АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Ключові слова: промисловість, галузь, підприємство, продукція, криза

Анотація

У даній статті проаналізовано кризовий стан промисловості України у військовий час та надано інформацію щодо дослідження основних її підгалузей. Основним завданням промисловості в короткостроковій і довгостроковій перспективах стоїть завдання не лише вижити, а й відновитися та створити умови для економічної інтеграції в європейський ринок. Розглянуто структуру споживання електроенергії, можливість відновлення та захисту енергооб’єктів, розвиток енергоефективності, підвищення власної енергонезалежності. Проведено аналіз завантаженості виробничих потужностей підприємств переробної промисловості за 2021-2023 роки. Розглянуто динаміку двох основних індикаторів ділових очікувань для промисловості: індикатора ділової впевненості та індикатора ділового клімату в промисловості за 2020-2023 рр.

Посилання

Всеукраїнська енергетична асамблея. Споживання електроенергії в Україні у 2021 році. URL: https://uaea.com.ua/news/pek-news/ee-consumption-12.html

Державна служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Дашко І.М. Аналіз сучасного стану розвитку промислової галузі України. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/88.pdf

Дейнеко Л.В. Стан та перспективи розвитку переробної промисловості України: наукова доповідь. Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України», 27.09.2023. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Кудрицький В. Україна уклала з Німеччиною договір на 76 млн євро для відновлення та захисту енергооб’єктів. Pokrovsk.news. 14.10.2023. URL: https://pokrovsk.news/news/view/ukraina-uklala-z-nimechchinoyu-dogovir-na-76-mln-evro-dlya-vidnovlennya-ta-zahistu-energoobektiv

Пугачова М.В. Використання міжнародних рейтингів та індикаторів ділової активності для прогнозування розвитку економіки. Статистика України. 2018. № 4. С. 34–43.

Сушко М.Ю. Аналіз сучасного стану розвитку промислової галузі України. Вісник економічної науки України. 2017. № 1 (32). С. 93–98.

Щомісячне опитування підприємств. Випуск 5. (9.2022) Український бізнес під час війни. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/reports?pid=7014

Vseukrainska enerhetychna asambleia. Spozhyvannia elektroenerhii v Ukraini u 2021 rotsi [All-Ukrainian Energy Assembly. Electricity consumption in Ukraine in 2021]. Available at: https://uaea.com.ua/news/pek-news/ee-consumption-12.html

Derzhavna sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Dashko I.M. (2020). Analiz suchasnoho stanu rozvytku promyslovoi haluzi Ukrainy [Analysis of the current state of development of the industrial sector of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/88.pdf

Deineko L.V. Stan ta perspektyvy rozvytku pererobnoi promyslovosti Ukrainy: naukova dopovid [The state and prospects of the development of the processing industry of Ukraine: a scientific report]. Kyiv: NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnoz. NAN Ukrainy», 27.09.2023. Available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Kudrytskyi V. Ukraina uklala z Nimechchynoiu dohovir na 76 mln yevro dlia vidnovlennia ta zakhystu enerhoobiektiv. Pokrovsk.news. 14.10.2023 [Ukraine signed a contract with Germany for 76 million euros for the restoration and protection of energy facilities. Pokrovsk.news]. Available at: https://pokrovsk.news/news/view/ukraina-uklala-z-nimechchinoyu-dogovir-na-76-mln-evro-dlya-vidnovlennya-ta-zahistu-energoobektiv

Puhachova M.V. (2018). Vykorystannia mizhnarodnykh reitynhiv ta indykatoriv dilovoi aktyvnosti dlia prohnozuvannia rozvytku ekonomiky [Use of international ratings and indicators of business activity for forecasting the development of the economy]. Statystyka Ukrainy, vol. 4, pp. 34–43.

Sushko M.Iu. (2017). Analiz suchasnoho stanu rozvytku promyslovoi haluzi Ukrainy [Analysis of the current state of development of the industrial sector of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1 (32), pp. 93–98.

Shchomisiachne opytuvannia pidpryiemstv. Vypusk 5. (9.2022) Ukrainskyi biznes pid chas viiny [Monthly survey of enterprises. Issue 5. (9.2022) Ukrainian business during the war]. Available at: http://www.ier.com.ua/ua/publications/reports?pid=7014

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Вишня, Т. (2023). АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-46
Розділ
ЕКОНОМІКА