УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: допустимість, інноваційна діяльність, прийнятність,ризик, ризик-система, управління

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням з управління ризиком в інвестиційній діяльності підприємства. У роботі відокремлено важливість управління ризиками на підприємстві у інноваційній діяльності. Відзначено, що система управління на підприємстві повинна будуватися при реалізації трьох взаємопов'язаних підходів (процесного, системного та ситуаційного), які сприяють формуванню «дерева цілей». Зазначено, що ефективна інноваційна політика можлива за рахунок узгодженості між оптимальним рівнем прибутковості і ризику. Визначено важливість управління ризик-системою та систематизовано вісім етапів управління. Управління ризиком в інвестиційній діяльності підприємства повинне будуватись на принципах допустимості та прийнятності, цього можливо досягнути за допомогою GARP. Обґрунтовано, що комплекс методик оптимізації ризиків вже на стадії аналізу і оцінки, вдосконалюється механізм управління ризиками з позиції формування значущих факторів ризик-системи.

Посилання

Вергун А. М., Стріжко К. В. Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка № 6, 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4142. (дата звернення: 05.10.2023).

Хомініч В.П. Фінанси організацій: управління фінансовими ризиками. RL:https://stud.com.ua/141695/strahova_sprava/finansi_organizatsiy_upravlinnya_finansovimi_rizikami (дата звернення: 05.10.2023).

Подольчак Н.Ю., Карковська В.Я. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 268 с.

Економічні і фінансові ризики. URL: https://pidru4niki.com/86218/ekonomika/samostrahuvannya_riziku (дата звернення: 05.10.2023).

Економічний ризик: ігрові моделі. URL: https://library.if.ua/books/132.html (дата звернення: 05.10.2023).

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: тС. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. 864 с.

Generally accepted risk principles. URL: http://ifci.ch/00011593.htm (accessed: 05.10.2023).

FOUR PRINCIPLES OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT . URL: https://winapps.umt.edu/winapps/media2/wilderness/toolboxes/documents/safety/Four%20Principles%20of%20Operational%20Risk%20Management.pdf (accessed: 05.10.2023).

Gregory C. Keating Principles of risk imposition and the priority of avoiding harm. URL: https://journals.openedition.org/revus/4406 accessed: 05.10.2023).

Барановський О. І. Фінансова безпека. Ін-т екон. прогнозування. К. : Фенікс, 2015. 338 с.

Verghun A. M., Strizhko K. V. (2015) Suchasni pidkhody do ocinky rivnja finansovoji bezpeky pidpryjemstva  Modern approaches to assessing the level of financial security of the enterprise. Efektyvna ekonomika  Effective Economy . № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4142 (accessed:: 05.10.2023) (in Ukraine).

Khominich V.P. Finansy orghanizacij: upravlinnja finansovymy ryzykamy Finance of organizations: financial risk management. URL:https://stud.com.ua/141695/strahova_sprava/finansi_organizatsiy_upravlinnya_finansovimi_rizikami (accessed: 05.10.2023). (in Ukraine)

Podoljchak N.Ju., Karkovsjka V.Ja. (2014) Orghanizacija ta upravlinnja systemoju finansovo-ekonomichnoji bezpeky: navch. posibnyk Organization and management of the system of financial and economic security: tutorial. Ljviv: Vydavnyctvo Ljvivsjkoji politekhniky, 268 s. (in Ukraine)

Ekonomichni i finansovi ryzyky Economic and financial risks. URL: https://pidru4niki.com/86218/ekonomika/samostrahuvannya_riziku (accessed: 05.10.2023). (in Ukraine)

Ekonomichnyj ryzyk: ighrovi modeli Economic risk: game models. URL: https://library.if.ua/books/132.html (accessed: 05.10.2023). (in Ukraine)

Ekonomichna encyklopedija Encyclopedia of Economics: In three volumes: U trjokh tomakh. T. 2. / Redkol.: tS. V. Mochernyj (vidp. red.) ta in. K.: Vydavnychyj centr “Akademija”, 2000. 864. (in Ukraine)

Generally accepted risk principles. URL: http://ifci.ch/00011593.htm (accessed: 05.10.2023) (in USA)

FOUR PRINCIPLES OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT . URL: https://winapps.umt.edu/winapps/media2/wilderness/toolboxes/documents/safety/Four%20Principles%20of%20Operational%20Risk%20Management.pdf (accessed: 05.10.2023). (in USA)

Gregory C. Keating Principles of risk imposition and the priority of avoiding harm. URL: https://journals.openedition.org/revus/4406 accessed: 05.10.2023). (in USA)

Baranovsjkyj O. I. (2015) Finansova bezpeka. In-t ekon. proghnozuvannja Financial security. In-t econ. forecasting. K. : Feniks, 338 s. (in Ukraine)

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Яцкевич, І. (2023). УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-32
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ