ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

  • Ігор Бараняк Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0002-1467-0262
Ключові слова: вимушена міграція, типологізація, людський потенціал, тимчасовий захист, біженці, безпека

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-концептуальних базису дослідження вимушеної міграції населення. Систематизовано підходи до сутнісно-змістового розуміння та трактування таких споріднених категорій як вимушені мігранти, біженці, особи з тимчасовим захистом. Здійснено типологізацію процесів вимушеної міграції за різними критеріями їх вияву: причиною виникнення, формою організації правових відносин, способом утворення правовим статусом мігрантів, масштабом поширення, суб’єктом міграції, географічним вектором спрямування міграційних потоків, рівнем управлінського впливу органів державної влади. Узагальнено ознаки та закономірності добровільної та вимушеної міграції населення. Підсумовано, що вимушена міграція характеризується низьким рівнем керованості та прогнозованості масштабів та напрямів переміщення людських ресурсів.

Посилання

Sadova U., Stepura T., Baranyak I. Ukraine in the territorial migration systems: current structural-qualimetric aspects of the formation and development. European Journal of Transformation Studies. 2020. Vol.8, no. 1. Рp. 60¬78.

Левицька О., Мульска О. Моделювання інтенсивності зовнішньої міграції населення України в умовах посилення середовища виштовхування. Економіка України. 2020. №9. С. 48¬65. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.048

Mulska O., Baranyak I. Demographic and Socioeconomic Effects of Strengthening External Migration Activity of the Population in Ukraine. Modern Economics, 21(2020). Рр. 149¬154. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-23

Bidak V. Ya., Baranyak I. Ye. Risk-generating features of the growing external migration activity of the population of the Carpathian region. Регіональна економіка, 2021, №1(99). С. 44¬54. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-5.

Лібанова Е.М., Позняк О.В., Цимбал О.І. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Демографія та соціальна економіка, 2022, №2(48), С. 37¬57. DOI: https://doi. org/10.15407/dse2022.02.037

Завгородня В.М., Полянська Є.А. Поняття та категорії вимушених мігрантів у міжнародному праві. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. №6. С. 402¬405.

Ровенчак О. Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять. Політичний менеджмент. 2006. №2. С. 127¬139.

Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти: довідник. 2-ге вид., доп. і перероб. / за ред. У.Я. Садової. Львів: ІРД ім. М.І. Долішнього НАНУ, 2018. 226 с.

What is forced migration? Forced migration online. URL: http://www.forcedmigration.org

Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник. К.: БЛАНК-ПРЕС, 2015. 100 с.

United Nations Refugee Agency. URL: https://www.unhcr.org/ua/

Конвенція про статус біженця 28 липня 1951 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text

Слюсаревський М., Блинова О. Міграція як соціально-психологічне явище: види, функції, чинники та закономірності. Світогляд. 2015. №5 (55). С. 41¬54.

Sadova, U., Stepura, T., & Baranyak, I. (2020). Ukraine in the territorial migration systems: current structural-qualimetric aspects of the formation and development. European Journal of Transformation Studies, 8, 1, 60-78. [in English].

Levytska, O., & Mulska, O. (2020). Modeliuvannia intensyvnosti zovnishnoi mihratsii naselennia Ukrainy v umovakh posylennia seredovyshcha vyshtovkhuvannia [Modeling of intensity of external migration of Ukrainian population in the conditions of strengthening of the push environment]. Ekonomika Ukrainy — Economy of Ukraine, 9, 48-65 https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.048 [in Ukrainian].

Mulska, O., & Baranyak, I. (2020). Demographic and Socioeconomic Effects of Strengthening External Migration Activity of the Population in Ukraine. Modern Economics, 21(2020), 149¬154. https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-23. [in English].

Bidak, V. Ya., & Baranyak, I. Ye (2021). Risk-generating features of the growing external migration activity of the population of the Carpathian region. Rehionalna ekonomika – Regional Economy, 99(1), 44¬54. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-5. [in English].

Libanova, E. M., Pozniak, O. V., & Tsymbal, O. I. (2022). Masshtaby ta naslidky vymushenoi mihratsii naselennia Ukrainy vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii [Scale and Consequences of Forced Migration of the Population of Ukraine as a Result of Armed Aggression of the Russian Federation]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, 2 (48), 37¬57. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2022.02.037 [in Ukrainian].

Zavhorodnia, V.M. & Polianska, Ye.A. (2018). Poniattia ta katehorii vymushenykh mihrantiv u mizhnarodnomu pravi [Concepts and categories of forced migrants in international law]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal scientific e-journal, 6, 402¬405. [in Ukrainian].

Rovenchak O. (2006). Vyznachennia ta klasyfikatsii mihratsii: nablyzhennia do operatsiinykh poniat [Defining and classifying migrations: approaching operational concepts]. Politychnyi menedzhment – Political management, 2, 127¬139. [in Ukrainian].

Mihratsiini yavyshcha ta protsesy: poniattia, metody, fakty [Migration phenomena and processes: concepts, methods, facts]. Reference book, 2-d ed / Sadova U.Ya. (ed.). (2018). Lviv, Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].

What is forced migration? Forced migration online. URL: http://www.forcedmigration.org [in English].

Mizhnarodna terminolohiia u sferi mihratsii: ukrainsko-anhliiskyi tlumachnyi slovnyk [International terminology in the field of migration: Ukrainian-English explanatory dictionary] (2015). Kyiv, BLANK-PRES [in Ukrainian].

United Nations Refugee Agency. URL: https://www.unhcr.org/ua/

Konventsiia pro status bizhentsia 28 lypnia 1951 roku [Convention on the Status of Refugees of July 28, 1951]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text [in English].

Sliusarevskyi, M. & Blynova O. (2015). Mihratsiia yak sotsialno-psykholohichne yavyshche: vydy, funktsii, chynnyky ta zakonomirnosti [Migration as a socio-psychological phenomenon: types, functions, factors and regularities]. Svitohliad – Worldview, 5, 41¬54. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Бараняк, І. (2023). ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-56
Розділ
ЕКОНОМІКА