АДМІНІСТРУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ХЛІБОЗАВОДУ

  • Володимир Волошин Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0001-8108-0126
  • Максим Гаврилюк Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-1149-6251
Ключові слова: облік, інформаційні системи, хлібозавод, аналіз, аналітичні дані, автоматизація процесів

Анотація

Досліджено наукові точки зору, що стосуються питання адміністрування обліково-аналітичних даних інформаційної системи хлібозаводу. Наведено засоби вдосконалення рівня використання цифрових технологій у харчовій промисловості. Розглянуто функціональні можливості програмного комплексу «Дебет Плюс» з конфігурацією «Хлібозавод, пекарня». Описано прикладне програмне забезпечення «1С: Бухгалтерія хлібобулочного і кондитерського підприємства». Виділено підсистеми бізнес-процесів даної конфігурації. Розроблено довідник «Магазини», а також документ «Поставка товарів», що систематизуються у журналі «Поставка в магазин» у підсистемі «1С. Маркетинг та Продажі». Створено звіт «Реалізація товарів» з можливістю групування по контрагентах та магазинах, а також наочне зображення даних. Автоматизовано процес введення інформації для мінімізації помилок користувачів, за рахунок створення форм елементів та списку сутностей.

Посилання

Струнін В. В., Філоненко Т. М. Вітчизняний ринок хлібобулочних виробів: сучасний стан та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3661 (дата звернення: 27.04.2021).

Шендригоренко М. Т., Лядська В. В. Проблеми та перспективи розвитку обліку в умовах цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2020. Випуск 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/89/84 (дата звернення: 27.04.2021).

Макаренко В. В. Вся правда про хліб. Агро Перспектива. 2007. № 6. С. 24–27.

Breadmaking. ScienceDirect : Journals & Books : веб-сайт. URL: https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/breadmaking (дата звернення: 27.04.2021).

Автоматизація обліку хлібозаводу, хлібокомбінату, пекарні. Конфігурація «Хлібозавод, пекарня». Дебет Плюс : веб-сайт. URL: https://debet.com.ua/uk/industries/bread (дата звернення: 21.03.2021).

1С: Бухгалтерія хлібобулочного і кондитерського підприємства. Компанія «Онлайн» : веб-сайт. URL: https://www.online-ufa.ru/market/programmy-1s-predpriyatie/1c-bukhgalteriya-khlebobulochnogo-i-konditerskogo-predpriyatiya/ (дата звернення: 21.03.2021).

Strunin, V.V., & Filonenko, T.M. (2014). Vitchyznianyi rynok khlibobulochnykh vyrobiv: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [The domestic market of bakery products: current status and development prospects]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3661 [in Ukrainian].

Shendryhorenko, M.T., & Liadska V.V. (2020). Problemy ta perspektyvy rozvytku obliku v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Problems and prospects of accounting development in the digital economy]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society. 22. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-47 [in Ukrainian].

Makarenko, V.V. (2007). Vsia pravda pro khlib [All true is about bread]. Ahro Perspektyva – Agro Perspective. 6, 24–27 [in Ukrainian].

Breadmaking. ScienceDirect : Journals & Books. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/breadmaking.

1S: Bukhhalteriia khlibobulochnoho i kondyterskoho pidpryiemstva [1C: Accounting of the bakery and confectionery enterprise]. Retrieved from https://www.online-ufa.ru/market/programmy-1s-predpriyatie/1c-bukhgalteriya-khlebobulochnogo-i-konditerskogo-predpriyatiya.

Переглядів статті: 259
Завантажень PDF: 179
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Волошин, В., & Гаврилюк, М. (2021). АДМІНІСТРУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ХЛІБОЗАВОДУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-51
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ