ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Ключові слова: інноваційні технології, автотехнічне забезпечення, модернізація, економічний ефект, автомобільна галузь

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу інноваційних технологій на підвищення економічного ефекту в автомобільній галузі. Стаття акцентує увагу на те, що одним з основних чинників ефективної діяльності транспортного підприємства є процес пошуку новітніх форм та удосконалення діючих, покращення технологій, матеріалів або продукції, що впливають на убезпечення постійного зростання попиту та нарощування прибутковості. Особливий акцент у статті робиться на впровадження на автотранспортних підприємствах інноваційних процесів, що призводить до ресурсозбереження та енергоефективності і убезпечують автоматизацію та цифровізацію, а також безпосередньо впивають на конкурентоздатність та економічний ефект в цілому. Взагалі зазначається, що введення в експлуатацію інноваційного зразка техніки без наявності системи техобслуговування і ремонту, що відповідає його вимогам, зводить нанівець усі його передові характеристики і веде до підвищення витрат на функціонування системи загалом. Використання можливостей географічної інформаційної системи дає змогу знизити витрати і підвищити безпеку експлуатації автомобільної техніки. Формування ж комплексу з моніторингу транспортного простору та управління системою автотехнічного забезпечення в рамках діяльності АТП буде основною інноваційною складовою її модернізації.

Посилання

Кукушка І. В. Інноваційний розвиток транспортних підприємств України. Економіка та суспільство. 2022. № 43. DOI: http://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-17.

Парфентьєва О. Г., Гречан П. Ю. Сучасна парадигма інноваційної активності підприємств автомобільного транспорту: сутність, принципи, чинники, функції. Економіка та підприємництво, 2019 р., № 5 (110). С. 135¬142.

Вовк О. М., Абдулгусейнова А. Р., Дмитрик Х. Ю. Економічна ефективність інноваційних процесів на транспортних підприємствах в умовах інтелектуалізації. Економіка та суспільство. 2021. № 32. C. 1¬6.

Новальська Н. І., Клименко В. В. Iнвестиційно-інноваційна діяльність транспортно-логістичних підприємств в умовах сучасного бізнес-середовища. Економіка і управління. 2021. Том 32 (71). №4. С. 64¬69.

Ложачевська О. М., Бондар Н. М., Карпенко О. О. Інноваційний розвиток транспортного комплексу: монографія. Київ: Міленіум, 2021. 208 с.

Kukushka I.V. (2022) Innovatsiynyy rozvytok transportnykh pidpryyemstv Ukrayiny [Innovative development of transport enterprises of Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo, no. 43. DOI: http://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-17.

Parfentʹyeva O.H., Hrechan, P.YU. (2019) Suchasna paradyhma innovatsiynoyi aktyvnosti pidpryyemstv avtomobilʹnoho transportu: sutnistʹ, pryntsypy, chynnyky, funktsiyi. [Modern paradigm of innovative activity of road transport enterprises: essence, principles, factors, functions]. Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, no. 5 (110), pp. 135¬142.

Vovk, O.M. Abdulhuseynova A.R., Dmytryk KH.YU. (2021) Ekonomichna efektyvnistʹ innovatsiynykh protsesiv na transportnykh pidpryyemstvakh v umovakh intelektualizatsiyi. [Economic efficiency of innovative processes at transport enterprises in conditions of intellectualization]. Ekonomika ta suspilʹstvo, no. 32, pp. 1¬6.

Novalʹsʹka N.I., Klymenko V.V. (2021) Investytsiyno-innovatsiyna diyalʹnistʹ transportno-lohistychnykh pidpryyemstv v umovakh suchasnoho biznes-seredovyshcha [Investment and innovation activities of transport and logistics enterprises in the conditions of the modern business environment]. Ekonomika i upravlinnya, Vol. 32 (71), no. 4, pp. 64¬69.

Lozhachevsʹka O.M., Bondar N.M., Karpenko O.O. (2021) Innovatsiynyy rozvytok transportnoho kompleksu [Innovative development of the transport complex]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: Milenium. 208 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Близнюк, А. (2023). ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-33
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ