОРОВО-СТРУКТУРНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ПІСЛЯВОЄННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-48
Розділ
ЕКОНОМІКА